145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 – Cách Viết Body Writing Task 1 – How to write body writted task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 – Cách Viết Body Writing Task 1 – How to write body writted task 1

IELTS Writing Task 1 – Cách Viết Body Writing Task 1 – How to write body writted task 1

IELTS Writing Task 1 – Cách Viết Body Writing Task 1 – Hướng dẫn bạn cách viết body writing task 1 trong IELTS, cùng với một số ví dụ để giúp bạn cải thiện kỹ năng viết của mình.

(English below)

IELTS Writing Task 1 – Cách Viết Body Writing Task 1

IELTS writing task 1: Cách viết một đoạn văn bản thân hiệu quả

Viết Task 1 của kỳ thi IELTS được thiết kế để kiểm tra khả năng trình bày thông tin của bạn một cách rõ ràng và súc tích. Task 1 là một lá thư, báo cáo hoặc bài luận, và bạn phải viết ít nhất 150 từ. Vì cơ thể chính của bài luận của bạn sẽ chiếm phần lớn số lượng từ của bạn, điều quan trọng là phải học cách viết hiệu quả các đoạn văn cơ thể để có được điểm số cao nhất có thể.

Bước đầu tiên để viết một đoạn văn cơ thể hiệu quả là biết bạn nên bao gồm loại thông tin nào. Mỗi đoạn văn cơ thể nên được tập trung vào một ý tưởng chính, và thật dễ dàng để xác định ý tưởng chính đó là gì. Để làm điều này, bạn nên bắt đầu từng đoạn văn với một câu chủ đề tóm tắt điểm chính bạn sẽ thảo luận. Điều này sẽ giúp người kiểm tra dễ hiểu những gì bạn đang cố gắng nói.

Một khi bạn đã thiết lập điểm chính của đoạn văn cơ thể, bạn có thể bắt đầu phát triển nó. Bạn nên bao gồm bằng chứng hỗ trợ để sao lưu điểm chính của bạn, chẳng hạn như thống kê, sự kiện, trích dẫn hoặc ví dụ. Điều này sẽ giúp làm cho lập luận của bạn thuyết phục hơn và sẽ cho người kiểm tra thấy rằng bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình. Bạn cũng nên sử dụng các từ liên kết để kết nối ý tưởng của mình và đảm bảo rằng các đối số của bạn chảy một cách hợp lý.

Cuối cùng, bạn nên hoàn thành từng đoạn văn với một câu kết luận. Câu này nên tóm tắt điểm chính mà bạn đã đưa ra và nên được liên kết với câu chủ đề mà bạn bắt đầu đoạn văn. Điều này sẽ giúp cho người kiểm tra thấy rằng bạn đã viết một lập luận gắn kết và bạn hiểu chủ đề bạn đang thảo luận.

Tóm lại, viết các đoạn văn bản thân hiệu quả cho IELTS writing task 1 là một phần quan trọng để đạt được điểm số cao. Bằng cách làm theo các mẹo được nêu trong bài viết này, bạn sẽ có thể viết một bài luận rõ ràng và có cấu trúc tốt sẽ gây ấn tượng với giám khảo. Hãy nhớ bắt đầu từng đoạn văn với một câu chủ đề, bao gồm bằng chứng hỗ trợ và sử dụng các từ liên kết để kết nối ý tưởng của bạn. Cuối cùng, kết thúc từng đoạn văn với một câu kết luận tóm tắt điểm chính bạn đã thực hiện. Chúc may mắn!

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write body writted task 1

IELTS Writing Task 1: How to Write an Effective Body Paragraph

Writing Task 1 of the IELTS exam is designed to test your ability to present information in a clear and concise manner. Task 1 is a letter, report or essay, and you must write at least 150 words. As the main body of your essay will take up the majority of your word count, it is important to learn how to effectively write the body paragraphs in order to get the highest score possible.

The first step to writing an effective body paragraph is to know what kind of information you should include. Each body paragraph should be focused on one main idea, and it should be easy to identify what that main idea is. To do this, you should begin each body paragraph with a topic sentence that summarises the main point you will be discussing. This will make it easier for the examiner to understand what you are trying to say.

Once you have established the main point of your body paragraph, you can begin to develop it. You should include supporting evidence to back up your main point, such as statistics, facts, quotes or examples. This will help to make your argument more convincing and will show the examiner that you have done your research. You should also use linking words to connect your ideas and make sure that your arguments flow logically.

Finally, you should finish each body paragraph with a concluding sentence. This sentence should summarise the main point that you have made and should be linked to the topic sentence that you began the paragraph with. This will help to show the examiner that you have written a cohesive argument and that you understand the topic you are discussing.

In conclusion, writing effective body paragraphs for IELTS Writing Task 1 is an important part of achieving a high score. By following the tips outlined in this article, you should be able to write a clear and well-structured essay that will impress the examiner. Remember to begin each body paragraph with a topic sentence, include supporting evidence and use linking words to connect your ideas. Finally, finish each body paragraph with a concluding sentence that summarises the main point you have made. Good luck!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider