145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading: Nội dung và Từ vựng Thường Gặp – Common vocabulary in IELTS Reading

Home - IELTS - IELTS Reading: Nội dung và Từ vựng Thường Gặp – Common vocabulary in IELTS Reading

IELTS Reading: Nội dung và Từ vựng Thường Gặp – Common vocabulary in IELTS Reading

IELTS Reading: Nội dung và Từ vựng Thường Gặp – Hãy cùng tìm hiểu nội dung và từ vựng thường gặp trong IELTS Reading để có kết quả tốt nhất khi thi IELTS!

(English below)

IELTS Reading: Nội dung và Từ vựng Thường Gặp

Có nhiều từ thường thấy trong các đoạn đọc của IELTS. Những từ này có thể được phân loại thành ba nhóm:

1. Những từ mô tả giai điệu tổng thể hoặc chủ đề của đoạn văn

2. Những từ mô tả nội dung của đoạn văn

3. Những từ được sử dụng để kết nối các ý tưởng trong đoạn văn

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng nhóm từ này.

1. Những từ mô tả giai điệu tổng thể hoặc chủ đề của đoạn văn

Giai điệu của một đoạn có thể là tích cực, tiêu cực hoặc trung tính. Chủ đề của một đoạn văn là ý tưởng hoặc thông điệp chính mà tác giả đang cố gắng giao tiếp.

Một số từ phổ biến được sử dụng để mô tả giai điệu của một đoạn văn bao gồm:

Tích cực: lạc quan, vui vẻ, thuận lợi, hứa hẹn

Tiêu cực: bi quan, chán nản, ảm đạm, tối

Trung lập: khách quan, vô tư, cân bằng

Một số từ phổ biến được sử dụng để mô tả chủ đề của một đoạn văn bao gồm:

Chủ đề: Chủ đề, vấn đề, ý tưởng chính, chủ đề

Thông điệp: Điểm, Đạo đức, Bài học, Takeaway

2. Những từ mô tả nội dung của đoạn văn

Nội dung của một đoạn văn là thông tin được trình bày trong đoạn văn. Điều này có thể bao gồm sự thật, ý kiến, mô tả và câu chuyện.

Một số từ phổ biến được sử dụng để mô tả nội dung của một đoạn văn bao gồm:

Sự thật: thông tin, dữ liệu, bằng chứng, chi tiết

Ý kiến: Quan điểm, quan điểm, niềm tin, thái độ

Mô tả: hình ảnh, hình ảnh, chân dung, cảnh

Câu chuyện: Tài khoản, Tale, Tường thuật, Báo cáo

3. Những từ được sử dụng để kết nối các ý tưởng trong đoạn văn

Để hiểu thông tin trong một đoạn văn, thường cần phải kết nối các ý tưởng được trình bày. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các từ và cụm từ chuyển tiếp.

Một số từ và cụm từ chuyển tiếp phổ biến được sử dụng trong các đoạn đọc của IELTS bao gồm:

Trình tự: Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tiếp theo, sau đó, cuối cùng

Thêm thông tin: Ngoài ra, hơn nữa, hơn nữa, cũng

So sánh và tương phản: Tuy nhiên, ngược lại, ngược lại, vẫn còn

Đưa ra ví dụ: ví dụ, ví dụ, chẳng hạn như, cụ thể

Như bạn có thể thấy, có nhiều từ và cụm từ phổ biến được sử dụng trong các đoạn đọc của IELTS. Bằng cách làm quen với những từ và cụm từ này, bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn thông tin trong các đoạn và kết nối các ý tưởng được trình bày.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Common vocabulary in IELTS Reading

There are a variety of words that are commonly seen in IELTS Reading passages. These words can be broadly categorised into three groups:

1. Words that describe the overall tone or theme of the passage

2. Words that describe the content of the passage

3. Words that are used to connect ideas within the passage

Let’s take a closer look at each of these groups of words.

1. Words that describe the overall tone or theme of the passage

The tone of a passage can be positive, negative, or neutral. The theme of a passage is the main idea or message that the author is trying to communicate.

Some common words that are used to describe the tone of a passage include:

Positive: optimistic, cheerful, favorable, promising

Negative: pessimistic, depressing, gloomy, dark

Neutral: objective, impartial, balanced

Some common words that are used to describe the theme of a passage include:

Topic: subject, issue, main idea, theme

Message: point, moral, lesson, takeaway

2. Words that describe the content of the passage

The content of a passage is the information that is presented in the passage. This can include facts, opinions, descriptions, and stories.

Some common words that are used to describe the content of a passage include:

Facts: information, data, evidence, details

Opinions: viewpoint, perspective, belief, attitude

Descriptions: picture, image, portrait, scene

Stories: account, tale, narrative, report

3. Words that are used to connect ideas within the passage

In order to understand the information in a passage, it is often necessary to connect the ideas that are presented. This can be done using transitional words and phrases.

Some common transitional words and phrases that are used in IELTS Reading passages include:

Sequencing: first, second, third, next, then, finally

Adding information: in addition, moreover, furthermore, also

Comparing and contrasting: on the other hand, however, nevertheless, in contrast, on the contrary, still

Giving examples: for example, for instance, such as, specifically

As you can see, there are a variety of common words and phrases that are used in IELTS Reading passages. By becoming familiar with these words and phrases, you will be better able to understand the information in the passages and connect the ideas that are presented.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider