145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Tự Tin Vượt Qua Đề Thi – IELTS writing test

Home - IELTS - IELTS – Tự Tin Vượt Qua Đề Thi – IELTS writing test

IELTS – Tự Tin Vượt Qua Đề Thi – IELTS writing test

IELTS – Tự Tin Vượt Qua Đề Thi – Hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để đạt điểm cao trong đề thi IELTS. Hãy tham gia ngay để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn!

(English below)

IELTS – Tự Tin Vượt Qua Đề Thi

kỹ năng viết trong IELTS: Cách đạt được điểm số cao

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa được sử dụng để đo lường khả năng tiếng Anh của những người không nói tiếng bản địa. Nó được chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới và được yêu cầu bởi nhiều trường đại học và cao đẳng để nhập học. Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói, và mỗi phần được ghi riêng. Phần viết là thách thức nhất đối với nhiều người làm bài kiểm tra và đạt được điểm số cao đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về phiếu đánh giá ghi điểm và các kỹ năng cần thiết để viết một bài luận có cấu trúc tốt.

Phần kỹ năng viết trong IELTS được tính theo thang điểm từ 0 đến 9, với điểm số cao hơn cho thấy mức độ thành thạo lớn hơn. Để đạt được điểm số cao, những người làm bài kiểm tra phải thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy và chính xác, hiểu lời nhắc bài luận và viết một bài luận có cấu trúc tốt và có tổ chức.

Bước đầu tiên để đạt được điểm số cao trên phần viết của IELTS là hiểu được phiếu ghi bàn. Phiếu tự đánh giá được chia thành bốn loại: thành tích nhiệm vụ, sự gắn kết và sự gắn kết, tài nguyên từ vựng, và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác. Mỗi loại được ghi trong số 5 và tổng số điểm được tính trung bình cho tổng điểm.

Thành tích nhiệm vụ là yếu tố quan trọng nhất để đạt được điểm số cao. Người thử nghiệm phải giải quyết chính xác lời nhắc tiểu luận và cung cấp một phản ứng rõ ràng và có cấu trúc tốt. Để làm điều này, những người làm bài kiểm tra nên lên kế hoạch cho bài luận của họ trước, động não các ý tưởng và tổ chức chúng thành một phác thảo. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của lời nhắc được giải quyết và bài luận có cấu trúc tốt.

Sự gắn kết và sự gắn kết đề cập đến việc tiểu luận được tổ chức tốt như thế nào và cách các ý tưởng được liên kết với nhau. Để ghi điểm tốt trong danh mục này, những người làm bài kiểm tra nên sử dụng nhiều từ và cụm từ liên kết để kết nối ý tưởng của họ. Họ cũng nên sử dụng một loạt các cấu trúc câu và tránh lặp lại cùng một từ và cụm từ.

Tài nguyên từ vựng là việc sử dụng từ vựng để thể hiện chính xác ý tưởng. Để ghi điểm tốt trong danh mục này, những người làm bài kiểm tra nên sử dụng nhiều từ và cụm từ khác nhau, và sử dụng chúng trong đúng bối cảnh.

Cuối cùng, phạm vi ngữ pháp và độ chính xác là việc sử dụng ngữ pháp và dấu câu chính xác. Để ghi điểm tốt, những người làm bài kiểm tra nên sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp, chẳng hạn như các hình thức thì và các hình thức động từ, và đảm bảo dấu câu của chúng là chính xác.

Bằng cách hiểu rằng viết ghi điểm của IELTS và làm quen với các kỹ năng cần thiết để ghi điểm tốt, bạn có thể học cách đạt được điểm số cao trên phần kỹ năng viết trong IELTS. Với thực tiễn và cống hiến, bạn có thể viết các bài tiểu luận thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh một cách trôi chảy và chính xác và điều đó gây ấn tượng với các giám khảo.

 

Tags: IELTS

 


IELTS writing test

IELTS Writing: How to Achieve a High Score

The International English Language Testing System (IELTS) is a standardized test used to measure the English language ability of non-native speakers. It is accepted by more than 10,000 organizations worldwide and is required by many universities and colleges for admission. The IELTS test consists of four parts: Listening, Reading, Writing, and Speaking, and each part is scored separately. The Writing section is the most challenging for many test-takers, and achieving a high score requires a thorough understanding of the scoring rubric and the skills needed to write a well-structured essay.

The IELTS Writing section is scored on a scale of 0 to 9, with higher scores indicating a greater level of proficiency. To achieve a high score, test-takers must demonstrate their ability to use English fluently and accurately, understand the essay prompt, and write a well-structured and organized essay.

The first step to achieving a high score on the IELTS Writing section is to understand the scoring rubric. The rubric is divided into four categories: Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, and Grammatical Range and Accuracy. Each category is scored out of 5, and the total score is averaged for the overall score.

Task Achievement is the most important factor in achieving a high score. The test-taker must accurately address the essay prompt and provide a clear and well-structured response. To do this, test-takers should plan their essay in advance, brainstorming ideas and organizing them into an outline. This will help ensure that all aspects of the prompt are addressed and that the essay is well-structured.

Coherence and Cohesion refer to how well the essay is organized and how the ideas are linked together. To score well in this category, test-takers should use a variety of linking words and phrases to connect their ideas. They should also use a range of sentence structures and avoid repeating the same words and phrases.

Lexical Resource is the use of vocabulary to express ideas accurately. To score well in this category, test-takers should use a variety of words and phrases, and use them in the correct context.

Finally, Grammatical Range and Accuracy is the use of correct grammar and punctuation. To score well, test-takers should use a range of grammar structures, such as tenses and verb forms, and make sure their punctuation is accurate.

By understanding the IELTS Writing scoring rubric and familiarizing yourself with the skills needed to score well, you can learn how to achieve a high score on the IELTS Writing section. With practice and dedication, you can write essays that demonstrate your ability to use English fluently and accurately and that impress the examiners.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider