145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Score Table – IELTS test transcript

Home - IELTS - IELTS Score Table – IELTS test transcript

IELTS Score Table – IELTS test transcript

IELTS Score Table – Check out this website for an up-to-date IELTS Score Table and other helpful resources to help you prepare for the IELTS Exam.

(English below)

IELTS Score Table

Bảng điểm kiểm tra IELTS là một tài liệu quan trọng có thể giúp bạn hiểu điểm IELTS của bạn. Bảng điểm cung cấp một sự cố của các phần khác nhau của bài kiểm tra IELTS, cũng như điểm số của bạn cho mỗi phần.

Bảng điểm kiểm tra IELTS có thể là một công cụ hữu ích để hiểu điểm số của bạn và giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Bảng điểm có thể giúp bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình, và tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực cần cải thiện.

Bảng điểm kiểm tra IELTS có sẵn cho tất cả các bài kiểm tra IELTS được thực hiện vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2017. Nếu bạn làm bài kiểm tra IELTS của mình trước ngày này, bạn có thể yêu cầu một bản sao bảng điểm của mình từ Hội đồng Anh.

Để yêu cầu một bản sao của bảng điểm kiểm tra IELTS của bạn, bạn sẽ cần cung cấp tên đầy đủ, ngày sinh, ngày kiểm tra IELTS và vị trí kiểm tra. Bạn cũng sẽ cần phải trả một khoản phí £ 15.

Khi bạn đã yêu cầu bảng điểm kiểm tra IELTS của mình, nó sẽ được gửi cho bạn qua bưu điện. Bảng điểm sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn cung cấp trên biểu mẫu yêu cầu.

Nếu bạn không chắc điểm IELTS của bạn có nghĩa là gì, hoặc nếu bạn cần trợ giúp giải thích bảng điểm kiểm tra IELTS của bạn, bạn có thể liên hệ với Hội đồng Anh để được tư vấn.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test transcript

An IELTS test transcript is an important document that can help you understand your IELTS score. The transcript provides a breakdown of the different sections of the IELTS test, as well as your score for each section.

The IELTS test transcript can be a useful tool for understanding your score and for helping you to improve your English language skills. The transcript can help you to identify your strengths and weaknesses, and to focus your study on the areas that need improvement.

The IELTS test transcript is available for all IELTS tests taken on or after 1st January 2017. If you took your IELTS test before this date, you can request a copy of your transcript from the British Council.

To request a copy of your IELTS test transcript, you will need to provide your full name, date of birth, IELTS test date and test location. You will also need to pay a fee of £15.

Once you have requested your IELTS test transcript, it will be sent to you by post. The transcript will be sent to the address that you provide on the request form.

If you are not sure what your IELTS score means, or if you need help interpreting your IELTS test transcript, you can contact the British Council for advice.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider