145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS: Học cách thức làm bài thi để đạt điểm cao – TOEFL and IELTS

Home - IELTS - IELTS: Học cách thức làm bài thi để đạt điểm cao – TOEFL and IELTS

IELTS: Học cách thức làm bài thi để đạt điểm cao – TOEFL and IELTS

IELTS: Học cách thức làm bài thi để đạt điểm cao – Tổng hợp tất cả các thông tin về IELTS và TOEFL, cùng các lời khuyên và bí quyết để học tập và làm bài thi hiệu quả.

(English below)

IELTS: Học cách thức làm bài thi để đạt điểm cao

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong hai bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, còn lại là TOEFL.

TOEFL là một từ viết tắt là viết tắt của bài kiểm tra tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài. TOEFL là một bài kiểm tra tiêu chuẩn để đo lường các kỹ năng tiếng Anh của những người nói tiếng Anh không bản địa. Bài kiểm tra được quản lý bởi Dịch vụ kiểm tra giáo dục (ETS) và được sử dụng rộng rãi bởi các trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ như một tiêu chí để nhập học.

IELTS và TOEFL đều được chấp nhận rộng rãi bởi các trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ. IELTS phổ biến hơn ở Vương quốc Anh, Úc và New Zealand, trong khi TOEFL phổ biến hơn ở Hoa Kỳ và Canada.

IELTS được chia thành hai mô -đun: đào tạo học thuật và nói chung. Mô -đun học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học hoặc sau đại học, và cho các chuyên gia như bác sĩ và y tá muốn đăng ký với các cơ quan chuyên môn. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Cả hai mô-đun bao gồm bốn bài kiểm tra phụ: lắng nghe, đọc, viết và nói. Thử nghiệm phụ nói được tiến hành trực tiếp với một người kiểm tra, trong khi các bài kiểm tra phụ khác là nhiều sự lựa chọn.

Các bài kiểm tra Sub và Viết của IELTS được xếp loại theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất. Các thử nghiệm phụ nghe và nói được xếp loại theo thang điểm 0-8.

Bài kiểm tra TOEFL cũng được chia thành hai mô-đun: TOEFL IBT (thử nghiệm dựa trên Internet) và TOEFL PBT (thử nghiệm dựa trên giấy). TOEFL IBT bao gồm bốn bài kiểm tra phụ: đọc, nghe, nói và viết. TOEFL PBT bao gồm ba bài kiểm tra phụ: đọc, nghe và viết.

TOEFL IBT được phân loại theo thang điểm 0-120, với 120 là điểm số cao nhất. TOEFL PBT được xếp loại theo thang điểm 0-6, với 6 là điểm cao nhất.

IELTS là một thử nghiệm phổ biến hơn ở Vương quốc Anh, Úc và New Zealand, trong khi TOEFL phổ biến hơn ở Hoa Kỳ và Canada.

 

Tags: IELTS

 


TOEFL and IELTS

The International English Language Testing System (IELTS) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the two major English-language tests in the world, the other being the TOEFL.

TOEFL is an acronym that stands for Test of English as a Foreign Language. TOEFL is a standardized test that measures the English language skills of non-native speakers of English. The test is administered by the Educational Testing Service (ETS) and is widely used by colleges and universities in the United States as a criterion for admission.

IELTS and TOEFL are both widely accepted by colleges and universities in the United States. IELTS is more popular in the United Kingdom, Australia, and New Zealand, while TOEFL is more popular in the United States and Canada.

IELTS is divided into two modules: Academic and General Training. The Academic Module is intended for those who want to study at undergraduate or postgraduate levels, and for professionals such as doctors and nurses who want to register with professional bodies. The General Training Module is intended for those who want to migrate to an English-speaking country, or who need English for work or training purposes.

Both modules consist of four sub-tests: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking sub-test is conducted face-to-face with an examiner, while the other sub-tests are multiple-choice.

The IELTS Reading and Writing sub-tests are graded on a scale of 0-9, with 9 being the highest score. The Listening and Speaking sub-tests are graded on a scale of 0-8.

The TOEFL test is also divided into two modules: the TOEFL iBT (Internet-based Test) and the TOEFL PBT (Paper-based Test). The TOEFL iBT consists of four sub-tests: Reading, Listening, Speaking, and Writing. The TOEFL PBT consists of three sub-tests: Reading, Listening, and Writing.

The TOEFL iBT is graded on a scale of 0-120, with 120 being the highest score. The TOEFL PBT is graded on a scale of 0-6, with 6 being the highest score.

IELTS is a more popular test in the United Kingdom, Australia, and New Zealand, while TOEFL is more popular in the United States and Canada.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider