145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Biểu đồ trong IELTS – Hướng dẫn chi tiết – How to write charts in IELTS

Home - IELTS - Cách Viết Biểu đồ trong IELTS – Hướng dẫn chi tiết – How to write charts in IELTS

Cách Viết Biểu đồ trong IELTS – Hướng dẫn chi tiết – How to write charts in IELTS

Cách Viết Biểu đồ trong IELTS – Hướng dẫn chi tiết – Tìm hiểu cách viết biểu đồ trong IELTS với hướng dẫn chi tiết của chúng tôi. Cung cấp các thông tin cần thiết để giúp bạn thực hiện tốt mỗi bài thi.

(English below)

Cách Viết Biểu đồ trong IELTS – Hướng dẫn chi tiết

Trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, biểu đồ là một câu hỏi phổ biến 1. Dưới đây là một số lời khuyên về cách viết về biểu đồ trong IELTS.

Đọc kỹ câu hỏi và hướng dẫn

Khi bạn thấy một biểu đồ trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, điều đầu tiên bạn nên làm là đọc kỹ câu hỏi và hướng dẫn. Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng tốt về những gì bạn cần làm trong bài luận của bạn.

Ví dụ, câu hỏi có thể yêu cầu bạn:

Mô tả thông tin trong biểu đồ

So sánh dữ liệu trong biểu đồ

Thảo luận về một xu hướng được thể hiện trong biểu đồ

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu câu hỏi đang yêu cầu bạn làm gì trước khi bắt đầu viết.

Bỏ qua biểu đồ

Khi bạn đã đọc câu hỏi và hướng dẫn, hãy xem nhanh biểu đồ. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng chung về những gì dữ liệu là về.

Don Tiết lo lắng nếu bạn không hiểu mọi thứ ở giai đoạn này. Bạn sẽ có thời gian để nhìn vào biểu đồ chi tiết hơn sau này.

Lập kế hoạch bài luận của bạn

Trước khi bạn bắt đầu viết, đó là một ý tưởng tốt để lên kế hoạch cho bài luận của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức ý tưởng và cấu trúc bài luận của bạn một cách hợp lý.

Một cách để làm điều này là lập một danh sách các điểm chính bạn muốn thực hiện. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu mô tả thông tin trong biểu đồ, bạn có thể muốn lập danh sách các phần dữ liệu khác nhau trong biểu đồ.

Nếu bạn yêu cầu so sánh dữ liệu trong hai biểu đồ, bạn có thể muốn lập danh sách các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai biểu đồ.

Khi bạn có một danh sách các điểm chính bạn muốn thực hiện, bạn có thể bắt đầu tổ chức chúng thành một cấu trúc bài luận.

Giới thiệu

Bài luận của bạn nên bắt đầu với một phần giới thiệu. Trong phần giới thiệu, bạn nên:

Viết một hoặc hai câu để giới thiệu chủ đề

Viết một câu để nói những gì biểu đồ hiển thị

Viết một câu để nêu ý kiến ​​của bạn hoặc mô tả xu hướng mà bạn có thể thấy trong biểu đồ

Ví dụ:

Biểu đồ cho thấy tỷ lệ người ở các nhóm tuổi khác nhau sử dụng phương tiện truyền thông xã hội ở Anh. Rõ ràng từ biểu đồ rằng việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội là cao nhất trong số những người trẻ tuổi.

Thân bài

Các đoạn văn là phần chính của bài luận của bạn. Mỗi đoạn văn nên tập trung vào một điểm chính.

Nếu bạn đã yêu cầu mô tả thông tin trong biểu đồ, bạn có thể muốn viết một đoạn văn cho từng phần dữ liệu trong biểu đồ.

Nếu bạn yêu cầu so sánh dữ liệu trong hai biểu đồ, bạn có thể muốn viết một đoạn văn cho sự tương đồng giữa hai biểu đồ và một đoạn văn cho sự khác biệt.

Trong mỗi đoạn văn, bạn nên:

Viết một câu chủ đề để giới thiệu điểm chính

Cung cấp thêm thông tin về điểm chính

đưa ra các ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn

Ví dụ:

Đoạn thân đầu tiên có thể tập trung vào tỷ lệ phần trăm những người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội ở các nhóm tuổi khác nhau.

Đoạn cơ thể thứ hai có thể tập trung vào lý do tại sao những người trẻ tuổi có nhiều khả năng sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.

Phần kết luận

Bài luận của bạn nên kết thúc với một kết luận. Trong kết luận, bạn nên:

Tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn

đưa ra ý kiến ​​của bạn hoặc mô tả xu hướng mà bạn có thể thấy trong biểu đồ

Ví dụ:

Tóm lại, biểu đồ cho thấy việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cao nhất trong số những người trẻ tuổi. Điều này có thể là do thực tế là những người trẻ tuổi thoải mái hơn với việc sử dụng công nghệ.

 

Tags: IELTS

 


How to write charts in IELTS

In the IELTS Writing test, charts are a common task 1 question. Here are some tips on how to write about charts in IELTS.

Read the question and instructions carefully

When you see a chart in the IELTS Writing test, the first thing you should do is read the question and instructions carefully. This will give you a good idea of what you need to do in your essay.

For example, the question might ask you to:

describe the information in the chart

compare the data in the chart

discuss a trend that is shown in the chart

Make sure you understand what the question is asking you to do before you start writing.

Skim the chart

Once you’ve read the question and instructions, take a quick look at the chart. This will give you a general idea of what the data is about.

Don’t worry if you don’t understand everything at this stage. You will have time to look at the chart in more detail later.

Plan your essay

Before you start writing, it’s a good idea to plan your essay. This will help you to organise your ideas and structure your essay in a logical way.

One way to do this is to make a list of the main points you want to make. For example, if you’re asked to describe the information in a chart, you might want to make a list of the different pieces of data in the chart.

If you’re asked to compare the data in two charts, you might want to make a list of the similarities and differences between the two charts.

Once you have a list of the main points you want to make, you can start to organise them into an essay structure.

Introduction

Your essay should start with an introduction. In the introduction, you should:

write one or two sentences to introduce the topic

write a sentence to say what the chart shows

write a sentence to state your opinion or describe the trend that you can see in the chart

For example:

The chart shows the percentage of people in different age groups who use social media in the UK. It is clear from the chart that the use of social media is highest among young people.

Body paragraphs

The body paragraphs are the main part of your essay. Each body paragraph should focus on one main point.

If you’re asked to describe the information in a chart, you might want to write one body paragraph for each piece of data in the chart.

If you’re asked to compare the data in two charts, you might want to write one body paragraph for the similarities between the two charts and one body paragraph for the differences.

In each body paragraph, you should:

write a topic sentence to introduce the main point

give more information about the main point

give examples to support your point

For example:

The first body paragraph could focus on the percentage of people who use social media in different age groups.

The second body paragraph could focus on the reasons why young people are more likely to use social media.

Conclusion

Your essay should end with a conclusion. In the conclusion, you should:

summarise the main points of your essay

give your opinion or describe the trend that you can see in the chart

For example:

In conclusion, the chart shows that the use of social media is highest among young people. This is likely to be due to the fact that young people are more comfortable with using technology.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider