145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2: Hướng dẫn các từ vựng – Writing task 2 vocabulary

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2: Hướng dẫn các từ vựng – Writing task 2 vocabulary

IELTS Writing Task 2: Hướng dẫn các từ vựng – Writing task 2 vocabulary

IELTS Writing Task 2: Hướng dẫn các từ vựng – Chỉ mục từ vựng hữu ích cho các bài viết IELTS Writing Task 2, giúp bạn có thể vượt qua bài thi IELTS Writing Task 2 một cách dễ dàng.

(English below)

IELTS Writing Task 2: Hướng dẫn các từ vựng

Một trong những điều quan trọng nhất cần làm khi chuẩn bị cho IELTS writing task 2 là học và hiểu các loại từ vựng khác nhau có thể được sử dụng. Điều này sẽ giúp bạn có thể sử dụng một loạt từ vựng trong bài luận của bạn và để có thể điều chỉnh ngôn ngữ của bạn với nhiệm vụ mà bạn được giao. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số loại từ vựng khác nhau có thể được sử dụng trong IELTS writing task 2 và cách bạn có thể học và sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Từ vựng học thuật

Loại từ vựng đầu tiên mà bạn cần nhận thức được là từ vựng học thuật. Đây là loại ngôn ngữ được sử dụng trong các văn bản học thuật và điều quan trọng là có thể sử dụng loại từ vựng này khi bạn đang viết bài luận của mình. Có một số cách mà bạn có thể học từ vựng học thuật, bao gồm sử dụng từ điển, đọc các văn bản học thuật và thực hiện một số bài tập từ vựng cụ thể.

Từ vựng cụ thể về nhiệm vụ

Một loại từ vựng khác mà bạn cần nhận thức được là từ vựng dành riêng cho nhiệm vụ. Đây là loại từ vựng được sử dụng trong một nhiệm vụ cụ thể và điều quan trọng là có thể sử dụng loại từ vựng này khi bạn đang viết bài luận của mình. Ví dụ: nếu bạn được giao một nhiệm vụ yêu cầu bạn thảo luận về những lợi thế và nhược điểm của một chủ đề cụ thể, bạn sẽ cần sử dụng từ vựng có liên quan đến chủ đề này.

Sự sắp xếp

Treo là một loại từ vựng khác mà bạn cần phải biết. Đây là khi hai từ thường được sử dụng cùng nhau, và điều quan trọng là có thể sử dụng loại từ vựng này khi bạn đang viết bài luận của mình. Ví dụ: nếu bạn muốn nói về những lợi ích của một hành động cụ thể, bạn có thể sử dụng kết quả sắp xếp tích cực.

Từ vựng phân tán

Từ vựng phân tán là loại từ vựng được sử dụng để kết nối các ý tưởng và điều quan trọng là có thể sử dụng loại từ vựng này khi bạn đang viết bài luận của mình. Ví dụ: nếu bạn muốn kết nối hai ý tưởng, bạn có thể sử dụng các từ ‘tuy nhiên,‘ mặc dù, hoặc ‘ngoài ra.

Từ vựng chức năng

Từ vựng chức năng là loại từ vựng được sử dụng để thực hiện một chức năng cụ thể và điều quan trọng là có thể sử dụng loại từ vựng này khi bạn đang viết bài luận của mình. Ví dụ: nếu bạn muốn giới thiệu một ý tưởng mới, bạn có thể sử dụng từ ‘hơn nữa.

Tóm lại, điều quan trọng là phải nhận thức được các loại từ vựng khác nhau có thể được sử dụng trong nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2. Bằng cách hiểu các loại từ vựng khác nhau, bạn sẽ có thể sử dụng một loạt các từ vựng trong bài luận của bạn và là Có thể điều chỉnh ngôn ngữ của bạn với nhiệm vụ mà bạn được giao.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing task 2 vocabulary

One of the most important things to do when preparing for IELTS Writing task 2 is to learn and understand the different types of vocabulary that could be used. This will help you to be able to use a range of vocabulary in your essay, and to be able to adapt your language to the task that you are given. In this article, we will look at some of the different types of vocabulary that could be used in IELTS Writing task 2, and how you can learn and use them effectively.

Academic vocabulary

The first type of vocabulary that you need to be aware of is academic vocabulary. This is the type of language that is used in academic texts, and it is important to be able to use this type of vocabulary when you are writing your essay. There are a number of ways that you can learn academic vocabulary, including using a dictionary, reading academic texts, and doing some specific vocabulary exercises.

Task-specific vocabulary

Another type of vocabulary that you need to be aware of is task-specific vocabulary. This is the type of vocabulary that is used in a specific task, and it is important to be able to use this type of vocabulary when you are writing your essay. For example, if you are given a task that asks you to discuss the advantages and disadvantages of a particular topic, you will need to use vocabulary that is related to this topic.

Collocation

Collocation is another type of vocabulary that you need to be aware of. This is when two words are often used together, and it is important to be able to use this type of vocabulary when you are writing your essay. For example, if you want to talk about the benefits of a particular action, you might use the collocation ‘positive outcomes’.

Discursive vocabulary

Discursive vocabulary is the type of vocabulary that is used to connect ideas, and it is important to be able to use this type of vocabulary when you are writing your essay. For example, if you want to connect two ideas, you might use the words ‘however’, ‘although’, or ‘in addition’.

Functional vocabulary

Functional vocabulary is the type of vocabulary that is used to perform a specific function, and it is important to be able to use this type of vocabulary when you are writing your essay. For example, if you want to introduce a new idea, you might use the word ‘ moreover’.

In conclusion, it is important to be aware of the different types of vocabulary that could be used in IELTS Writing task 2. By understanding the different types of vocabulary, you will be able to use a range of vocabulary in your essay, and to be able to adapt your language to the task that you are given.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider