145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Cách Viết – How to write IELTS Writing Task 1 Line Graph

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Line Graph: Cách Viết – How to write IELTS Writing Task 1 Line Graph

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Cách Viết – How to write IELTS Writing Task 1 Line Graph

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Cách Viết – Học cách viết IELTS Writing Task 1 Line Graph thực sự hiệu quả với bài học dễ hiểu từ chuyên gia IELTS.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Line Graph: Cách Viết

Một thực tế nổi tiếng là biểu đồ dòng 1 của IELTS writing là một trong những câu hỏi dễ trả lời nhất. Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn cảm thấy khó khăn khi viết một câu trả lời tốt cho câu hỏi này. Để viết một câu trả lời tốt cho câu hỏi này, bạn cần hiểu các mẹo sau:

– Biểu đồ dòng sẽ hiển thị cho bạn dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định.
– Bạn cần mô tả các xu hướng trong dữ liệu.
– Bạn cần viết về những thay đổi đã xảy ra trong khoảng thời gian.
– Bạn cũng nên viết về bất kỳ sự kiện quan trọng nào đã xảy ra trong khoảng thời gian.

Bây giờ bạn đã hiểu các mẹo để viết một câu trả lời tốt cho câu hỏi biểu đồ dòng 1 của IELTS writing, hãy để xem một câu hỏi và câu trả lời ví dụ.

Câu hỏi:

Biểu đồ dòng dưới đây cho thấy số người làm việc ở Anh từ năm 1973 đến 2003.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh các nơi có liên quan.

Trả lời:

Biểu đồ dòng cho thấy số người làm việc ở Anh từ năm 1973 đến 2003. Dữ liệu cho thấy số người làm việc ở Anh đã tăng theo thời gian. Năm 1973, có khoảng 24 triệu người làm việc ở Anh. Đến năm 2003, con số này đã tăng lên khoảng 29 triệu.

Có một vài thay đổi đáng chú ý đã xảy ra trong khoảng thời gian. Thứ nhất, số người làm việc ở Anh tăng lên trong những năm 1980. Điều này có thể là do thực tế là nền kinh tế đã hoạt động tốt trong khoảng thời gian này. Thứ hai, số người làm việc ở Anh đã giảm trong đầu những năm 1990. Điều này có khả năng là do thực tế là nền kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái trong khoảng thời gian này. Cuối cùng, số người làm việc ở Anh đã tăng trở lại vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Điều này có thể là do thực tế là nền kinh tế đã hoạt động tốt trong khoảng thời gian này.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write IELTS Writing Task 1 Line Graph

It is a well-known fact that the IELTS writing task 1 line graph is one of the easiest questions to answer. However, many students still find it difficult to write a good answer for this question. In order to write a good answer for this question, you need to understand the following tips:

– The line graph will show you data for a certain period of time.
– You need to describe the trends in the data.
– You need to write about the changes that have occurred over the time period.
– You should also write about any significant events that have occurred during the time period.

Now that you understand the tips for writing a good answer for the IELTS writing task 1 line graph question, let’s take a look at an example question and answer.

Question:

The line graph below shows the number of people employed in the UK from 1973 to 2003.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Answer:

The line graph shows the number of people employed in the UK from 1973 to 2003. The data shows that the number of people employed in the UK has increased over time. In 1973, there were approximately 24 million people employed in the UK. By 2003, this figure had increased to approximately 29 million.

There are a few notable changes that have occurred over the time period. Firstly, the number of people employed in the UK increased during the 1980s. This was likely due to the fact that the economy was doing well during this time period. Secondly, the number of people employed in the UK decreased during the early 1990s. This is likely due to the fact that the economy was in a recession during this time period. Finally, the number of people employed in the UK increased again during the late 1990s and early 2000s. This is likely due to the fact that the economy was doing well during this time period.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider