145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Học cách luyện thi IELTS hiệu quả – 2 types of IELTS

Home - IELTS - IELTS – Học cách luyện thi IELTS hiệu quả – 2 types of IELTS

IELTS – Học cách luyện thi IELTS hiệu quả – 2 types of IELTS

IELTS – Học cách luyện thi IELTS hiệu quả – Học cách luyện thi IELTS hiệu quả, nhanh chóng và chuẩn bị cho cả hai loại IELTS, IELTS Academic và IELTS General Training.

(English below)

IELTS – Học cách luyện thi IELTS hiệu quả

Có hai loại IELTS: Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) và bài kiểm tra tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài (TOEFL). IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge. TOEFL được quản lý bởi Dịch vụ kiểm tra giáo dục (ETS).

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Mỗi năm, gần ba triệu người thực hiện bài kiểm tra IELTS để bắt đầu hành trình vào giáo dục hoặc việc làm.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh. Nó đánh giá liệu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hoặc đào tạo trong một môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp.

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Nó đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn trong cuộc sống hàng ngày và phản ánh một số tính năng của ngôn ngữ tại nơi làm việc hoặc trong nghiên cứu.

Có bốn thành phần để kiểm tra IELTS: nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn kỹ năng được kiểm tra một cách cân bằng trong suốt bài kiểm tra. Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

IELTS Academy là một bài kiểm tra dựa trên giấy, trong khi IELTS General đào tạo là một bài kiểm tra phân phối máy tính.

Phí kiểm tra IELTS là khoảng 250 USD, trong khi phí kiểm tra TOEFL là khoảng 170 USD.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo theo thang điểm chín, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia). Kết quả kiểm tra TOEFL được báo cáo theo thang điểm 0-120.

Cả hai bài kiểm tra IELTS và TOEFL đều được chấp nhận rộng rãi cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư. Tuy nhiên, một số trường đại học và tổ chức có thể có một ưu tiên cho một bài kiểm tra khác. Nên kiểm tra với tổ chức đã chọn của bạn để xem bài kiểm tra nào họ thích.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Mỗi năm, gần ba triệu người thực hiện bài kiểm tra IELTS để bắt đầu hành trình vào giáo dục hoặc việc làm.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh. Nó đánh giá liệu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hoặc đào tạo trong một môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp.

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Nó đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn trong cuộc sống hàng ngày và phản ánh một số tính năng của ngôn ngữ tại nơi làm việc hoặc trong nghiên cứu.

Có bốn thành phần để kiểm tra IELTS: nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn kỹ năng được kiểm tra một cách cân bằng trong suốt bài kiểm tra. Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

IELTS Academy là một bài kiểm tra dựa trên giấy, trong khi IELTS General đào tạo là một bài kiểm tra phân phối máy tính.

Phí kiểm tra IELTS là khoảng 250 USD, trong khi phí kiểm tra TOEFL là khoảng 170 USD.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo theo thang điểm chín, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia). Kết quả kiểm tra TOEFL được báo cáo theo thang điểm 0-120.

Cả hai bài kiểm tra IELTS và TOEFL đều được chấp nhận rộng rãi cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư. Tuy nhiên, một số trường đại học và tổ chức có thể có một ưu tiên cho một bài kiểm tra khác. Nên kiểm tra với tổ chức đã chọn của bạn để xem bài kiểm tra nào họ thích.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


2 types of IELTS

There are two types of IELTS: the International English Language Testing System (IELTS) and the Test of English as a Foreign Language (TOEFL). IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. TOEFL is administered by Educational Testing Service (ETS).

IELTS is the world’s most popular high-stakes English-language test. Each year, nearly three million people take the IELTS test to start their journeys into education or employment.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training.

The Academic test is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment. It assesses whether you are ready to begin studying or training in an environment where English is the main language of communication.

The General Training test is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programs. It assesses your English-language skills in daily life and reflects some of the features of language in the workplace or in study.

There are four components to the IELTS test: Listening, Reading, Writing and Speaking. All four skills are tested in a balanced way throughout the test. The Listening, Reading and Writing tests are done in one sitting. The Speaking test may be on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS Academic is a paper-based test, while IELTS General Training is a computer-delivered test.

The IELTS test fee is around USD$250, while the TOEFL test fee is around USD$170.

IELTS test results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user). TOEFL test results are reported on a scale of 0-120.

Both IELTS and TOEFL tests are widely accepted for study, work and migration purposes. However, some universities and organizations may have a preference for one test over the other. It is advisable to check with your chosen institution to see which test they prefer.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English-language test. Each year, nearly three million people take the IELTS test to start their journeys into education or employment.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training.

The Academic test is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment. It assesses whether you are ready to begin studying or training in an environment where English is the main language of communication.

The General Training test is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programs. It assesses your English-language skills in daily life and reflects some of the features of language in the workplace or in study.

There are four components to the IELTS test: Listening, Reading, Writing and Speaking. All four skills are tested in a balanced way throughout the test. The Listening, Reading and Writing tests are done in one sitting. The Speaking test may be on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS Academic is a paper-based test, while IELTS General Training is a computer-delivered test.

The IELTS test fee is around USD$250, while the TOEFL test fee is around USD$170.

IELTS test results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user). TOEFL test results are reported on a scale of 0-120.

Both IELTS and TOEFL tests are widely accepted for study, work and migration purposes. However, some universities and organizations may have a preference for one test over the other. It is advisable to check with your chosen institution to see which test they prefer.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider