145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Pie Chart: Cách làm bài tập về biểu đồ tròn – 1 Pie Chart IELTS

Home - IELTS - IELTS Pie Chart: Cách làm bài tập về biểu đồ tròn – 1 Pie Chart IELTS

IELTS Pie Chart: Cách làm bài tập về biểu đồ tròn – 1 Pie Chart IELTS

IELTS Pie Chart: Cách làm bài tập về biểu đồ tròn – Hãy tìm hiểu cách làm bài tập về biểu đồ tròn IELTS với các bài tập ví dụ, lời giải và mẹo làm bài để giúp bạn thực hiện đề thi IELTS thành công.

(English below)

IELTS Pie Chart: Cách làm bài tập về biểu đồ tròn

Trong bài kiểm tra viết học thuật của IELTS, bạn sẽ cần viết một bản tóm tắt ít nhất 150 từ để đáp ứng với một biểu đồ cụ thể (thanh, dòng hoặc biểu đồ hình tròn), bảng, biểu đồ hoặc quy trình (cách thức hoạt động của một cái gì đó, cách thực hiện một cái gì đó) . Tóm tắt của bạn nên bao gồm một mô tả về các tính năng chính của biểu đồ/bảng/biểu đồ/quy trình và bạn nên sử dụng các từ của riêng mình càng xa càng tốt.

Bạn nên dành khoảng 20 phút cho nhiệm vụ này.

Biểu đồ hình tròn dưới đây cho thấy tỷ lệ dân số thế giới sống ở tám khu vực khác nhau.

Viết một báo cáo cho một giảng viên đại học mô tả thông tin trong biểu đồ.

Biểu đồ hình tròn minh họa dữ liệu về phân phối dân số thế giới ở tám khu vực khác nhau theo tỷ lệ phần trăm.

Rõ ràng là khu vực lớn nhất là châu Á, nơi có 60,62% dân số thế giới, trong khi khu vực nhỏ nhất là Australasia và Châu Đại Dương, nơi chỉ có 1,32% người dân sống. Giữa hai thái cực này, có sáu khu vực khác: Châu Phi (16,09%), Châu Âu (9,47%), Châu Mỹ Latinh và Caribbean (8,52%), Bắc Mỹ (5,47%) và Nam Á (4,44%).

Nhìn kỹ hơn vào dữ liệu, có thể thấy rằng Châu Phi là khu vực đông dân thứ hai, với gần một phần sáu dân số thế giới. Tiếp theo là Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Caribbean và Nam Á, có cổ phần tương tự của dân số toàn cầu (từ 9% đến 10%). Bắc Mỹ có tỷ lệ nhỏ hơn 5,47%.

Tóm lại, rõ ràng là dân số thế giới được phân phối rất không đồng đều, với châu Á cho đến nay là cổ phần lớn nhất.

 

Tags: IELTS

 


1 Pie Chart IELTS

In the IELTS academic writing test, you will need to write a summary of at least 150 words in response to a particular graph (bar, line or pie chart), table, chart, or process (how something works, how something is done). Your summary should include a description of the main features of the graph/table/chart/process, and you should use your own words as far as possible.

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie chart below shows the percentage of the world’s population who live in eight different regions.

Write a report for a university lecturer describing the information in the chart.

The pie chart illustrates data on the world’s population distribution in eight different regions in percentage terms.

It is evident that the largest region is Asia, which is home to 60.62% of the world’s population, while the smallest is Australasia and Oceania, where only 1.32% of the people live. Between these two extremes, there are six other regions: Africa (16.09%), Europe (9.47%), Latin America and the Caribbean (8.52%), Northern America (5.47%), and Southern Asia (4.44%).

Looking more closely at the data, it can be seen that Africa is the second most populous region, with almost one-sixth of the world’s population. This is followed by Europe, Latin America and the Caribbean, and Southern Asia, which have similar shares of the global population (between 9% and 10%). Northern America has a much smaller share of 5.47%.

In conclusion, it is clear that the world’s population is very unevenly distributed, with Asia having by far the largest share.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider