145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Sport – IELTS Sport

Home - IELTS - IELTS Sport – IELTS Sport

IELTS Sport – IELTS Sport

IELTS Sport – Học cách thi IELTS với các chủ đề về thể thao – Học cách sử dụng từ vựng và cấu trúc câu để thành công trong kỳ thi IELTS thể thao

(English below)

IELTS Sport

Thể thao ielts

IELTS Sport là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế cho những sinh viên muốn học ở cấp độ cao hơn ở các nước nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được thiết kế để đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật.

IELTS Sport thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge ESOL.

IELTS Sport được công nhận bởi các trường đại học và cao đẳng ở Anh, Úc, New Zealand, Canada và Hoa Kỳ.

IELTS Sport cũng được công nhận bởi các cơ quan chuyên nghiệp như Hội đồng Y khoa Úc, Hội đồng Y khoa Canada và Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh ở Anh.

IELTS Sport được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Các phần lắng nghe và đọc là giống nhau cho tất cả các ứng cử viên.

Các phần viết và nói là khác nhau đối với các ứng cử viên làm bài kiểm tra cho các mục đích học tập và cho các ứng cử viên làm bài kiểm tra cho mục đích đào tạo chung.

IELTS Sport là một bài kiểm tra trên giấy. Bài kiểm tra được tổ chức tại hơn 1.000 địa điểm trên khắp thế giới.

IELTS Sport là một bài kiểm tra kéo dài hai giờ, 45 phút.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi.

Phần nói được hoàn thành vào một ngày riêng biệt.

IELTS Sport được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ khả năng tiếng Anh khác nhau.

Thử nghiệm được phân loại từ băng 1 (thấp nhất) đến dải 9 (cao nhất).

Band 9 chỉ được trao cho các ứng cử viên có thể sử dụng tiếng Anh ở cấp độ bản địa.

IELTS Sport là một thử nghiệm về khả năng tiếng Anh, không phải là khả năng thể thao.

IELTS Sport không phải là một bài kiểm tra vượt qua hoặc thất bại.

Kết quả kiểm tra có giá trị trong hai năm.

IELTS Sport là một bài kiểm tra tiếng Anh được quốc tế công nhận. Nó được chấp nhận bởi các trường đại học và cao đẳng ở Anh, Úc, New Zealand, Canada và Hoa Kỳ.

IELTS Sport cũng được công nhận bởi các cơ quan chuyên nghiệp như Hội đồng Y khoa Úc, Hội đồng Y khoa Canada và Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh ở Anh.

IELTS Sport được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Các phần lắng nghe và đọc là giống nhau cho tất cả các ứng cử viên.

Các phần viết và nói là khác nhau đối với các ứng cử viên làm bài kiểm tra cho các mục đích học tập và cho các ứng cử viên làm bài kiểm tra cho mục đích đào tạo chung.

IELTS Sport là một bài kiểm tra trên giấy. Bài kiểm tra được tổ chức tại hơn 1.000 địa điểm trên khắp thế giới.

IELTS Sport là một bài kiểm tra kéo dài hai giờ, 45 phút.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi.

Phần nói được hoàn thành vào một ngày riêng biệt.

IELTS Sport được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ khả năng tiếng Anh khác nhau.

Thử nghiệm được phân loại từ băng 1 (thấp nhất) đến dải 9 (cao nhất).

Band 9 chỉ được trao cho các ứng cử viên có thể sử dụng tiếng Anh ở cấp độ bản địa.

IELTS Sport là một thử nghiệm về khả năng tiếng Anh, không phải là khả năng thể thao.

IELTS Sport không phải là một bài kiểm tra vượt qua hoặc thất bại.

Kết quả kiểm tra có giá trị trong hai năm.

 

Tags: IELTS

 


IELTS Sport

IELTS Sport

IELTS Sport is an international English language test for students who want to study at a higher level in English speaking countries. The test is designed to measure your ability to communicate in English in an academic context.

IELTS Sport is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations.

IELTS Sport is recognised by universities and colleges in the UK, Australia, New Zealand, Canada and the USA.

IELTS Sport is also recognised by professional bodies such as the Australian Medical Council, the Canadian Medical Council and the Nursing and Midwifery Council in the UK.

IELTS Sport is made up of four parts – listening, reading, writing and speaking.

The listening and reading sections are the same for all candidates.

The writing and speaking sections are different for candidates taking the test for academic purposes and for candidates taking the test for general training purposes.

IELTS Sport is a paper-based test. The test is held in over 1,000 locations around the world.

IELTS Sport is a two-hour, 45-minute test.

The listening, reading and writing sections are completed in one sitting.

The speaking section is completed on a separate day.

IELTS Sport is marked on a 9-band scale, with each band representing a different level of English language ability.

The test is graded from Band 1 (the lowest) to Band 9 (the highest).

Band 9 is only awarded to candidates who are able to use English at a native level.

IELTS Sport is a test of English language ability, not of sporting ability.

IELTS Sport is not a pass or fail test.

The test result is valid for two years.

IELTS Sport is an internationally recognised English language test. It is accepted by universities and colleges in the UK, Australia, New Zealand, Canada and the USA.

IELTS Sport is also recognised by professional bodies such as the Australian Medical Council, the Canadian Medical Council and the Nursing and Midwifery Council in the UK.

IELTS Sport is made up of four parts – listening, reading, writing and speaking.

The listening and reading sections are the same for all candidates.

The writing and speaking sections are different for candidates taking the test for academic purposes and for candidates taking the test for general training purposes.

IELTS Sport is a paper-based test. The test is held in over 1,000 locations around the world.

IELTS Sport is a two-hour, 45-minute test.

The listening, reading and writing sections are completed in one sitting.

The speaking section is completed on a separate day.

IELTS Sport is marked on a 9-band scale, with each band representing a different level of English language ability.

The test is graded from Band 1 (the lowest) to Band 9 (the highest).

Band 9 is only awarded to candidates who are able to use English at a native level.

IELTS Sport is a test of English language ability, not of sporting ability.

IELTS Sport is not a pass or fail test.

The test result is valid for two years.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider