145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Ôn Luyện IELTS Hiệu Quả – How to practice IELTS effectively

Home - IELTS - Cách Ôn Luyện IELTS Hiệu Quả – How to practice IELTS effectively

Cách Ôn Luyện IELTS Hiệu Quả – How to practice IELTS effectively

Cách Ôn Luyện IELTS Hiệu Quả – Học cách ôn luyện IELTS hiệu quả để đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS. Tìm hiểu các kỹ thuật, tài liệu và các bí quyết ôn luyện hiệu quả nhất trên website này.

(English below)

Cách Ôn Luyện IELTS Hiệu Quả

Nếu bạn dự định tham gia IELTS, xin chúc mừng! Bạn đã đưa ra một lựa chọn tuyệt vời. IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu người lấy IELTS mỗi năm.

Nhưng trước khi bạn bắt đầu ăn mừng, có một điều nữa bạn cần làm: thực hành. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có thể chỉ có IELTS và có được điểm số tốt. Nhưng sự thật là, IELTS là một thử nghiệm rất thách thức. Nếu bạn không luyện tập, cơ hội của bạn để có được điểm số tốt là rất mỏng.

Vậy làm thế nào bạn có thể thực hành hiệu quả cho IELTS? Đây là một số lời khuyên:

1. Làm quen với định dạng thử nghiệm

Các IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị một số điểm khác nhau. Các phần đọc và viết có giá trị tổng cộng 40 điểm mỗi phần, trong khi các phần nghe và nói có giá trị tổng cộng 20 điểm mỗi phần.

Để có được điểm số tốt trên IELTS, bạn cần ghi ít nhất một ban nhạc 6.0 trong mỗi phần. Điều đó có nghĩa là bạn cần nhận được ít nhất 24 trên 40 điểm trong phần đọc và viết, và ít nhất 12 trên 20 điểm trong phần nghe và nói.

2. Thực hiện nhiều bài kiểm tra thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là làm rất nhiều bài kiểm tra thực hành. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với định dạng thử nghiệm và các loại câu hỏi sẽ được hỏi. Nó cũng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng quản lý thời gian của bạn.

Có rất nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn trực tuyến. Bạn cũng có thể mua sách thực hành IELTS từ hiệu sách địa phương của bạn.

3. Tìm một người bạn học tập

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là tìm một người bạn học tập. Một người bạn nghiên cứu là một người cũng đang tham gia IELTS và sẵn sàng giúp bạn học tập.

Một người bạn nghiên cứu có thể giúp bạn theo một số cách. Họ có thể giúp bạn làm bài tập về nhà, họ có thể cung cấp cho bạn phản hồi về các bài kiểm tra thực hành của bạn và họ có thể là một bảng âm thanh cho ý tưởng của bạn.

4. Tham gia một nhóm nghiên cứu IELTS

Một cách tuyệt vời khác để chuẩn bị cho IELTS là tham gia một nhóm nghiên cứu IELTS. Có nhiều nhóm nghiên cứu IELTS có sẵn trực tuyến. Những nhóm này là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người khác đang tham gia IELTS và nhận được sự giúp đỡ với việc học của bạn.

5. Thuê một gia sư

Nếu bạn muốn nghiêm túc về các nghiên cứu IELTS của mình, bạn có thể thuê một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn theo một số cách, bao gồm giúp bạn làm bài tập về nhà, cung cấp cho bạn phản hồi về các bài kiểm tra thực hành của bạn và cung cấp cho bạn hướng dẫn một chọi một.

6. Nghỉ ngơi nhiều

Điều quan trọng là phải nghỉ ngơi nhiều trước khi nhận IELTS. Bạn không muốn kiệt sức khi bạn làm bài kiểm tra. Hãy chắc chắn để có được ít nhất tám giờ ngủ vào đêm trước khi kiểm tra.

7. Ăn bữa sáng lành mạnh

Ăn một bữa sáng lành mạnh cũng rất quan trọng. Bạn muốn có đủ năng lượng để vượt qua bài kiểm tra. Một bữa sáng lành mạnh nên bao gồm protein, carbohydrate phức tạp và chất béo lành mạnh.

8. Ăn mặc thoải mái

Bạn muốn được thoải mái khi bạn lấy IELTS. Mặc quần áo trong các lớp để bạn có thể điều chỉnh nếu căn phòng quá nóng hoặc quá lạnh. Và đảm bảo mang giày thoải mái.

9. Tích cực

Điều quan trọng là giữ tích cực khi bạn lấy IELTS. Hãy nhớ rằng, bạn có thể làm điều đó!

10. Nhận trợ giúp nếu bạn cần nó

Nếu bạn đang gặp rắc rối với các nghiên cứu IELTS của mình, đừng ngần ngại nhận được sự giúp đỡ. Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn, bao gồm sách, khóa học trực tuyến và gia sư.

IELTS là một thử nghiệm đầy thách thức, nhưng không phải là không thể. Với sự chuẩn bị phù hợp, bạn có thể làm điều đó!

 

Tags: IELTS

 


How to practice IELTS effectively

If you’re planning on taking the IELTS, congratulations! You’ve made a great choice. The IELTS is one of the most popular English proficiency tests in the world. Over 3 million people take the IELTS every year.

But before you start celebrating, there’s one more thing you need to do: practice. A lot of people think that they can just wing the IELTS and get a good score. But the truth is, the IELTS is a very challenging test. If you don’t practice, your chances of getting a good score are very slim.

So how can you practice effectively for the IELTS? Here are some tips:

1. Get familiar with the test format

The IELTS is divided into four sections: reading, writing, listening, and speaking. Each section is worth a different number of points. The reading and writing sections are worth a total of 40 points each, while the listening and speaking sections are worth a total of 20 points each.

To get a good score on the IELTS, you need to score at least a band 6.0 in each section. That means you need to get at least 24 out of 40 points in the reading and writing sections, and at least 12 out of 20 points in the listening and speaking sections.

2. Do a lot of practice tests

The best way to prepare for the IELTS is to do a lot of practice tests. This will help you get familiar with the test format and the types of questions that will be asked. It will also help you improve your time management skills.

There are a lot of IELTS practice tests available online. You can also buy IELTS practice books from your local bookstore.

3. Find a study buddy

One of the best ways to prepare for the IELTS is to find a study buddy. A study buddy is someone who is also taking the IELTS and is willing to help you with your studies.

A study buddy can help you in a number of ways. They can help you with your homework, they can give you feedback on your practice tests, and they can be a sounding board for your ideas.

4. Join an IELTS study group

Another great way to prepare for the IELTS is to join an IELTS study group. There are many IELTS study groups available online. These groups are a great way to meet other people who are taking the IELTS and to get help with your studies.

5. Hire a tutor

If you want to get serious about your IELTS studies, you can hire a tutor. A tutor can help you in a number of ways, including helping you with your homework, giving you feedback on your practice tests, and providing you with one-on-one guidance.

6. Get plenty of rest

It’s important to get plenty of rest before taking the IELTS. You don’t want to be exhausted when you take the test. Make sure to get at least eight hours of sleep the night before the test.

7. Eat a healthy breakfast

Eating a healthy breakfast is also important. You want to have enough energy to get through the test. A healthy breakfast should include protein, complex carbohydrates, and healthy fats.

8. Dress comfortably

You want to be comfortable when you take the IELTS. Dress in layers so you can adjust if the room is too hot or too cold. And make sure to wear comfortable shoes.

9. Be positive

It’s important to stay positive when you take the IELTS. Remember, you can do it!

10. Get help if you need it

If you’re having trouble with your IELTS studies, don’t hesitate to get help. There are many resources available to help you, including books, online courses, and tutors.

The IELTS is a challenging test, but it’s not impossible. With the right preparation, you can do it!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider