145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS 7.5 – IELTS learning schedule 7.5

Home - IELTS - Học IELTS 7.5 – IELTS learning schedule 7.5

Học IELTS 7.5 – IELTS learning schedule 7.5

Học IELTS 7.5 – Tổng hợp những bài học hữu ích và lộ trình học IELTS 7.5 để giúp bạn đạt điểm cao nhất trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Học IELTS 7.5

Giả sử bạn muốn một lịch trình học tập IELTS:

IELTS là viết tắt của hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là một bài kiểm tra đo lường khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong môi trường mà tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assessment English.

IELTS có hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung.

Phiên bản học thuật dành cho những người muốn:

Học ở cấp đại học hoặc sau đại học
Tham gia một cơ thể chuyên nghiệp

Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn:

làm việc hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh
di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

IELTS được tạo thành từ bốn thành phần:

Lắng nghe
Đọc
Viết
Nói

Bạn sẽ thực hiện các bài kiểm tra lắng nghe, đọc và viết trong cùng một ngày, từng ngày một.

Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày, hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

Học thuật IELTS được ghi trên thang điểm từ 0 đến 9.

Bạn sẽ nhận được một điểm cho mỗi phần của bài kiểm tra – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Các bài kiểm tra nghe và đọc được đánh dấu bởi các giám khảo IELTs được đào tạo.

Các bài kiểm tra viết và nói được đánh dấu bởi nhân viên được đào tạo và đủ điều kiện của IELTS.

Tổng số điểm là trung bình của bốn điểm thành phần.

Các bài kiểm tra viết và nói được đánh dấu trong số 9.

Các bài kiểm tra nghe và đọc được đánh dấu trong số 40, và các điểm số này sau đó được chuyển đổi thành điểm số trong số 9.

Điểm số băng tần IELTS dao động từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Anh và Hoa Kỳ yêu cầu điểm IELTS là 6,5 hoặc 7,0 để tham gia các khóa học của họ.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy.

Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi.

Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày, hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng.

Các câu hỏi trong bài kiểm tra là giống nhau cho tất cả những người thực hiện thử nghiệm, bất kể quốc tịch, dân tộc hay giới tính của họ.

Bài kiểm tra được thiết kế để công bằng cho tất cả các người tham gia thử nghiệm, bất kể trình độ tiếng Anh của họ.

IELTS là một bài kiểm tra an toàn.

Các tài liệu thử nghiệm không được phát hành cho bất kỳ ai, ngoại trừ các người tham gia thử nghiệm và các đối tác IELTS.

Thử nghiệm được thực hiện trong một môi trường an toàn, với các bộ điều chỉnh để đảm bảo thử nghiệm là công bằng.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư.

IELTS là bài kiểm tra mở cửa.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di cư.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác.

IELTS là bài kiểm tra giúp bạn đạt được mục tiêu học tập và chuyên nghiệp.

IELTS là bài kiểm tra cho bạn cơ hội học tập, làm việc hoặc sống ở một quốc gia khác.

IELTS là bài kiểm tra cho bạn cơ hội đạt được ước mơ của mình.

IELTS là bài kiểm tra có thể thay đổi cuộc sống của bạn.

 

Tags: IELTS

 


IELTS learning schedule 7.5

Assuming you would like an IELTS learning schedule:

IELTS stands for International English Language Testing System. It is a test that measures the language ability of people who want to study or work in environments where English is used as the language of communication. IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS has two versions – Academic and General Training.

The Academic version is for people who want to:

study at undergraduate or postgraduate level
join a professional body

The General Training version is for people who want to:

work or train in an English-speaking country
migrate to an English-speaking country

IELTS is made up of four components:

Listening
Reading
Writing
Speaking

You will take the Listening, Reading and Writing tests all on the same day, one after the other.

The Speaking test may be on the same day, or up to seven days before or after the other tests.

IELTS Academic is scored on a scale from 0 to 9.

You will get a score for each section of the test – Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening and Reading tests are marked by trained IELTS examiners.

The Writing and Speaking tests are marked by IELTS trained and qualified staff.

The total score is the average of the four component scores.

The Writing and Speaking tests are marked out of 9.

The Listening and Reading tests are marked out of 40, and these scores are then converted to band scores out of 9.

IELTS band scores range from 1 (non-user) to 9 (expert user).

Most universities and colleges in the UK and the USA require an IELTS score of 6.5 or 7.0 for entry to their courses.

IELTS is a paper-based test.

The Listening, Reading and Writing tests are done in one sitting.

The Speaking test may be on the same day, or up to seven days before or after the other tests.

IELTS is a fair test.

The questions in the test are the same for all test takers, regardless of their nationality, ethnicity or gender.

The test is designed to be fair to all test takers, regardless of their level of English.

IELTS is a secure test.

The test material is not released to anyone, except the test takers and the IELTS partners.

The test is taken in a secure environment, with invigilators to make sure the test is fair.

IELTS is an internationally recognised test.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations in 140 countries.

IELTS is the most widely accepted English language test for study, work and migration purposes.

IELTS is the test that opens doors.

IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration purposes.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places.

IELTS is the test that helps you achieve your academic and professional goals.

IELTS is the test that gives you the opportunity to study, work or live in another country.

IELTS is the test that gives you the chance to achieve your dreams.

IELTS is the test that can change your life.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider