145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách đạt điểm cao trong IELTS Reading – Band points IELTS Reading

Home - IELTS - Cách đạt điểm cao trong IELTS Reading – Band points IELTS Reading

Cách đạt điểm cao trong IELTS Reading – Band points IELTS Reading

Cách đạt điểm cao trong IELTS Reading – Hướng dẫn cách để đạt điểm cao trong IELTS Reading và các bí quyết hữu ích để đạt kết quả tốt nhất.

(English below)

Cách đạt điểm cao trong IELTS Reading

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho nhập cư vào Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh, cũng như hơn 10.000 trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới. Ở Anh, IELTS cũng được thị thực và nhập cư Anh (UKVI) chấp nhận cho các đơn xin thị thực cho Vương quốc Anh.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được thực hiện, tại tùy chọn của trung tâm thử nghiệm, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

IELTS được ghi theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh. Kết quả kiểm tra được báo cáo là điểm từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Các trình thực hiện kiểm tra được cho điểm từ 1 đến 9 cho mỗi phần, điểm số ban nhạc sau đó được sử dụng để xác định điểm tổng thể.

Điểm số băng tần IELTS nằm trong khoảng từ 1 (thấp nhất) đến 9 (cao nhất). Điểm số ban nhạc được sử dụng để báo cáo kết quả của người làm bài kiểm tra trong các bài kiểm tra đào tạo học thuật và đào tạo chung của IELTS.

Điểm số băng tần IELTS nằm trong khoảng từ 1 đến 9.

Điểm ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Điểm ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Điểm ban nhạc 7: Người dùng tốt

Điểm ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Điểm ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Điểm ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Điểm ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Điểm băng 2: Người dùng không liên tục

Điểm ban nhạc 1: Người không dùng

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS được chia thành ba phần. Phần 1 chứa hai hoặc ba văn bản ngắn hoặc một số văn bản ngắn hơn, liên quan đến các chủ đề hàng ngày. Phần 2 chứa hai văn bản về các môn học, dài hơn và phức tạp hơn các văn bản trong Phần 1. Phần 3 chứa một văn bản dài về một chủ đề quan tâm chung.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được chia thành hai phần. Trong Phần 1, những người thực hiện thử nghiệm được yêu cầu viết phản hồi cho một tình huống, chẳng hạn như thư, email hoặc báo cáo. Trong Phần 2, những người thực hiện kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được chia thành ba phần. Trong Phần 1, những người tham gia thử nghiệm được đặt câu hỏi về bản thân và nhà của họ. Trong Phần 2, những người tham gia thử nghiệm được yêu cầu nói về một chủ đề. Trong Phần 3, những người tham gia thử nghiệm được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Bài kiểm tra IELTS Listening được chia thành bốn phần. Phần 1 và 2 dựa trên cuộc trò chuyện giữa hai người được đặt trong bối cảnh hàng ngày (ví dụ: cuộc trò chuyện giữa hai người bạn, đồng nghiệp làm việc hoặc khách hàng và trợ lý bán hàng). Phần 3 và 4 dựa trên một đoạn độc thoại hoặc bài giảng.

Bài kiểm tra đọc học thuật IELTS dài 60 phút và có ba phần, mỗi phần chứa một văn bản khác nhau. Các văn bản được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Tất cả chúng đều được viết cho một đối tượng không chuyên nghiệp và dựa trên các chủ đề học thuật quan tâm chung.

Bài kiểm tra đọc đào tạo chung của IELTS cũng dài 60 phút và có ba phần, mỗi phần chứa một văn bản khác nhau. Các văn bản được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Chúng được viết cho một đối tượng không chuyên nghiệp và dựa trên các chủ đề quan tâm chung.

Bài kiểm tra viết học thuật của IELTS dài 60 phút và có hai nhiệm vụ. Task 1 là một báo cáo về biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và Task 2 là một bài luận về một chủ đề nhất định.

Bài kiểm tra viết đào tạo tổng quát của IELTS cũng dài 60 phút và có hai nhiệm vụ. Task 1 là một lá thư, và Task 2 là một bài luận về một chủ đề nhất định.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS dài 11 phút14 phút và có ba phần. Trong Phần 1, những người tham gia thử nghiệm được đặt câu hỏi về bản thân và nhà của họ. Trong Phần 2, những người tham gia thử nghiệm được yêu cầu nói về một chủ đề. Trong Phần 3, những người tham gia thử nghiệm được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Bài kiểm tra IELTS Listening dài 30 phút và có bốn phần. Phần 1 và 2 dựa trên cuộc trò chuyện giữa hai người được đặt trong bối cảnh hàng ngày (ví dụ: cuộc trò chuyện giữa hai người bạn, đồng nghiệp làm việc hoặc khách hàng và trợ lý bán hàng). Phần 3 và 4 dựa trên một đoạn độc thoại hoặc bài giảng.

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS dài 60 phút và có ba phần, mỗi phần chứa một văn bản khác nhau. Các văn bản được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Tất cả chúng đều được viết cho một đối tượng không chuyên nghiệp và dựa trên các chủ đề học thuật quan tâm chung.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS dài 60 phút và có hai nhiệm vụ. Task 1 là một báo cáo về biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và Task 2 là một bài luận về một chủ đề nhất định.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS dài 11 phút14 phút và có ba phần. Trong Phần 1, những người tham gia thử nghiệm được đặt câu hỏi về bản thân và nhà của họ. Trong Phần 2, những người tham gia thử nghiệm được yêu cầu nói về một chủ đề. Trong Phần 3, những người tham gia thử nghiệm được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Bài kiểm tra IELTS Listening dài 30 phút và có bốn phần. Phần 1 và 2 dựa trên cuộc trò chuyện giữa hai người được đặt trong bối cảnh hàng ngày (ví dụ: cuộc trò chuyện giữa hai người bạn, đồng nghiệp làm việc hoặc khách hàng và trợ lý bán hàng). Phần 3 và 4 dựa trên một đoạn độc thoại hoặc bài giảng.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Band points IELTS Reading

IELTS is an international standardised test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for immigration to Australia, Canada, New Zealand and the UK, as well as by over 10,000 universities and colleges worldwide. In the UK, IELTS is also accepted by the UK Visas and Immigration (UKVI) for visa applications to the UK.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test consisting of four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be taken, at the option of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other sections.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English. The test result is reported as a score from 1 (non-user) to 9 (expert user).

Test takers are given a score from 1 to 9 for each section, band scores are then used to determine the overall band score.

IELTS band scores range from 1 (the lowest) to 9 (the highest). Band scores are used to report a test taker’s result on the IELTS academic and general training tests.

The IELTS band scores range from 1 to 9.

Band score 9: Expert user

Band score 8: Very good user

Band score 7: Good user

Band score 6: Competent user

Band score 5: Modest user

Band score 4: Limited user

Band score 3: Extremely limited user

Band score 2: Intermittent user

Band score 1: Non-user

The IELTS Reading test is divided into three sections. Section 1 contains two or three short texts or several shorter texts, which deal with everyday topics. Section 2 contains two texts on academic subjects, which are longer and more complex than those in Section 1. Section 3 contains one long text on a subject of general interest.

The IELTS Writing test is divided into two sections. In Section 1, test takers are asked to write a response to a situation, such as a letter, email, or report. In Section 2, test takers are asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem.

The IELTS Speaking test is divided into three parts. In Part 1, test takers are asked questions about themselves and their homes. In Part 2, test takers are asked to speak about a topic. In Part 3, test takers are asked further questions about the topic in Part 2.

The IELTS Listening test is divided into four sections. Sections 1 and 2 are based on conversation between two people set in an everyday context (e.g. a conversation between two friends, work colleagues or a customer and a sales assistant). Sections 3 and 4 are based on a monologue or lecture.

The IELTS Academic Reading test is 60 minutes long and has three sections, each containing a different text. The texts are taken from books, journals, magazines and newspapers. They are all written for a non-specialist audience and are on academic topics of general interest.

The IELTS General Training Reading test is also 60 minutes long and has three sections, each containing a different text. The texts are taken from books, journals, magazines and newspapers. They are written for a non-specialist audience and are on topics of general interest.

The IELTS Academic Writing test is 60 minutes long and has two tasks. Task 1 is a report on a graph, table, chart or diagram, and Task 2 is an essay on a given topic.

The IELTS General Training Writing test is also 60 minutes long and has two tasks. Task 1 is a letter, and Task 2 is an essay on a given topic.

The IELTS Speaking test is 11–14 minutes long and has three parts. In Part 1, test takers are asked questions about themselves and their homes. In Part 2, test takers are asked to speak about a topic. In Part 3, test takers are asked further questions about the topic in Part 2.

The IELTS Listening test is 30 minutes long and has four sections. Sections 1 and 2 are based on conversation between two people set in an everyday context (e.g. a conversation between two friends, work colleagues or a customer and a sales assistant). Sections 3 and 4 are based on a monologue or lecture.

The IELTS Reading test is 60 minutes long and has three sections, each containing a different text. The texts are taken from books, journals, magazines and newspapers. They are all written for a non-specialist audience and are on academic topics of general interest.

The IELTS Writing test is 60 minutes long and has two tasks. Task 1 is a report on a graph, table, chart or diagram, and Task 2 is an essay on a given topic.

The IELTS Speaking test is 11–14 minutes long and has three parts. In Part 1, test takers are asked questions about themselves and their homes. In Part 2, test takers are asked to speak about a topic. In Part 3, test takers are asked further questions about the topic in Part 2.

The IELTS Listening test is 30 minutes long and has four sections. Sections 1 and 2 are based on conversation between two people set in an everyday context (e.g. a conversation between two friends, work colleagues or a customer and a sales assistant). Sections 3 and 4 are based on a monologue or lecture.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider