145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS hay TOEFL? Câu Trả Lời Đúng Là Gì? – Should learn IELTS or TOEFL

Home - IELTS - Học IELTS hay TOEFL? Câu Trả Lời Đúng Là Gì? – Should learn IELTS or TOEFL

Học IELTS hay TOEFL? Câu Trả Lời Đúng Là Gì? – Should learn IELTS or TOEFL

Học IELTS hay TOEFL? Câu Trả Lời Đúng Là Gì? – Tìm hiểu về các đặc điểm của IELTS và TOEFL, cách chuẩn bị cho kỳ thi, và câu trả lời đúng để bạn có thể quyết định học IELTS hay TOEFL.

(English below)

Học IELTS hay TOEFL? Câu Trả Lời Đúng Là Gì?

Khi nói đến việc học tiếng Anh, có hai bài kiểm tra chính mà sinh viên có thể làm: IELTS và TOEFL. Cả hai kỳ thi đều được chấp nhận rộng rãi bởi các trường cao đẳng và đại học trên khắp thế giới, vậy bạn nên tham gia cái nào?

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của bạn trong môi trường học thuật. TOEFL, hoặc bài kiểm tra tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài, là một bài kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của bạn trong môi trường đại học.

Vì vậy, bạn nên làm bài kiểm tra nào?

Không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này. Nó phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm trình độ tiếng Anh của bạn, lý do của bạn để làm bài kiểm tra và các yêu cầu của các trường cao đẳng hoặc đại học bạn đang ứng tuyển.

Nếu bạn là người nói tiếng Anh bản địa, hoặc nếu bạn có trình độ tiếng Anh rất cao, bạn có thể không cần phải làm một bài kiểm tra. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người nói tiếng Anh bản địa, hoặc nếu bạn có trình độ tiếng Anh thấp hơn, bạn có thể cần phải thực hiện một hoặc cả hai bài kiểm tra.

Các IELTs thường được coi là khó khăn hơn TOEFL. Điều này là do IELTS tập trung vào tiếng Anh học thuật, trong khi TOEFL tập trung vào tiếng Anh cấp đại học.

Nếu bạn đang có kế hoạch học tập tại một trường đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh, bạn có thể sẽ cần phải lấy TOEFL. Tuy nhiên, nếu bạn đang có kế hoạch học tại một trường đại học ở một quốc gia không nói tiếng Anh, bạn có thể lấy IELTS thay thế.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật được thiết kế cho sinh viên đang lên kế hoạch học tại một trường đại học. Mô-đun đào tạo chung được thiết kế cho các học sinh đang lên kế hoạch học tại một trường trung học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Nếu bạn đang tham gia IELTS cho mục đích học tập, bạn sẽ cần phải thực hiện mô -đun học thuật. Nếu bạn đang sử dụng IELTS cho các mục đích chung, bạn sẽ cần phải thực hiện mô -đun đào tạo chung.

TOEFL cũng được cung cấp trong hai phiên bản: Bài kiểm tra dựa trên Internet (IBT) và Bài kiểm tra dựa trên giấy (PBT). IBT là phiên bản phổ biến nhất của TOEFL và nó được cung cấp ở hầu hết các quốc gia. PBT được cung cấp ở một số quốc gia, nhưng nó không phổ biến như IBT.

Nếu bạn đang dùng TOEFL cho mục đích học tập, bạn sẽ cần phải dùng IBT. Nếu bạn đang sử dụng TOEFL cho các mục đích chung, bạn có thể lấy PBT.

Các IELTS và TOEFL đều được chấp nhận rộng rãi bởi các trường cao đẳng và đại học trên khắp thế giới. Tuy nhiên, mỗi kỳ thi có điểm mạnh và điểm yếu riêng.

IELTS là một lựa chọn tốt cho những sinh viên đang có kế hoạch học tại một trường đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. TOEFL là một lựa chọn tốt cho những sinh viên đang lên kế hoạch học tại một trường đại học ở một quốc gia không nói tiếng Anh.

IELTS là một lựa chọn tốt cho những sinh viên muốn tập trung vào tiếng Anh học thuật. TOEFL là một lựa chọn tốt cho những sinh viên muốn tập trung vào tiếng Anh cấp đại học.

IELTS là một lựa chọn tốt cho các sinh viên muốn làm một bài kiểm tra tập trung vào tiếng Anh học thuật. TOEFL là một lựa chọn tốt cho những sinh viên muốn làm một bài kiểm tra tập trung vào tiếng Anh cấp đại học.

 

Tags: IELTS

 


Should learn IELTS or TOEFL

When it comes to learning English, there are two major exams that students can take: the IELTS and the TOEFL. Both exams are widely accepted by colleges and universities around the world, so which one should you take?

The IELTS, or International English Language Testing System, is an exam that assesses your ability to use and understand English in an academic setting. The TOEFL, or Test of English as a Foreign Language, is an exam that assesses your ability to use and understand English in a university setting.

So, which exam should you take?

There is no simple answer to this question. It depends on a number of factors, including your level of English, your reasons for taking the exam, and the requirements of the colleges or universities you are applying to.

If you are a native English speaker, or if you have a very high level of English, you may not need to take either exam. However, if you are not a native English speaker, or if you have a lower level of English, you may need to take one or both exams.

The IELTS is generally considered to be more difficult than the TOEFL. This is because the IELTS is focused on academic English, while the TOEFL is focused on university-level English.

If you are planning to study at a university in an English-speaking country, you will likely need to take the TOEFL. However, if you are planning to study at a university in a non-English-speaking country, you may be able to take the IELTS instead.

The IELTS is offered in two versions: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is designed for students who are planning to study at a university. The General Training Module is designed for students who are planning to study at a secondary school or to work in an English-speaking country.

If you are taking the IELTS for academic purposes, you will need to take the Academic Module. If you are taking the IELTS for general purposes, you will need to take the General Training Module.

The TOEFL is also offered in two versions: the Internet-based Test (iBT) and the Paper-based Test (PBT). The iBT is the most common version of the TOEFL, and it is offered in most countries. The PBT is offered in a few countries, but it is not as common as the iBT.

If you are taking the TOEFL for academic purposes, you will need to take the iBT. If you are taking the TOEFL for general purposes, you may be able to take the PBT.

The IELTS and the TOEFL are both widely accepted by colleges and universities around the world. However, each exam has its own strengths and weaknesses.

The IELTS is a good choice for students who are planning to study at a university in an English-speaking country. The TOEFL is a good choice for students who are planning to study at a university in a non-English-speaking country.

The IELTS is a good choice for students who want to focus on academic English. The TOEFL is a good choice for students who want to focus on university-level English.

The IELTS is a good choice for students who want to take an exam that is focused on academic English. The TOEFL is a good choice for students who want to take an exam that is focused on university-level English.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider