145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Hướng dẫn viết Task 2 IELTS – Cách sử dụng cấu trúc và từ vựng để đạt điểm cao – Instructions for writing Task 2 IELTS

Home - IELTS - Hướng dẫn viết Task 2 IELTS – Cách sử dụng cấu trúc và từ vựng để đạt điểm cao – Instructions for writing Task 2 IELTS

Hướng dẫn viết Task 2 IELTS – Cách sử dụng cấu trúc và từ vựng để đạt điểm cao – Instructions for writing Task 2 IELTS

Hướng dẫn viết Task 2 IELTS – Cách sử dụng cấu trúc và từ vựng để đạt điểm cao – Học cách viết Task 2 IELTS để có được điểm cao với các lời khuyên và bài tập từ chuyên gia IELTS.

(English below)

Hướng dẫn viết Task 2 IELTS – Cách sử dụng cấu trúc và từ vựng để đạt điểm cao

Task 2 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS yêu cầu bạn viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Các hướng dẫn sau đây sẽ cho bạn lời khuyên về cách tiếp cận và lập kế hoạch bài luận của bạn cho Task 2 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

Trước khi bạn bắt đầu

Đọc các hướng dẫn cẩn thận trước khi bạn bắt đầu. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những gì bạn phải làm.

Hãy suy nghĩ về vấn đề và quyết định vị trí của riêng bạn. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố?

Lập danh sách các điểm bạn muốn đưa vào bài luận của bạn. Cố gắng nghĩ về ít nhất hai hoặc ba điểm cho mỗi bên của vấn đề.

Hãy nhớ tổ chức các ý tưởng của bạn thành các đoạn văn. Một bài luận tốt sẽ có một giới thiệu, đoạn văn và một kết luận.

Dành khoảng 40 phút cho nhiệm vụ này.

Viết bài luận của bạn

Bài luận của bạn nên bao gồm bốn đoạn văn.

Đoạn 1 – Giới thiệu

Trong phần giới thiệu của bạn, bạn nên:

Cung cấp thông tin cơ bản về vấn đề

Nêu vị trí của bạn về vấn đề

phác thảo các điểm chính bạn sẽ thảo luận trong bài luận của mình

Đoạn 2 – Cơ thể chính Đoạn 1

Trong đoạn văn đầu tiên, bạn nên:

Trình bày điểm đầu tiên của bạn

đưa ra lý do hoặc ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn

Giải thích cách điểm này hỗ trợ vị trí của bạn về vấn đề

Đoạn 3 – Cơ thể chính Đoạn 2

Trong đoạn văn thứ hai, bạn nên:

Trình bày điểm thứ hai của bạn

đưa ra lý do hoặc ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn

Giải thích cách điểm này hỗ trợ vị trí của bạn về vấn đề

Đoạn 4 – Kết luận

Trong kết luận của bạn, bạn nên:

Tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn

củng cố vị trí của bạn về vấn đề

Task 2 Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS yêu cầu bạn viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Các hướng dẫn sau đây sẽ cho bạn lời khuyên về cách tiếp cận và lập kế hoạch bài luận của bạn cho Task 2 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

Trước khi bạn bắt đầu

Đọc các hướng dẫn cẩn thận trước khi bạn bắt đầu. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những gì bạn phải làm.

Hãy suy nghĩ về vấn đề và quyết định vị trí của riêng bạn. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố?

Lập danh sách các điểm bạn muốn đưa vào bài luận của bạn. Cố gắng nghĩ về ít nhất hai hoặc ba điểm cho mỗi bên của vấn đề.

Hãy nhớ tổ chức các ý tưởng của bạn thành các đoạn văn. Một bài luận tốt sẽ có một giới thiệu, đoạn văn và một kết luận.

Dành khoảng 40 phút cho nhiệm vụ này.

Viết bài luận của bạn

Bài luận của bạn nên bao gồm bốn đoạn văn.

Đoạn 1 – Giới thiệu

Trong phần giới thiệu của bạn, bạn nên:

Cung cấp thông tin cơ bản về vấn đề

Nêu vị trí của bạn về vấn đề

phác thảo các điểm chính bạn sẽ thảo luận trong bài luận của mình

Đoạn 2 – Cơ thể chính Đoạn 1

Trong đoạn văn đầu tiên, bạn nên:

Trình bày điểm đầu tiên của bạn

đưa ra lý do hoặc ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn

Giải thích cách điểm này hỗ trợ vị trí của bạn về vấn đề

Đoạn 3 – Cơ thể chính Đoạn 2

Trong đoạn văn thứ hai, bạn nên:

Trình bày điểm thứ hai của bạn

đưa ra lý do hoặc ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn

Giải thích cách điểm này hỗ trợ vị trí của bạn về vấn đề

Đoạn 4 – Kết luận

Trong kết luận của bạn, bạn nên:

Tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn

củng cố vị trí của bạn về vấn đề

 

Tags: IELTS

 


Instructions for writing Task 2 IELTS

Task 2 of the IELTS Writing test asks you to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

The following instructions will give you advice on how to approach and plan your essay for Task 2 of the IELTS Writing test.

Before you start

Read the instructions carefully before you start. Make sure you understand what you have to do.

Think about the issue and decide your own position. Do you agree or disagree with the statement?

Make a list of the points you want to include in your essay. Try to think of at least two or three points for each side of the issue.

Remember to organise your ideas into paragraphs. A good essay will have an introduction, body paragraphs and a conclusion.

Spend about 40 minutes on this task.

Writing your essay

Your essay should include four paragraphs.

Paragraph 1 – Introduction

In your introduction, you should:

give background information on the issue

state your position on the issue

outline the main points you will discuss in your essay

Paragraph 2 – Main Body Paragraph 1

In the first body paragraph, you should:

present your first point

give reasons or examples to support your point

explain how this point supports your position on the issue

Paragraph 3 – Main Body Paragraph 2

In the second body paragraph, you should:

present your second point

give reasons or examples to support your point

explain how this point supports your position on the issue

Paragraph 4 – Conclusion

In your conclusion, you should:

summarise the main points of your essay

reinforce your position on the issue

Task 2 IELTS Writing test asks you to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

The following instructions will give you advice on how to approach and plan your essay for Task 2 of the IELTS Writing test.

Before you start

Read the instructions carefully before you start. Make sure you understand what you have to do.

Think about the issue and decide your own position. Do you agree or disagree with the statement?

Make a list of the points you want to include in your essay. Try to think of at least two or three points for each side of the issue.

Remember to organise your ideas into paragraphs. A good essay will have an introduction, body paragraphs and a conclusion.

Spend about 40 minutes on this task.

Writing your essay

Your essay should include four paragraphs.

Paragraph 1 – Introduction

In your introduction, you should:

give background information on the issue

state your position on the issue

outline the main points you will discuss in your essay

Paragraph 2 – Main Body Paragraph 1

In the first body paragraph, you should:

present your first point

give reasons or examples to support your point

explain how this point supports your position on the issue

Paragraph 3 – Main Body Paragraph 2

In the second body paragraph, you should:

present your second point

give reasons or examples to support your point

explain how this point supports your position on the issue

Paragraph 4 – Conclusion

In your conclusion, you should:

summarise the main points of your essay

reinforce your position on the issue

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider