145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Samples (Vietnamese Answers) – Writing tasks 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Samples (Vietnamese Answers) – Writing tasks 1

IELTS Writing Task 1 Samples (Vietnamese Answers) – Writing tasks 1

IELTS Writing Task 1 Samples (Vietnamese Answers) – Find detailed IELTS writing task 1 samples with explanations written in Vietnamese. Get tips, strategies and practice to improve your IELTS score.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Samples (Vietnamese Answers)

IELTS writing task 1: Câu trả lời mẫu cho biểu đồ dòng

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận được sử dụng rộng rãi để đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa. Nó chủ yếu được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ của người nộp đơn. Phần viết của kỳ thi IELTS tập trung vào thành tích nhiệm vụ, sự gắn kết và sự gắn kết, tài nguyên từ vựng, và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác. Phần viết bao gồm hai phần: Task 1, yêu cầu bạn phải trả lời một biểu đồ, biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ nhất định; và Task 2, đòi hỏi bạn phải viết một bài luận. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào Task 1 và cung cấp một số câu trả lời mẫu cho các biểu đồ dòng.

Biểu đồ dòng thường được sử dụng để minh họa các thay đổi theo thời gian. Chúng bao gồm hai trục: trục x (trục ngang) và trục y (trục dọc). Trục X được sử dụng để chỉ khoảng thời gian, trong khi trục y được sử dụng để chỉ ra giá trị của dữ liệu. Biểu đồ dòng rất hữu ích để hiển thị xu hướng hoặc mẫu theo thời gian.

Hãy cùng xem biểu đồ dòng sau. Biểu đồ minh họa chi phí trung bình của những chiếc xe mới ở Hoa Kỳ từ năm 2000 đến 2022.

Biểu đồ dòng cho thấy chi phí trung bình của những chiếc xe mới ở Hoa Kỳ từ năm 2000 đến 2022.

Vào đầu giai đoạn, năm 2000, chi phí trung bình của một chiếc xe mới là khoảng 20.000 đô la. Con số này sau đó tăng đều đặn, đạt mức cao nhất khoảng 30.000 đô la vào năm 2010. Sau đó, chi phí trung bình bắt đầu giảm, giảm xuống còn khoảng 27.000 đô la vào năm 2022.

Nhìn chung, chi phí trung bình của một chiếc xe mới ở Hoa Kỳ tăng khoảng 50% trong khoảng thời gian được hiển thị. Tuy nhiên, chi phí của những chiếc xe mới giảm nhẹ trong thập kỷ qua.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing tasks 1

IELTS Writing Task 1: Sample Answers for Line Graphs

The International English Language Testing System (IELTS) is an internationally recognized test widely used for assessing the language skills of non-native English speakers. It is mainly used by universities and employers to evaluate applicants’ language ability. The Writing section of the IELTS exam focuses on task achievement, coherence and cohesion, lexical resource, and grammatical range and accuracy. The Writing section consists of two parts: Task 1, which requires you to respond to a given graph, chart, table, or diagram; and Task 2, which requires you to write an essay. In this article, we will focus on Task 1 and provide some sample answers for line graphs.

Line graphs are commonly used to illustrate changes over time. They consist of two axes: the x-axis (horizontal axis) and the y-axis (vertical axis). The x-axis is used to indicate the time period, while the y-axis is used to indicate the value of the data. Line graphs are useful for showing trends or patterns over time.

Let’s take a look at the following line graph. The graph illustrates the average cost of new cars in the USA from 2000 to 2022.

The line graph shows the average cost of new cars in the USA from 2000 to 2022.

At the start of the period, in 2000, the average cost of a new car was approximately $20,000. This figure then rose steadily, reaching a peak of approximately $30,000 in 2010. After this, the average cost began to decline, falling to approximately $27,000 by 2022.

Overall, the average cost of a new car in the USA increased by around 50% over the period shown. However, the cost of new cars fell slightly in the last decade.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider