145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Topics – Speaking topics

Home - IELTS - IELTS Speaking Topics – Speaking topics

IELTS Speaking Topics – Speaking topics

IELTS Speaking Topics – Learn all about IELTS Speaking topics and prepare for a successful IELTS exam with our detailed guides and tips.

(English below)

IELTS Speaking Topics

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiepment English, và được thành lập vào năm 1989. Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là một trong bốn thành phần của bài kiểm tra IELTS và được thiết kế để đánh giá khả năng nói của không bản địa Người nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là một cuộc phỏng vấn bằng miệng kéo dài trong 11 đến 14 phút. Trong thời gian này, giám khảo sẽ hỏi ứng viên một loạt các câu hỏi về một loạt các chủ đề. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra kiến ​​thức của ứng viên về tiếng Anh và khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Giám khảo cũng sẽ đánh giá cách phát âm, ngữ pháp và từ vựng của ứng viên.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được chia thành ba phần:

Phần 1 – Giới thiệu và Phỏng vấn

Trong phần này của bài kiểm tra, giám khảo sẽ tự giới thiệu bản thân và hỏi ứng viên một số câu hỏi cơ bản về bản thân họ. Giám khảo sau đó sẽ hỏi ứng viên một số câu hỏi về các chủ đề quen thuộc như quê hương, gia đình, sở thích, công việc hoặc nghiên cứu của họ.

Phần 2 – lượt dài

Trong phần này của bài kiểm tra, giám khảo sẽ cung cấp cho ứng viên một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề và một số hướng dẫn. Ứng viên sau đó sẽ có một phút để chuẩn bị để nói về chủ đề trước khi phát biểu trong tối đa hai phút. Trong thời gian này, giám khảo sẽ không làm gián đoạn ứng viên, nhưng sẽ ghi chú về hiệu suất của họ.

Phần 3 – Thảo luận

Trong phần này của bài kiểm tra, người kiểm tra sẽ hỏi ứng viên thêm các câu hỏi liên quan đến chủ đề từ Phần 2. Sau đó, ứng viên sẽ có một cuộc thảo luận với người kiểm tra về chủ đề này.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng của ứng viên để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Như vậy, điều quan trọng là các ứng cử viên được chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra. Điều này có nghĩa là các ứng cử viên nên quen thuộc với định dạng của bài kiểm tra và phạm vi của các chủ đề có thể được đề cập. Điều quan trọng nữa là các ứng cử viên thực hành nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt trước khi kiểm tra. Điều này sẽ giúp họ trở nên tự tin và thoải mái hơn khi nói bằng tiếng Anh.

Thêm vào đó, điều quan trọng là các ứng cử viên sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp khi nói tiếng Anh. Điều này sẽ giúp họ giao tiếp hiệu quả hơn và cho người kiểm tra thấy rằng họ có một mệnh lệnh tốt của ngôn ngữ tiếng Anh. Cuối cùng, điều quan trọng là các ứng cử viên nhận thức được giới hạn thời gian cho từng phần của bài kiểm tra và họ nói rõ ràng và với tốc độ phù hợp.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này và chuẩn bị kỹ lưỡng, các ứng viên sẽ có thể thực hiện tốt trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Speaking topics

The IELTS Speaking Test

The International English Language Testing System (IELTS) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. The IELTS Speaking Test is one of the four components of the IELTS test and is designed to assess the speaking ability of non-native speakers of English.

The IELTS Speaking Test is an oral interview that lasts for 11 to 14 minutes. During this time, the examiner will ask the candidate a variety of questions on a range of topics. The questions are designed to test the candidate’s knowledge of English and their ability to communicate effectively in English. The examiner will also assess the candidate’s pronunciation, grammar and vocabulary.

The IELTS Speaking Test is divided into three parts:

Part 1 – Introduction and Interview

In this part of the test, the examiner will introduce himself or herself and ask the candidate some basic questions about themselves. The examiner will then ask the candidate some questions about familiar topics such as their hometown, family, hobbies, work or studies.

Part 2 – Long Turn

In this part of the test, the examiner will give the candidate a task card with a topic and some instructions. The candidate will then have one minute to prepare to talk about the topic before speaking for up to two minutes. During this time, the examiner will not interrupt the candidate, but will take notes of their performance.

Part 3 – Discussion

In this part of the test, the examiner will ask the candidate further questions related to the topic from Part 2. The candidate will then have a discussion with the examiner about the topic.

The IELTS Speaking Test is designed to assess a candidate’s ability to communicate effectively in English. As such, it is important that candidates are well-prepared for the test. This means that candidates should be familiar with the format of the test and the range of topics that may be covered. It is also important that candidates practice speaking English as much as possible before the test. This will help them to become more confident and comfortable when speaking in English.

In addition to this, it is important that candidates use a range of vocabulary and grammar structures when speaking English. This will help them to communicate more effectively and show the examiner that they have a good command of the English language. Finally, it is important that candidates are aware of the time limit for each part of the test and that they speak clearly and at a suitable pace.

By following these tips and preparing thoroughly, candidates should be able to perform well in the IELTS Speaking Test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider