145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Bar Chart Sample – IELTS Writing task 1 bar chart sample

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Bar Chart Sample – IELTS Writing task 1 bar chart sample

IELTS Writing Task 1 Bar Chart Sample – IELTS Writing task 1 bar chart sample

IELTS Writing Task 1 Bar Chart Sample – Học cách viết Task 1 Bar Chart trong IELTS để có điểm cao nhất!

(English below)

IELTS Writing Task 1 Bar Chart Sample

Mẫu biểu đồ Biểu đồ IELTS writing task 1 cho thấy dữ liệu về tỷ lệ người ở các nhóm tuổi khác nhau sử dụng Internet theo những cách khác nhau. Dữ liệu là từ một cuộc khảo sát với 1.000 người ở Hoa Kỳ.

Biểu đồ cho thấy phần lớn những người ở độ tuổi 18-24 sử dụng Internet để làm mạng xã hội, tiếp theo là những người ở độ tuổi 25-34. Việc sử dụng internet ít phổ biến nhất trong số tất cả các nhóm tuổi là để mua sắm trực tuyến.

Dữ liệu cho thấy việc sử dụng Internet khác nhau giữa các nhóm tuổi. Việc sử dụng phổ biến nhất của Internet là cho mạng xã hội, được sử dụng bởi hơn một nửa trong số những người ở độ tuổi 18-24. Tiếp theo là những người ở độ tuổi 25-34, những người sử dụng Internet cho mục đích này gần như nhiều. Việc sử dụng ít phổ biến nhất của Internet là để mua sắm trực tuyến, được sử dụng bởi ít hơn một phần tư của tất cả các nhóm tuổi.

Dữ liệu trong biểu đồ có thể được sử dụng để thảo luận về các cách khác nhau mà mọi người sử dụng Internet. Nó cũng có thể được sử dụng để thảo luận về các nhóm tuổi khác nhau sử dụng Internet nhiều nhất.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing task 1 bar chart sample

The IELTS Writing task 1 bar chart sample shows data on the percentage of people in different age groups who use the Internet in different ways. The data is from a survey of 1,000 people in the United States.

The chart shows that the majority of people aged 18-24 use the Internet for social networking, followed by those aged 25-34. The least popular use of the Internet among all age groups is for online shopping.

The data shows that the use of the Internet differs between age groups. The most popular use of the Internet is for social networking, which is used by over half of those aged 18-24. This is followed by those aged 25-34, who use the Internet for this purpose almost as much. The least popular use of the Internet is for online shopping, which is used by less than a quarter of all age groups.

The data in the chart can be used to discuss the different ways that people use the Internet. It can also be used to discuss the different age groups that use the Internet the most.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider