145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2: Cách Mở Bài – How to open the article Writing Task 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2: Cách Mở Bài – How to open the article Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Cách Mở Bài – How to open the article Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Cách Mở Bài – Học cách mở bài Writing Task 2 IELTS để tạo điểm số cao hơn trong bài thi IELTS của bạn!

(English below)

IELTS Writing Task 2: Cách Mở Bài

Bạn nên dành khoảng 40 phút cho nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ bài kiểm tra viết đào tạo chung 2 yêu cầu bạn viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Bài luận có thể khá cá nhân trong phong cách (bán chính thức/trung lập) và phải có ít nhất 250 từ.

Mở một bài luận cho Task 2 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS đôi khi có thể là phần khó nhất.

Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu hoặc viết về cái gì, bạn có thể thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một tờ giấy trống trong một thời gian dài.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách mở bài luận của bạn để bạn có thể bắt đầu viết và đưa bóng lăn.

1. Bắt đầu với một tuyên bố chung về chủ đề.

Bạn không cần phải viết một tuyên bố luận án hoặc bất cứ điều gì quá cụ thể trong câu mở đầu.

Chỉ cần viết một tuyên bố chung giới thiệu chủ đề và thiết lập giai điệu cho phần còn lại của bài luận.

Ví dụ: nếu bài luận là về những ưu điểm và nhược điểm của công nghệ, bạn có thể viết một cái gì đó như:

“Công nghệ ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó đang thay đổi cách chúng ta làm việc, giao tiếp và thậm chí nghĩ. Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ thảo luận về những lợi thế và bất lợi của công nghệ.”

2. Giới thiệu hai mặt của đối số.

Trong hầu hết các bài tiểu luận Task 2, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về cả hai mặt của một vấn đề.

Vì vậy, trong câu mở đầu, bạn nên giới thiệu hai mặt của cuộc tranh luận.

Ví dụ: bạn có thể viết:

“Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về tác động của công nghệ đối với cuộc sống của chúng ta. Một số người tin rằng nó có hại và có tác động tiêu cực đến thế giới của chúng ta. Những người khác tin rằng nó có lợi và đang cải thiện cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách.”

3. Lấy một vị trí.

Sau khi giới thiệu hai mặt của đối số, đã đến lúc phải đảm nhận một vị trí.

Nói cách khác, bạn cần nêu rõ phía của đối số mà bạn đồng ý.

Ví dụ: bạn có thể viết:

“Tôi tin rằng công nghệ đang có tác động tích cực đến thế giới của chúng ta. Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ thảo luận về lý do tại sao tôi nghĩ điều này và một số lợi thế mà công nghệ đã mang lại cho chúng ta.”

4. Phác thảo các điểm chính của bài luận của bạn.

Sau khi đảm nhận một vị trí, đó là một ý tưởng tốt để phác thảo ngắn gọn các điểm chính của bài luận của bạn.

Điều này sẽ cung cấp cho người đọc một ý tưởng về những gì mong đợi trong phần còn lại của bài luận.

Ví dụ: nếu bạn định thảo luận về những lợi thế của công nghệ, bạn có thể viết một cái gì đó như:

“Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ thảo luận về ba lợi thế của công nghệ: tiện lợi, giao tiếp và giáo dục.”

5. Viết một kết luận mạnh mẽ.

Cuối cùng, bạn cần viết một kết luận mạnh mẽ.

Trong phần kết luận, bạn nên khôi phục ngắn gọn những điểm chính của mình và đảm nhận vị trí cuối cùng về vấn đề này.

Ví dụ: bạn có thể viết:

“Công nghệ có nhiều lợi thế giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và kết nối hơn. Đó là ở đây và chúng ta cần học cách sử dụng nó một cách khôn ngoan.”

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to open the article Writing Task 2

You should spend about 40 minutes on this task.

The General Training Writing Test Task 2 asks you to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

The essay can be fairly personal in style (semi-formal/neutral) and has to be at least 250 words.

Opening an essay for Task 2 of the IELTS Writing Test can sometimes be the hardest part.

If you don’t know where to start or what to write about, you may find yourself staring at a blank piece of paper for a long time.

Here are some tips on how to open your essay so that you can start writing and get the ball rolling.

1. Start with a general statement about the topic.

You don’t need to write a thesis statement or anything too specific in the opening sentence.

Just write a general statement that introduces the topic and sets the tone for the rest of the essay.

For example, if the essay is about the advantages and disadvantages of technology, you could write something like:

“Technology is becoming increasingly important in our lives. It is changing the way we work, communicate and even think. In this essay, I will discuss the advantages and disadvantages of technology.”

2. Introduce the two sides of the argument.

In most Task 2 essays, you will be asked to discuss both sides of an issue.

So, in the opening sentence, it is a good idea to introduce the two sides of the argument.

For example, you could write:

“There are many different opinions about the impact of technology on our lives. Some people believe that it is harmful and is having a negative effect on our world. Others believe that it is beneficial and is improving our lives in many ways.”

3. Take a position.

After introducing the two sides of the argument, it is time to take a position.

In other words, you need to state which side of the argument you agree with.

For example, you could write:

“I believe that technology is having a positive effect on our world. In this essay, I will discuss the reasons why I think this and some of the advantages that technology has brought us.”

4. Outline the main points of your essay.

After taking a position, it is a good idea to briefly outline the main points of your essay.

This will give the reader an idea of what to expect in the rest of the essay.

For example, if you are going to discuss the advantages of technology, you could write something like:

“In this essay, I will discuss three advantages of technology: convenience, communication and education.”

5. Write a strong conclusion.

Finally, you need to write a strong conclusion.

In the conclusion, you should briefly restate your main points and take a final position on the issue.

For example, you could write:

“Technology has many advantages that make our lives easier, more convenient and more connected. It is here to stay and we need to learn to use it wisely.”

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider