145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Từ Vựng Chủ Đề Công Nghệ (Technology) cho IELTS – TEXONOLOGY Topic vocabulary

Home - IELTS - Từ Vựng Chủ Đề Công Nghệ (Technology) cho IELTS – TEXONOLOGY Topic vocabulary

Từ Vựng Chủ Đề Công Nghệ (Technology) cho IELTS – TEXONOLOGY Topic vocabulary

Từ Vựng Chủ Đề Công Nghệ (Technology) cho IELTS – Học từ vựng IELTS chủ đề công nghệ một cách hiệu quả với các từ vựng của chúng tôi.

(English below)

Từ Vựng Chủ Đề Công Nghệ (Technology) cho IELTS

Trong thế giới ngày nay, có nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm dệt may. Điều này đã dẫn đến sự phát triển của các vật liệu dệt mới và nhu cầu về các quy trình sản xuất dệt may tốt hơn. Texonology là nghiên cứu về cấu trúc và tính chất của vật liệu dệt. Đó là một nhánh của khoa học dệt may liên quan đến việc sản xuất, chế biến và hoàn thiện các vật liệu dệt. Texonology bao gồm nghiên cứu các sợi tự nhiên và tổng hợp, sợi và vải. Nó cũng bao gồm nghiên cứu các quy trình sản xuất dệt may, chẳng hạn như quay, dệt, đan, nhuộm và in. Mục đích của Texonology là cải thiện chất lượng của các sản phẩm dệt may và phát triển các vật liệu và quy trình dệt mới.

Lịch sử của Texonology quay trở lại những ngày đầu sản xuất dệt may. Các vật liệu dệt đầu tiên được làm từ sợi thực vật và động vật. Những sợi này được kéo thành sợi và sau đó được dệt thành các loại vải. Các máy dệt đầu tiên được phát triển vào thế kỷ 18. Những máy này cho phép sản xuất hàng loạt hàng dệt. Vào thế kỷ 19, các vật liệu dệt mới đã được phát triển, chẳng hạn như cotton và sợi tổng hợp. Thế kỷ 20 đã chứng kiến ​​sự phát triển của các quy trình sản xuất dệt may mới, như quay, dệt, đan, nhuộm và in. Texonology đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành dệt may.

Texonology là một khoa học tương đối mới. Nó lần đầu tiên được thành lập như một nhánh riêng biệt của khoa học dệt may vào đầu thế kỷ 20. Thuật ngữ “Texonology” lần đầu tiên được sử dụng vào những năm 1930. Khoa Texonology đầu tiên được thành lập tại Đại học Leeds ở Anh vào những năm 1950. Texonology đã trở thành một nhánh quan trọng của khoa học dệt may.

Texonology quan tâm đến cấu trúc và tính chất của vật liệu dệt. Đó là một nhánh của khoa học dệt may liên quan đến việc sản xuất, chế biến và hoàn thiện các vật liệu dệt. Texonology bao gồm nghiên cứu các sợi tự nhiên và tổng hợp, sợi và vải. Nó cũng bao gồm nghiên cứu các quy trình sản xuất dệt may, chẳng hạn như quay, dệt, đan, nhuộm và in. Mục đích của Texonology là cải thiện chất lượng của các sản phẩm dệt may và phát triển các vật liệu và quy trình dệt mới.

Texonology là một khoa học tương đối mới. Nó lần đầu tiên được thành lập như một nhánh riêng biệt của khoa học dệt may vào đầu thế kỷ 20. Thuật ngữ “Texonology” lần đầu tiên được sử dụng vào những năm 1930. Khoa Texonology đầu tiên được thành lập tại Đại học Leeds ở Anh vào những năm 1950. Texonology đã trở thành một nhánh quan trọng của khoa học dệt may.

 

Tags: IELTS

 


TEXONOLOGY Topic vocabulary

In today’s world, there is an increasing demand for textile products. This has led to the development of new textile materials and the need for better textile manufacturing processes. Texonology is the study of the structure and properties of textile materials. It is a branch of textile science that deals with the production, processing and finishing of textile materials. Texonology includes the study of natural and synthetic fibers, yarns and fabrics. It also includes the study of textile production processes, such as spinning, weaving, knitting, dyeing and printing. The aim of texonology is to improve the quality of textile products and to develop new textile materials and processes.

The history of texonology goes back to the early days of textile production. The first textile materials were made from plant and animal fibers. These fibers were spun into yarns and then woven into fabrics. The first textile machines were developed in the 18th century. These machines allowed for the mass production of textile goods. In the 19th century, new textile materials were developed, such as cotton and synthetic fibers. The 20th century saw the development of new textile manufacturing processes, such as spinning, weaving, knitting, dyeing and printing. Texonology has played a key role in the development of the textile industry.

Texonology is a relatively new science. It was first established as a separate branch of textile science in the early 20th century. The term “texonology” was first used in the 1930s. The first texonology department was established at the University of Leeds in the UK in the 1950s. Texonology has since become an important branch of textile science.

Texonology is concerned with the structure and properties of textile materials. It is a branch of textile science that deals with the production, processing and finishing of textile materials. Texonology includes the study of natural and synthetic fibers, yarns and fabrics. It also includes the study of textile production processes, such as spinning, weaving, knitting, dyeing and printing. The aim of texonology is to improve the quality of textile products and to develop new textile materials and processes.

Texonology is a relatively new science. It was first established as a separate branch of textile science in the early 20th century. The term “texonology” was first used in the 1930s. The first texonology department was established at the University of Leeds in the UK in the 1950s. Texonology has since become an important branch of textile science.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider