145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing – Writing IELTS sample

Home - IELTS - IELTS Writing – Writing IELTS sample

IELTS Writing – Writing IELTS sample

IELTS Writing – Learn How to Write Essays and Letters for IELTS with Sample Answers – Học cách viết bài luận và thư cho IELTS với các câu trả lời mẫu

(English below)

IELTS Writing

Có hai loại bài kiểm tra IELTS: bài kiểm tra học thuật và đào tạo chung. Các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra lắng nghe và nói cùng nhau trong cùng một ngày. Thứ tự của các bài kiểm tra thường là: lắng nghe, đọc, viết, nói, nhưng nó có thể là đọc, nghe, nói, viết.

Bài kiểm tra viết học thuật dài 60 phút. Có hai nhiệm vụ. Các ứng viên được yêu cầu viết ít nhất 150 từ cho Task 1 và ít nhất 250 từ cho Task 2.

Task 1 là một số loại báo cáo dữ liệu, trong khi Task 2 là một bài luận.

Task 2 yêu cầu bạn viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Dưới đây là bốn bài tiểu luận mẫu của IELTS của cấp độ ban nhạc 9.0.

IELTS writing bài luận mẫu 1 – công việc

Câu trả lời mẫu của ban nhạc 9.0

Ngày nay, nhiều người chọn làm việc tại nhà thay vì đến văn phòng. Những lợi thế của sự phát triển này có lớn hơn những bất lợi không?

Làm việc tại nhà đã ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Có một số lý do tại sao xu hướng này đã phát triển. Đầu tiên, với những tiến bộ công nghệ đã được thực hiện, giờ đây có thể nhiều người làm việc tại nhà bằng máy tính và điện thoại. Thứ hai, ngày càng có nhiều người chọn làm việc tại nhà vì nó giúp họ cân bằng công việc/cuộc sống tốt hơn. Họ có thể dành nhiều thời gian hơn với gia đình và bạn bè và không phải đi lại và đi làm.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm khi làm việc tại nhà. Ví dụ, một số người cảm thấy khó khăn khi thúc đẩy bản thân khi họ không ở trong môi trường văn phòng và họ có thể bỏ lỡ tinh thần đồng đội tồn tại trong nhiều văn phòng. Ngoài ra, làm việc tại nhà có thể khá cô đơn và một số người có thể bỏ lỡ sự tương tác xã hội mà họ có với các đồng nghiệp làm việc.

Nhìn chung, tôi tin rằng những lợi thế của việc làm việc tại nhà vượt xa những bất lợi. Điều này là do mọi người bây giờ có thể làm việc linh hoạt hơn và có cân bằng công việc/cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, nhiều nhược điểm, như cô đơn, có thể được khắc phục bằng cách sử dụng công nghệ, như Skype, để giữ liên lạc với các đồng nghiệp làm việc.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing IELTS sample

There are two types of the IELTS test: the Academic and the General Training test. Candidates take the Listening and Speaking tests together on the same day. The order of the tests is usually: Listening, Reading, Writing, Speaking, but it can be Reading, Listening, Speaking, Writing.

The Academic Writing test is 60 minutes long. There are two tasks. Candidates are required to write at least 150 words for Task 1 and at least 250 words for Task 2.

Task 1 is some kind of data report, while Task 2 is an essay.

Task 2 requires you to write an essay in response to a point of view, argument or problem. Below are four IELTS Writing Sample essays of Band 9.0 level.

IELTS Writing Sample Essay 1 – Work

Band 9.0 Sample answer

Nowadays, many people choose to work at home instead of going to an office. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Working at home has become more and more popular in recent years. There are several reasons why this trend has developed. Firstly, with the technological advances that have been made, it is now possible for many people to work at home using a computer and telephone. Secondly, more and more people are choosing to work at home because it gives them a better work/life balance. They can spend more time with their family and friends and do not have to commute to and from work.

However, there are also some disadvantages to working at home. For example, some people find it difficult to motivate themselves when they are not in an office environment and they can miss out on the team spirit that exists in many offices. In addition, working at home can be quite lonely and some people can miss the social interaction that they have with work colleagues.

Overall, I believe that the advantages of working at home outweigh the disadvantages. This is because people can now work more flexibly and have a better work/life balance. In addition, many of the disadvantages, such as loneliness, can be overcome by using technology, such as Skype, to stay in touch with work colleagues.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider