145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Problem Solution – IELTS Writing Problem Solution

Home - IELTS - IELTS Writing Problem Solution – IELTS Writing Problem Solution

IELTS Writing Problem Solution – IELTS Writing Problem Solution

IELTS Writing Problem Solution – Get Your IELTS Writing Score Up with Our Expert Advice and Tips!

(English below)

IELTS Writing Problem Solution

Giải pháp vấn đề kỹ năng viết trong IELTS

Là một giáo viên kỹ năng viết trong IELTS, một trong những vấn đề phổ biến nhất mà học sinh của tôi gặp phải là không biết cách cấu trúc bài luận của họ khi họ được yêu cầu viết về một vấn đề và giải pháp. Đây là một nhiệm vụ khó khăn vì nó đòi hỏi họ không chỉ xác định được một vấn đề mà còn nghĩ về một giải pháp thực tế và có thể đạt được cho vấn đề đó. Trong bài đăng này, tôi sẽ chia sẻ một cấu trúc đơn giản nhưng hiệu quả sẽ giúp học sinh của bạn viết một bài luận giải pháp vấn đề tuyệt vời cho việc kỹ năng viết trong IELTS.

Bước đầu tiên là đọc cẩn thận câu hỏi và xác định các từ khóa. Trong một bài luận về giải pháp vấn đề, các từ khóa thường là “vấn đề” và “giải pháp”. Khi học sinh của bạn đã xác định được những từ khóa này, họ cần phải động não một danh sách các vấn đề và giải pháp. Điều quan trọng là khuyến khích họ nghĩ về các giải pháp thực tế và có thể đạt được, vì điều này sẽ làm cho bài luận của họ thuyết phục hơn.

Một khi họ đã động não một danh sách các vấn đề và giải pháp, họ cần quyết định vấn đề nào họ sẽ viết. Điều quan trọng là khuyến khích họ chọn một vấn đề mà họ cảm thấy mạnh mẽ, vì điều này sẽ làm cho bài luận của họ đam mê hơn.

Một khi họ đã chọn một vấn đề, họ cần phải động não một danh sách các giải pháp. Một lần nữa, điều quan trọng là khuyến khích họ nghĩ về các giải pháp thực tế và có thể đạt được. Một khi họ đã động não một danh sách các giải pháp, họ cần quyết định giải pháp nào họ sẽ viết.

Bước tiếp theo là lập kế hoạch bài luận của họ. Họ cần phải quyết định giải pháp nào họ sẽ viết về đầu tiên, và sau đó họ cần lên kế hoạch cho phần còn lại của bài luận xung quanh đó. Điều quan trọng là khuyến khích họ bao gồm một phần giới thiệu và kết luận trong bài luận của họ, vì điều này sẽ làm cho nó trở nên tròn trịa hơn.

Một khi họ đã lên kế hoạch cho bài luận của họ, họ cần bắt đầu viết. Điều quan trọng là khuyến khích họ viết một cách rõ ràng và súc tích, vì điều này sẽ làm cho bài luận của họ dễ đọc hơn. Khi họ đã viết xong bài luận của mình, họ cần phải đọc lại nó và đảm bảo rằng không có lỗi ngữ pháp hoặc chính tả.

Đây là một cấu trúc đơn giản nhưng hiệu quả sẽ giúp học sinh của bạn viết một bài luận giải pháp vấn đề tuyệt vời cho việc kỹ năng viết trong IELTS. Khuyến khích họ theo cấu trúc này và họ sẽ có thể tạo ra một bài luận được viết tốt và thuyết phục.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Problem Solution

IELTS Writing Problem Solution

As an IELTS Writing teacher, one of the most common problems my students face is not knowing how to structure their essay when they are asked to write about a problem and solution. This is a difficult task because it requires them to not only identify a problem, but also to think of a realistic and achievable solution to that problem. In this post, I will share a simple but effective structure that will help your students to write a great problem solution essay for IELTS Writing.

The first step is to read the question carefully and identify the key words. In a problem solution essay, the key words are usually “problem” and “solution”. Once your students have identified these key words, they need to brainstorm a list of problems and solutions. It is important to encourage them to think of realistic and achievable solutions, as this will make their essay more convincing.

Once they have brainstormed a list of problems and solutions, they need to decide which problem they are going to write about. It is important to encourage them to choose a problem that they feel strongly about, as this will make their essay more passionate.

Once they have chosen a problem, they need to brainstorm a list of solutions. Again, it is important to encourage them to think of realistic and achievable solutions. Once they have brainstormed a list of solutions, they need to decide which solution they are going to write about.

The next step is to plan their essay. They need to decide which solution they are going to write about first, and then they need to plan the rest of their essay around that. It is important to encourage them to include an introduction and a conclusion in their essay, as this will make it more well-rounded.

Once they have planned their essay, they need to start writing. It is important to encourage them to write in a clear and concise manner, as this will make their essay more readable. Once they have finished writing their essay, they need to proofread it and make sure that there are no grammar or spelling mistakes.

This is a simple but effective structure that will help your students to write a great problem solution essay for IELTS Writing. Encourage them to follow this structure and they will be able to produce a well-written and convincing essay.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider