145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Online – Tăng Điểm IELTS Của Bạn Ngay Hôm Nay! – IELTS learning application

Home - IELTS - Học IELTS Online – Tăng Điểm IELTS Của Bạn Ngay Hôm Nay! – IELTS learning application

Học IELTS Online – Tăng Điểm IELTS Của Bạn Ngay Hôm Nay! – IELTS learning application

Học IELTS Online – Tăng Điểm IELTS Của Bạn Ngay Hôm Nay! – Học các kỹ năng IELTS của bạn với các khóa học trực tuyến từ chuyên gia IELTS, giúp bạn tối ưu hóa điểm IELTS của mình ngay hôm nay!

(English below)

Học IELTS Online – Tăng Điểm IELTS Của Bạn Ngay Hôm Nay!

Ứng dụng học tập IELTS

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Học thuật IELTS: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Ứng dụng IELTS Learning là một ứng dụng tương tác và toàn diện được thiết kế để giúp bạn thành công trong bài kiểm tra IELTS. Nó cung cấp một loạt các tính năng để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra, bao gồm:

– Hơn 300 giờ nội dung dành riêng cho IELTS, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, bài học video và mẹo

– Một kế hoạch học tập được cá nhân hóa dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn

– Khả năng theo dõi tiến trình của bạn và xem sự cải thiện của bạn theo thời gian

– Phản hồi chi tiết về các bài kiểm tra thực hành của bạn

– Một loạt các tài nguyên, bao gồm tài liệu nghiên cứu IELTS, các bài tiểu luận mẫu và nhiều hơn nữa

– Khả năng kết nối với những người học IELTS khác và nhận được hỗ trợ từ các chuyên gia

Ứng dụng IELTS Learning có sẵn cho cả thiết bị Android và iOS.

Cho dù bạn đang thực hiện bài kiểm tra đào tạo học thuật hoặc đào tạo chung của IELTS, ứng dụng IELTS Learning có thể giúp bạn đạt được điểm số bạn cần.

IELTS học thuật

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra bao gồm bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Học thuật IELTS được cung cấp ở hai định dạng thử nghiệm:

Dựa trên giấy: Bạn sẽ thực hiện các bài kiểm tra lắng nghe, đọc và viết trên giấy cùng ngày, không có sự phá vỡ ở giữa. Bài kiểm tra nói có thể được thực hiện trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

Được giao bằng máy tính: Bạn sẽ thực hiện các bài kiểm tra nghe, đọc và viết bằng máy tính trong cùng một ngày, không bị phá vỡ ở giữa. Bài kiểm tra nói có thể được thực hiện trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

Đào tạo chung của IELTS

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra bao gồm bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Đào tạo chung của IELTS được cung cấp ở hai định dạng thử nghiệm:

Dựa trên giấy: Bạn sẽ thực hiện các bài kiểm tra lắng nghe, đọc và viết trên giấy cùng ngày, không có sự phá vỡ ở giữa. Bài kiểm tra nói có thể được thực hiện trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

Được giao bằng máy tính: Bạn sẽ thực hiện các bài kiểm tra nghe, đọc và viết bằng máy tính trong cùng một ngày, không bị phá vỡ ở giữa. Bài kiểm tra nói có thể được thực hiện trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

Điểm số ban nhạc IELTS

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang điểm chín, với mỗi ban nhạc tương ứng với một phạm vi trình độ tiếng Anh.

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Không phải người dùng

Ứng dụng IELTS Learning có thể giúp bạn đạt được điểm IELTS bạn cần cho việc học, làm việc hoặc di chuyển. Tải xuống ứng dụng ngay hôm nay và bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của bạn.

 

Tags: IELTS

 


IELTS learning application

IELTS Learning App

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration. More than three million people take the test every year.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration

IELTS General Training: for those who want to migrate to an English-speaking country

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS Learning App is an interactive and comprehensive app designed to help you succeed in the IELTS test. It offers a wide range of features to help you prepare for the test, including:

– Over 300 hours of IELTS-specific content, including practice tests, video lessons and tips

– A personalised learning plan based on your specific needs

– The ability to track your progress and see your improvement over time

– Detailed feedback on your practice tests

– A wide range of resources, including IELTS study material, sample essays and more

– The ability to connect with other IELTS learners and get support from experts

IELTS Learning App is available for both Android and iOS devices.

Whether you’re taking the IELTS Academic or General Training test, IELTS Learning App can help you achieve the score you need.

IELTS Academic

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

The test covers the four language skills: listening, reading, writing and speaking.

IELTS Academic is offered in two test formats:

Paper-based: you will take the Listening, Reading and Writing tests on paper on the same day, with no breaks in between. The Speaking test may be taken on the same day or up to seven days before or after the other tests.

Computer-delivered: you will take the Listening, Reading and Writing tests using a computer on the same day, with no breaks in between. The Speaking test may be taken on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS General Training

IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The test covers the four language skills: listening, reading, writing and speaking.

IELTS General Training is offered in two test formats:

Paper-based: you will take the Listening, Reading and Writing tests on paper on the same day, with no breaks in between. The Speaking test may be taken on the same day or up to seven days before or after the other tests.

Computer-delivered: you will take the Listening, Reading and Writing tests using a computer on the same day, with no breaks in between. The Speaking test may be taken on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS Band Scores

IELTS results are reported on a nine-band scale, with each band corresponding to a range of proficiency in English.

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

IELTS Learning App can help you achieve the IELTS score you need for your studies, work or migration. Download the app today and start preparing for your IELTS test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider