145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing: Các Tiêu Chí Chấm Điểm – Writing IELTS

Home - IELTS - IELTS Writing: Các Tiêu Chí Chấm Điểm – Writing IELTS

IELTS Writing: Các Tiêu Chí Chấm Điểm – Writing IELTS

IELTS Writing: Các Tiêu Chí Chấm Điểm – Tìm hiểu các tiêu chí chấm điểm của bài thi writing IELTS để nâng cao điểm thi của bạn.

(English below)

IELTS Writing: Các Tiêu Chí Chấm Điểm

Viết là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS, và điều quan trọng là phải biết cách tiếp cận nó để có được điểm số bạn cần.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được chia thành hai phần: Phần 1 là một bài luận ngắn và phần 2 là một bài luận dài. Trong Phần 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể. Bài luận phải dài ít nhất 150 từ và bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nó.

Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận về một chủ đề nhất định. Bài luận phải dài ít nhất 250 từ và bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nó.

Đối với cả hai phần của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn sẽ cần viết ít nhất 150 từ. Tuy nhiên, Phần 2 sẽ yêu cầu bạn viết nhiều hơn thế này, vì vậy điều quan trọng là lập kế hoạch cẩn thận thời gian của bạn để bạn có thể viết số từ cần thiết trong thời gian cho phép.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

1. Làm quen với các loại nhiệm vụ

Có hai loại nhiệm vụ trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

Task 1 – Bạn sẽ được yêu cầu mô tả hoặc tóm tắt biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Bạn sẽ cần viết ít nhất 150 từ và bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Task 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ cần viết ít nhất 250 từ và bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

2. Hiểu các tiêu chí đánh giá

Bài luận của bạn sẽ được đánh giá về bốn tiêu chí sau:

Thành tích nhiệm vụ – Bạn đã giải quyết tốt như thế nào

Sự gắn kết và gắn kết – Tiểu luận của bạn được tổ chức tốt như thế nào và ý tưởng của bạn tốt như thế nào

Tài nguyên từ vựng – Sử dụng từ vựng của bạn

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác – Sử dụng ngữ pháp của bạn

3. Lập kế hoạch

Trước khi bạn bắt đầu viết, hãy dành một vài phút để lập kế hoạch. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức ý tưởng và cấu trúc bài luận của bạn theo cách rõ ràng và hợp lý.

4. Sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp

Để có được điểm số cao trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn cần sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp. Cố gắng tránh sử dụng cùng một từ nhiều lần và thay đổi cấu trúc câu của bạn.

5. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn

Trước khi bạn gửi bài luận của mình, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn. Lỗi trong các lĩnh vực này sẽ giảm điểm số của bạn.

IELTS writing lời khuyên

Dưới đây là một số mẹo chung để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

1. Làm quen với các loại nhiệm vụ

Có hai loại nhiệm vụ trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

Task 1 – Bạn sẽ được yêu cầu mô tả hoặc tóm tắt biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Bạn sẽ cần viết ít nhất 150 từ và bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Task 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ cần viết ít nhất 250 từ và bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

2. Hiểu các tiêu chí đánh giá

Bài luận của bạn sẽ được đánh giá về bốn tiêu chí sau:

Thành tích nhiệm vụ – Bạn đã giải quyết tốt như thế nào

Sự gắn kết và gắn kết – Tiểu luận của bạn được tổ chức tốt như thế nào và ý tưởng của bạn tốt như thế nào

Tài nguyên từ vựng – Sử dụng từ vựng của bạn

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác – Sử dụng ngữ pháp của bạn

3. Lập kế hoạch

Trước khi bạn bắt đầu viết, hãy dành một vài phút để lập kế hoạch. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức ý tưởng và cấu trúc bài luận của bạn theo cách rõ ràng và hợp lý.

4. Sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp

Để có được điểm số cao trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn cần sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp. Cố gắng tránh sử dụng cùng một từ nhiều lần và thay đổi cấu trúc câu của bạn.

5. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn

Trước khi bạn gửi bài luận của mình, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn. Lỗi trong các lĩnh vực này sẽ giảm điểm số của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing IELTS

Writing is a critical part of the IELTS exam, and it is important to know how to approach it in order to get the score you need.

The IELTS Writing test is divided into two parts: Part 1 is a short essay, and Part 2 is a long essay. In Part 1, you will be asked to write an essay in response to a particular question. The essay must be at least 150 words long, and you will have 20 minutes to complete it.

In Part 2, you will be asked to write an essay on a given topic. The essay must be at least 250 words long, and you will have 40 minutes to complete it.

For both parts of the IELTS Writing test, you will need to write at least 150 words. However, Part 2 will require you to write more than this, so it is important to plan your time carefully so that you are able to write the required number of words in the time allowed.

Here are some tips to help you prepare for the IELTS Writing test:

1. Familiarise yourself with the task types

There are two types of tasks in the IELTS Writing test:

Task 1 – you will be asked to describe or summarise a graph, table, chart or diagram. You will need to write at least 150 words, and you will have 20 minutes to complete this task.

Task 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will need to write at least 250 words, and you will have 40 minutes to complete this task.

2. Understand the assessment criteria

Your essay will be assessed on the following four criteria:

Task Achievement – how well you have addressed the task

Coherence and Cohesion – how well your essay is organised and how well your ideas flow

Lexical Resource – your use of vocabulary

Grammatical Range and Accuracy – your use of grammar

3. Make a plan

Before you start writing, take a few minutes to make a plan. This will help you to organise your ideas and structure your essay in a way that is clear and logical.

4. Use a range of vocabulary and grammar

To get a high score in the IELTS Writing test, you need to use a range of vocabulary and grammar. Try to avoid using the same word repeatedly, and vary your sentence structure.

5. Check your spelling and grammar

Before you submit your essay, make sure you check your spelling and grammar. Errors in these areas will lower your score.

IELTS Writing Tips

Here are some general tips to help you prepare for the IELTS Writing test:

1. Familiarise yourself with the task types

There are two types of tasks in the IELTS Writing test:

Task 1 – you will be asked to describe or summarise a graph, table, chart or diagram. You will need to write at least 150 words, and you will have 20 minutes to complete this task.

Task 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will need to write at least 250 words, and you will have 40 minutes to complete this task.

2. Understand the assessment criteria

Your essay will be assessed on the following four criteria:

Task Achievement – how well you have addressed the task

Coherence and Cohesion – how well your essay is organised and how well your ideas flow

Lexical Resource – your use of vocabulary

Grammatical Range and Accuracy – your use of grammar

3. Make a plan

Before you start writing, take a few minutes to make a plan. This will help you to organise your ideas and structure your essay in a way that is clear and logical.

4. Use a range of vocabulary and grammar

To get a high score in the IELTS Writing test, you need to use a range of vocabulary and grammar. Try to avoid using the same word repeatedly, and vary your sentence structure.

5. Check your spelling and grammar

Before you submit your essay, make sure you check your spelling and grammar. Errors in these areas will lower your score.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider