145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Quy Trình Thi Để Có Kết Quả Tốt Nhất – IELTS test process

Home - IELTS - IELTS – Quy Trình Thi Để Có Kết Quả Tốt Nhất – IELTS test process

IELTS – Quy Trình Thi Để Có Kết Quả Tốt Nhất – IELTS test process

IELTS – Quy Trình Thi Để Có Kết Quả Tốt Nhất – Hướng dẫn chi tiết quy trình thi IELTS để có kết quả cao nhất và xin visa thành công.

(English below)

IELTS – Quy Trình Thi Để Có Kết Quả Tốt Nhất

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được công nhận bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS kiểm tra cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS được thiết kế để bao gồm toàn bộ khả năng từ người dùng không phải người dùng đến người dùng chuyên gia.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Học thuật IELTS – cho giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS – cho công việc, đào tạo hoặc di cư

Phí kiểm tra IELTS là giống nhau cho cả đào tạo học tập và nói chung và phải trả khi bạn đăng ký kiểm tra.

Định dạng thử nghiệm

IELTS là một thử nghiệm dựa trên giấy với bốn thành phần:

Lắng nghe – 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển giao)

Đọc – 60 phút

Viết – 60 phút

Nói – 11 phút14 phút

Các thành phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong cùng một ngày, từng ngày một. Thành phần nói có thể được thực hiện, theo quyết định của trung tâm thử nghiệm, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các thành phần khác.

Các trung tâm thử nghiệm ở một số quốc gia có thể cung cấp tùy chọn sử dụng IELTS trên máy tính thay vì trên giấy.

Nội dung kiểm tra

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. Thử nghiệm được thiết kế để bao gồm toàn bộ khả năng từ người dùng không phải người dùng đến người dùng chuyên gia.

IELTS học thuật

Thành phần học thuật của IELTS bao gồm bốn mô -đun:

Lắng nghe – 30 phút

Đọc – 60 phút

Viết – 60 phút

Nói – 11 phút14 phút

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh. Nó phản ánh một số tính năng của ngôn ngữ học thuật và đánh giá xem bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hoặc đào tạo.

Đào tạo chung của IELTS

Thành phần đào tạo chung của IELTS bao gồm bốn mô -đun:

Lắng nghe – 30 phút

Đọc – 60 phút

Viết – 60 phút

Nói – 11 phút14 phút

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Bài kiểm tra tập trung vào các kỹ năng sinh tồn cơ bản trong bối cảnh xã hội và nơi làm việc rộng lớn.

Điểm kiểm tra

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần:

Điểm ban nhạc

Ban nhạc 9

Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8

Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7

Người dùng tốt

Ban nhạc 6

Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5

Người sử dụng khiêm tốn

Ban nhạc 4

Người dùng hạn chế

Ban nhạc 3

Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2

người sử dụng trung gian

Ban nhạc 1

Không có người dùng

Các ứng viên được xếp loại trên hiệu suất của họ trong mỗi bốn kỹ năng – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mẫu báo cáo thử nghiệm cho thấy điểm số ban nhạc và điểm số ban nhạc cho mỗi kỹ năng.

Kiểm tra tính hợp lệ

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test process

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is recognised by Universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS tests all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to cover the full range of ability from non-user to expert user.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programmes.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for higher education or professional registration

IELTS General Training – for work, training or migration

The IELTS test fee is the same for both Academic and General Training and is payable when you register for the test.

Test Format

IELTS is a paper-based test with four components:

Listening – 30 minutes (plus 10 minutes’ transfer time)

Reading – 60 minutes

Writing – 60 minutes

Speaking – 11–14 minutes

The Listening, Reading and Writing components are completed on the same day, one after the other. The Speaking component may be taken, at the discretion of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other components.

Test centres in some countries may offer the option of taking IELTS on a computer instead of on paper.

Test Content

IELTS Academic and IELTS General Training measure the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. The test is designed to cover the full range of ability from non-user to expert user.

IELTS Academic

The Academic component of IELTS consists of four modules:

Listening – 30 minutes

Reading – 60 minutes

Writing – 60 minutes

Speaking – 11–14 minutes

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment. It reflects some of the features of academic language and assesses whether you are ready to begin studying or training.

IELTS General Training

The General Training component of IELTS consists of four modules:

Listening – 30 minutes

Reading – 60 minutes

Writing – 60 minutes

Speaking – 11–14 minutes

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programmes. The test focuses on basic survival skills in broad social and workplace contexts.

Test Scores

IELTS results are reported on a nine-band scale:

Band Score

Band 9

Expert user

Band 8

Very good user

Band 7

Good user

Band 6

Competent user

Band 5

Modest user

Band 4

Limited user

Band 3

Extremely limited user

Band 2

Intermediate user

Band 1

No user

Candidates are graded on their performance in each of the four skills – listening, reading, writing and speaking. The test report form shows the candidate’s overall band score and band scores for each skill.

Test Validity

IELTS results are valid for two years.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider