145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Preparation – IELTS exam review exercises

Home - IELTS - IELTS Preparation – IELTS exam review exercises

IELTS Preparation – IELTS exam review exercises

IELTS Preparation – Get Ready for IELTS with Our Expert-Led Practice Tests and Tips!

(English below)

IELTS Preparation

Bài tập đánh giá kỳ thi IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường thành thạo tiếng Anh của bạn. Kỳ thi IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung.

Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh, trong khi mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số 100 điểm.

Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có mười câu hỏi. Các phần ngày càng khó hơn và bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành phần.

Phần đọc bao gồm ba phần, mỗi phần có 40 câu hỏi. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ: Task 1 và Task 2. Trong Task 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận 150 từ để đáp ứng với biểu đồ, bảng hoặc biểu đồ. Trong Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận 250 từ để đáp lại lời nhắc. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần.

Phần nói bao gồm ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3. Trong Phần 1, bạn sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi về bản thân. Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu nói trong hai phút về một chủ đề nhất định. Trong Phần 3, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về chủ đề từ Phần 2 về độ sâu lớn hơn. Bạn sẽ có 11-14 phút để hoàn thành phần.

Bài tập đánh giá kỳ thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng có một vài điều bạn có thể làm để đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị.

Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm là xem lại định dạng thi và làm quen với các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi. Có một số bài tập đánh giá kỳ thi IELTS có sẵn trực tuyến có thể giúp bạn với điều này.

Ngoài ra, cũng là một ý tưởng tốt để xem xét một số bài luận mẫu và thực hành viết của riêng bạn. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn cảm nhận về các loại bài luận bạn sẽ được yêu cầu viết trong bài kiểm tra, mà nó cũng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng viết của mình.

Cuối cùng, đó cũng là một ý tưởng tốt để thực hành các kỹ năng nói của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thực hiện bài kiểm tra thực hành IELTS hoặc bằng cách tham gia vào một lớp hội thoại tiếng Anh.

Bằng cách dành thời gian để xem xét định dạng thi và làm quen với các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi, bạn có thể tăng cơ hội thành công trong kỳ thi IELTS.

 

Tags: IELTS

 


IELTS exam review exercises

IELTS Exam Review Exercises

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. The IELTS exam is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module.

The Academic Module is for those who want to study at a tertiary level in an English-speaking country, while the General Training Module is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS exam is made up of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total of 100 points.

The Listening section consists of four sections, each with ten questions. The sections get progressively harder, and you will have 30 minutes to complete the section.

The Reading section consists of three sections, each with 40 questions. You will have 60 minutes to complete the section.

The Writing section consists of two tasks: Task 1 and Task 2. In Task 1, you will be asked to write a 150-word essay in response to a graph, table, or chart. In Task 2, you will be asked to write a 250-word essay in response to a prompt. You will have 60 minutes to complete the section.

The Speaking section consists of three parts: Part 1, Part 2, and Part 3. In Part 1, you will be asked to answer questions about yourself. In Part 2, you will be asked to speak for two minutes on a given topic. In Part 3, you will be asked to discuss the topic from Part 2 in greater depth. You will have 11-14 minutes to complete the section.

IELTS Exam Review Exercises

The IELTS exam can be a daunting task, but there are a few things you can do to make sure you are prepared.

One of the best things you can do is to review the exam format and familiarize yourself with the types of questions you will be asked. There are a number of IELTS exam review exercises available online that can help you with this.

In addition, it is also a good idea to review some sample essays and practice writing your own. This will not only help you get a feel for the types of essays you will be asked to write on the exam, but it will also help you to improve your writing skills.

Finally, it is also a good idea to practice your speaking skills. This can be done by taking an IELTS practice test or by participating in an English conversation class.

By taking the time to review the exam format and familiarize yourself with the types of questions you will be asked, you can increase your chances of success on the IELTS exam.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider