145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing – The Most Up-to-Date Resources – The latest Writing IELTS

Home - IELTS - IELTS Writing – The Most Up-to-Date Resources – The latest Writing IELTS

IELTS Writing – The Most Up-to-Date Resources – The latest Writing IELTS

IELTS Writing – The Most Up-to-Date Resources – Get the latest resources and tips to improve your IELTS writing score. Learn to write effectively and get the score you need.

(English below)

IELTS Writing – The Most Up-to-Date Resources

Bài viết mới nhất IELTS (trên 1000 từ)

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá một loạt các kỹ năng viết, bao gồm khả năng phát triển một lập luận, sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp, và đạt được mức độ gắn kết và gắn kết cần thiết.

Bài kiểm tra được chia thành hai phần:

Task 1 – Bạn sẽ được trình bày với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu viết tóm tắt thông tin trong khoảng 150 từ.

Task 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Task 1

Trong Task 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một bản tóm tắt thông tin được trình bày trong biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Bạn sẽ cần mô tả các tính năng chính của dữ liệu và so sánh các nơi có liên quan.

Task 2

Trong Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ cần phải thảo luận về vấn đề và trình bày một lập luận cân bằng.

Bạn nên dành khoảng 40 phút cho Task 2.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá một loạt các kỹ năng viết, bao gồm khả năng phát triển một lập luận, sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp, và đạt được mức độ gắn kết và gắn kết cần thiết.

Bài kiểm tra được chia thành hai phần:

Task 1 – Bạn sẽ được trình bày với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu viết tóm tắt thông tin trong khoảng 150 từ.

Task 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Task 1

Trong Task 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một bản tóm tắt thông tin được trình bày trong biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Bạn sẽ cần mô tả các tính năng chính của dữ liệu và so sánh các nơi có liên quan.

Task 2

Trong Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ cần phải thảo luận về vấn đề và trình bày một lập luận cân bằng.

Bạn nên dành khoảng 40 phút cho Task 2.

 

Tags: Writing, IELTS

 


The latest Writing IELTS

The latest Writing IELTS (above 1000 word)

The IELTS Writing test is designed to assess a wide range of writing skills, including the ability to develop an argument, use appropriate vocabulary and grammar, and achieve the required level of cohesion and coherence.

The test is divided into two sections:

Task 1 – you will be presented with a graph, table, chart or diagram and asked to write a summary of the information in around 150 words.

Task 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

You will have 60 minutes to complete the test.

Task 1

In Task 1, you will be asked to write a summary of the information presented in a graph, table, chart or diagram. You will need to describe the main features of the data and make comparisons where relevant.

Task 2

In Task 2, you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will need to discuss the issue and present a balanced argument.

You should spend approximately 40 minutes on Task 2.

The IELTS Writing test is designed to assess a wide range of writing skills, including the ability to develop an argument, use appropriate vocabulary and grammar, and achieve the required level of cohesion and coherence.

The test is divided into two sections:

Task 1 – you will be presented with a graph, table, chart or diagram and asked to write a summary of the information in around 150 words.

Task 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

You will have 60 minutes to complete the test.

Task 1

In Task 1, you will be asked to write a summary of the information presented in a graph, table, chart or diagram. You will need to describe the main features of the data and make comparisons where relevant.

Task 2

In Task 2, you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will need to discuss the issue and present a balanced argument.

You should spend approximately 40 minutes on Task 2.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider