145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Questions & Answers (Vietnamese) – Common speaking questions are common

Home - IELTS - IELTS Speaking Questions & Answers (Vietnamese) – Common speaking questions are common

IELTS Speaking Questions & Answers (Vietnamese) – Common speaking questions are common

IELTS Speaking Questions & Answers (Vietnamese) – Learn how to answer the most commonly asked IELTS speaking questions in Vietnamese for the best results.

(English below)

IELTS Speaking Questions & Answers (Vietnamese)

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS. Nó kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong một môi trường học thuật. Đây là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS và có thể thực hiện hoặc phá vỡ điểm số của học sinh. Bài kiểm tra nói bao gồm ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3. Mỗi phần có bộ câu hỏi và chủ đề riêng mà ứng viên phải trả lời.

Phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS bao gồm các câu hỏi chung về nền tảng, gia đình và sở thích của ứng cử viên. Giám khảo sẽ hỏi ứng viên một loạt các câu hỏi về nhà, công việc, giáo dục và sở thích của họ. Phần này của bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên trong một môi trường hàng ngày. Các câu hỏi phổ biến được hỏi trong phần này của bài kiểm tra bao gồm:

• Gia đình bạn làm gì?
• Bạn sống ở đâu?
• Bạn làm nghề gì?
• Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?
• Làm thế nào để bạn dành những ngày cuối tuần?

Phần thứ hai của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là phần 2. Phần này của bài kiểm tra yêu cầu ứng viên phải có bài phát biểu ngắn về một chủ đề nhất định. Giám khảo sẽ cung cấp cho ứng viên một thẻ với một chủ đề và một vài phút để chuẩn bị phản hồi của họ. Các chủ đề chung cho Phần 2 bao gồm:

• Mô tả một nơi bạn đã ghé thăm
• Mô tả một dịp đặc biệt
• Mô tả một đối tượng bạn sở hữu
• Mô tả một sở thích bạn có
• Mô tả một kỹ năng bạn có

Phần thứ ba của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là phần 3. Phần này của bài kiểm tra yêu cầu ứng viên tham gia vào một cuộc thảo luận với người kiểm tra về một chủ đề nhất định. Giám khảo sẽ cung cấp cho ứng viên một thẻ với một chủ đề và sau đó hỏi họ một loạt các câu hỏi tiếp theo. Các chủ đề chung cho Phần 3 bao gồm:

• Những lợi ích của việc học ngoại ngữ là gì?
• Những lợi thế và bất lợi của công nghệ là gì?
• Những lợi ích của việc đi du lịch nước ngoài là gì?
• Những lợi thế và bất lợi của việc sống trong một thành phố lớn là gì?
• Những lợi thế và bất lợi của việc sống trong một thị trấn nhỏ là gì?

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS. Nó kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong một môi trường học thuật. Điều quan trọng là ứng cử viên phải chuẩn bị cho bài kiểm tra nói và có thể trả lời các câu hỏi với sự tự tin. Giám khảo sẽ tìm kiếm ứng cử viên để thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường học thuật. Chuẩn bị là chìa khóa để thành công trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Common speaking questions are common

IELTS Speaking Test is a key part of the IELTS exam. It tests the candidate’s ability to communicate in English in an academic setting. It is an important part of the IELTS exam and can make or break a student’s overall score. The speaking test consists of three parts: Part 1, Part 2, and Part 3. Each part has its own set of questions and topics that the candidate must answer.

Part 1 of the IELTS speaking test consists of general questions about the candidate’s background, family, and interests. The examiner will ask the candidate a series of questions about their home, work, education, and hobbies. This part of the test is designed to assess the candidate’s ability to communicate in English in an everyday setting. Common questions asked in this part of the test include:

• What does your family do?
• Where do you live?
• What do you do for a living?
• What do you like to do in your free time?
• How do you spend your weekends?

The second part of the IELTS speaking test is Part 2. This part of the test requires the candidate to give a short speech about a given topic. The examiner will provide the candidate with a card with a topic and a few minutes to prepare their response. Common topics for Part 2 include:

• Describe a place you have visited
• Describe a special occasion
• Describe an object you own
• Describe a hobby you have
• Describe a skill you have

The third part of the IELTS speaking test is Part 3. This part of the test requires the candidate to engage in a discussion with the examiner on a given topic. The examiner will provide the candidate with a card with a topic and then ask them a series of follow-up questions. Common topics for Part 3 include:

• What are the benefits of learning a foreign language?
• What are the advantages and disadvantages of technology?
• What are the benefits of travelling abroad?
• What are the advantages and disadvantages of living in a big city?
• What are the advantages and disadvantages of living in a small town?

The IELTS speaking test is an important part of the IELTS exam. It tests the candidate’s ability to communicate in English in an academic setting. It is important for the candidate to be prepared for the speaking test and to be able to answer the questions with confidence. The examiner will be looking for the candidate to demonstrate their ability to communicate in English in an academic setting. Preparation is key to success in the IELTS speaking test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider