145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS 5.0: Achieving Your Desired Score – In English IELTS 5.0

Home - IELTS - IELTS 5.0: Achieving Your Desired Score – In English IELTS 5.0

IELTS 5.0: Achieving Your Desired Score – In English IELTS 5.0

IELTS 5.0: Achieving Your Desired Score – Get the best tips and advice from experts to prepare for your IELTS 5.0 exam and achieve your desired score. Learn the strategies and skills to give you the best chance of success.

(English below)

IELTS 5.0: Achieving Your Desired Score

Đối với nhiều người, làm bài kiểm tra IELTS là một nhiệm vụ khó khăn. Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assignment, và lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1989. IELTS là một trong hai bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, còn lại là TOEFL.

IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Anh, Canada, Úc, Ailen, New Zealand và Nam Phi, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau. Ở Canada, IELTS, TOEFL và Cael đều được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích nhập cư.

IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 500 địa điểm trên toàn thế giới. Phí kiểm tra là $ 330 CAD. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Phần nói được tiến hành trực tiếp với một người kiểm tra. Các phần khác là trắc nghiệm và được hoàn thành trên máy tính.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi và phần nói được hoàn thành vào một ngày khác. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, có nghĩa là bạn sẽ cần viết câu trả lời của mình trên một bảng câu trả lời. Các phần lắng nghe, đọc và viết đều được đánh dấu trong số 9.0 và phần nói được đánh dấu ra khỏi 9.0.

Phần nghe dài 30 phút và bao gồm bốn phần. Mỗi phần có 10 câu hỏi và bạn sẽ có một phút để trả lời từng câu hỏi.

Phần đọc dài 60 phút và bao gồm ba phần. Mỗi phần có 14 câu hỏi và bạn sẽ có một giờ để trả lời tất cả các câu hỏi.

Phần viết dài 60 phút và bao gồm hai nhiệm vụ. Task 1 là một báo cáo và bạn sẽ có 20 phút để viết nó. Task 2 là một bài luận, và bạn sẽ có 40 phút để viết nó.

Phần nói dài 11 phút14 phút và bao gồm ba phần. Trong Phần 1, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về bản thân. Trong Phần 2, bạn sẽ nói về một chủ đề trong một đến hai phút. Trong Phần 3, bạn sẽ có một cuộc thảo luận với Người kiểm tra về chủ đề trong Phần 2.

IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng có thể đạt được điểm số cao nếu bạn chuẩn bị tốt. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là tham gia khóa học chuẩn bị IELTS. Các khóa học này được cung cấp bởi nhiều tổ chức khác nhau và chúng sẽ giúp bạn hiểu định dạng của bài kiểm tra và thực hành các kỹ năng mà bạn cần làm tốt trong bài kiểm tra.

 

Tags: IELTS

 


In English IELTS 5.0

For many people, taking the IELTS test is a daunting task. The IELTS test is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was first introduced in 1989. IELTS is one of the two major English-language tests in the world, the other being the TOEFL.

IELTS is accepted by most British, Canadian, Australian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations. In Canada, IELTS, TOEFL, and CAEL are all accepted as proof of English proficiency for immigration purposes.

IELTS is offered up to four times a month at over 500 locations around the world. The test fee is $330 CAD. The test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is conducted face-to-face with an examiner. The other sections are multiple-choice and are completed on a computer.

The Listening, Reading, and Writing sections are completed in one sitting, and the Speaking section is completed on a different day. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS is a paper-based test, which means that you will need to write your answers on a answer sheet. The Listening, Reading, and Writing sections are all marked out of 9.0, and the Speaking section is marked out of 9.0.

The Listening section is 30 minutes long, and consists of four sections. Each section has 10 questions, and you will have one minute to answer each question.

The Reading section is 60 minutes long, and consists of three sections. Each section has 14 questions, and you will have one hour to answer all the questions.

The Writing section is 60 minutes long, and consists of two tasks. Task 1 is a report, and you will have 20 minutes to write it. Task 2 is an essay, and you will have 40 minutes to write it.

The Speaking section is 11–14 minutes long, and consists of three parts. In Part 1, you will answer questions about yourself. In Part 2, you will speak about a topic for one to two minutes. In Part 3, you will have a discussion with the examiner about the topic in Part 2.

IELTS is a challenging test, but it is possible to get a high score if you prepare well. The best way to prepare for the IELTS test is to take an IELTS preparation course. These courses are offered by many different organizations, and they will help you to understand the format of the test, and to practice the skills that you need to do well on the test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider