145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Chart Trong IELTS – How to write chart in IELTS

Home - IELTS - Cách Viết Chart Trong IELTS – How to write chart in IELTS

Cách Viết Chart Trong IELTS – How to write chart in IELTS

Cách Viết Chart Trong IELTS – Hướng dẫn cách viết chart trong IELTS với các mẹo và lời khuyên hữu ích từ những người có kinh nghiệm.

(English below)

Cách Viết Chart Trong IELTS

Biểu đồ IELTS có đủ hình dạng và kích cỡ. Bạn có thể được yêu cầu mô tả một biểu đồ dòng, biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn hoặc bảng, trong số những thứ khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào cách viết về biểu đồ cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

Có hai loại biểu đồ trong kỹ năng viết trong IELTS:

Biểu đồ học thuật – Đây là những biểu đồ mà bạn có thể thấy trong một cuốn sách giáo khoa học thuật. Chúng có xu hướng phức tạp hơn và bạn sẽ cần sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp để mô tả chúng.

Biểu đồ đào tạo chung – Đây là những biểu đồ đơn giản hơn mà bạn có thể thấy trên một tờ báo hoặc tạp chí. Bạn sẽ không cần sử dụng ngôn ngữ phức tạp như vậy để mô tả chúng.

Hãy xem xét một ví dụ về từng loại biểu đồ.

Biểu đồ học thuật

Biểu đồ học thuật dưới đây cho thấy xu hướng toàn cầu về số lượng đăng ký điện thoại di động từ năm 2000 đến 2010.

Đây là cách bạn có thể mô tả biểu đồ này:

Biểu đồ học thuật minh họa/hiển thị/mô tả/tiết lộ xu hướng toàn cầu về số lượng đăng ký điện thoại di động từ năm 2000 đến 2010.

Như có thể thấy từ biểu đồ/dữ liệu/số liệu, có sự gia tăng mạnh về số lượng đăng ký điện thoại di động từ năm 2000 đến 2005, với con số tăng từ khoảng 1 tỷ đến 2,5 tỷ. Xu hướng này tiếp tục cho đến năm 2010, khi số lượng đăng ký chỉ đạt hơn 4 tỷ.

Cũng rất thú vị khi lưu ý rằng sự tăng trưởng trong đăng ký điện thoại di động không đồng nhất trên toàn cầu. Ví dụ, trong khi số lượng đăng ký ở châu Âu hơn gấp đôi từ năm 2000 đến 2010, số lượng đăng ký ở Châu Phi tăng gần sáu lần.

Biểu đồ đào tạo chung

Biểu đồ đào tạo chung dưới đây cho thấy tỷ lệ người ở các nhóm tuổi khác nhau sử dụng các trang web mạng xã hội ở Vương quốc Anh.

Đây là cách bạn có thể mô tả biểu đồ này:

Biểu đồ đào tạo chung minh họa/hiển thị/mô tả/tiết lộ tỷ lệ người ở các nhóm tuổi khác nhau sử dụng các trang web mạng xã hội ở Vương quốc Anh.

Như có thể thấy từ biểu đồ/dữ liệu/số liệu, phần lớn người dùng mạng xã hội ở Anh thuộc nhóm tuổi 18-24, với khoảng 80% người trong nhóm tuổi này sử dụng các trang web mạng xã hội. Con số này giảm đều đặn theo tuổi, chỉ có khoảng 20% ​​người từ 65 tuổi trở lên sử dụng các trang web mạng xã hội.

Có một vài điều cần nhớ khi bạn viết về biểu đồ cho bài kiểm tra IELTS:

1. Đừng chỉ liệt kê dữ liệu từ biểu đồ. Bạn cần tóm tắt các xu hướng chính và đảm bảo bạn sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp.

2. Hãy chú ý đến các hướng dẫn nhiệm vụ. Ví dụ, nếu bạn được yêu cầu viết 150 từ, bạn sẽ không có không gian để mô tả mọi yếu tố của biểu đồ. Hãy chắc chắn rằng bạn tập trung vào các điểm chính.

3. Thực hành, thực hành, thực hành! Bạn càng thực hành viết về biểu đồ, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn.

 

Tags: IELTS

 


How to write chart in IELTS

IELTS charts come in all shapes and sizes. You could be asked to describe a line graph, a bar chart, a pie chart, or a table, among other things. In this article, we’re going to focus on how to write about charts for the IELTS Writing test.

There are two types of charts in IELTS Writing:

Academic charts – These are charts that you might see in an academic text book. They tend to be more complex, and you’ll need to use a range of vocabulary and grammatical structures to describe them.

General Training charts – These are simpler charts that you might see in a newspaper or magazine. You won’t need to use such complex language to describe them.

Let’s look at an example of each type of chart.

ACADEMIC CHART

The academic chart below shows global trends in the number of mobile phone subscriptions from 2000 to 2010.

Here’s how you might describe this chart:

The academic chart illustrates/shows/depicts/reveals global trends in the number of mobile phone subscriptions from 2000 to 2010.

As can be seen from the chart/data/figures, there was a sharp increase in the number of mobile phone subscriptions between 2000 and 2005, with the figure rising from approximately 1 billion to 2.5 billion. This trend continued until 2010, when the number of subscriptions reached just over 4 billion.

It is also interesting to note that the growth in mobile phone subscriptions was not uniform across the globe. For example, while the number of subscriptions in Europe more than doubled between 2000 and 2010, the number of subscriptions in Africa increased by almost six times.

GENERAL TRAINING CHART

The general training chart below shows the percentage of people in different age groups who use social networking sites in the United Kingdom.

Here’s how you might describe this chart:

The general training chart illustrates/shows/depicts/reveals the percentage of people in different age groups who use social networking sites in the United Kingdom.

As can be seen from the chart/data/figures, the majority of social networking users in the UK are in the 18-24 age group, with approximately 80% of people in this age group using social networking sites. This figure decreases steadily with age, with only around 20% of people aged 65 and over using social networking sites.

There are a few things to remember when you’re writing about charts for the IELTS test:

1. Don’t just list the data from the chart. You need to summarise the main trends and make sure you use a range of vocabulary and grammatical structures.

2. Pay attention to the task instructions. If you’re asked to write 150 words, for example, you won’t have space to describe every single element of the chart. Make sure you focus on the main points.

3. Practice, practice, practice! The more you practice writing about charts, the better you’ll become at it.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider