145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 – Write Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 – Write Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Write Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn về cách làm bài thi IELTS Writing Task 1 – Tại đây bạn sẽ tìm thấy các bài hướng dẫn về cách làm bài thi IELTS Writing Task 1 để cải thiện kỹ năng viết của bạn.

(English below)

IELTS Writing Task 1

Bạn nên dành khoảng 20 phút cho nhiệm vụ này.

Biểu đồ dòng cho thấy những thay đổi về tỷ lệ hộ gia đình ở Vương quốc Anh với hệ thống sưởi trung tâm từ năm 1971 đến 2006.

Viết một báo cáo cho một giảng viên đại học mô tả thông tin trong biểu đồ.

Biểu đồ dòng minh họa những thay đổi trong tỷ lệ phần trăm hộ gia đình ở Vương quốc Anh với hệ thống sưởi trung tâm từ năm 1971 đến 2006.

Nhìn chung, có thể thấy rằng tỷ lệ hộ gia đình có hệ thống sưởi trung tâm tăng đáng kể trong giai đoạn này, tăng từ hơn một phần tư năm 1971 lên gần ba phần tư vào năm 2006.

Nhìn kỹ hơn vào dữ liệu, có thể thấy rằng sự gia tăng lớn nhất xảy ra từ năm 1971 đến 1974, khi tỷ lệ hộ gia đình có hệ thống sưởi trung tâm tăng từ 26% lên 35%. Sau khi giảm nhẹ từ năm 1974 đến 1976, xu hướng tiếp tục tăng lên, đạt đỉnh chỉ hơn 72% vào năm 1979. Sau đó, có một chút giảm xuống 70% vào năm 1981, trước khi xu hướng tiếp tục quỹ đạo tăng lên, đạt 74% vào năm 1984 Sau năm 1984, tỷ lệ hộ gia đình có hệ thống sưởi trung tâm vẫn khá ổn định, dao động từ 73% đến 75% cho đến năm 2006.

Do đó, nhìn thấy, có thể thấy rằng tỷ lệ hộ gia đình có hệ thống sưởi trung tâm ở Vương quốc Anh tăng đáng kể từ năm 1971 đến 2006, tăng từ hơn một phần tư lên gần ba phần tư.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Write Writing Task 1

You should spend about 20 minutes on this task.

The line graph shows changes in the percentage of households in Great Britain with central heating between 1971 and 2006.

Write a report for a university lecturer describing the information in the graph.

The line graph illustrates the changes in the percentage of households in Great Britain with central heating between 1971 and 2006.

Overall, it can be seen that the percentage of households with central heating increased significantly during this period, rising from just over a quarter in 1971 to almost three quarters in 2006.

Looking more closely at the data, it can be seen that the biggest increase occurred between 1971 and 1974, when the percentage of households with central heating rose from 26% to 35%. After a slight dip between 1974 and 1976, the trend continued upwards, reaching a peak of just over 72% in 1979. There was then a slight fall to 70% in 1981, before the trend resumed its upwards trajectory, reaching 74% in 1984. After 1984, the percentage of households with central heating remained fairly stable, fluctuating between 73% and 75% until 2006.

Overall, therefore, it can be seen that the percentage of households with central heating in Great Britain increased significantly between 1971 and 2006, rising from just over a quarter to almost three quarters.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider