145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Line Graph Writing – How to write Line Graph

Home - IELTS - IELTS Line Graph Writing – How to write Line Graph

IELTS Line Graph Writing – How to write Line Graph

IELTS Line Graph Writing – Hướng dẫn cách viết bài Line Graph trong IELTS với các bí quyết và mẹo thực hành hiệu quả nhất.

(English below)

IELTS Line Graph Writing

Biểu đồ dòng là một loại biểu đồ được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu thay đổi theo thời gian. Biểu đồ dòng có thể được sử dụng để hiển thị các thay đổi trong dữ liệu trong một khoảng thời gian hoặc để so sánh dữ liệu giữa các nhóm khác nhau.

Để tạo biểu đồ dòng, bạn sẽ cần một tập dữ liệu chứa ít nhất hai biến. Biến đầu tiên sẽ được biểu diễn trên trục x và biến thứ hai sẽ được biểu diễn trên trục y.

Để tạo biểu đồ dòng, bạn sẽ cần:

1. Chọn một tập dữ liệu chứa ít nhất hai biến.

2. Quyết định biến nào sẽ được biểu diễn trên trục x và biến nào sẽ được biểu diễn trên trục y.

3. Vẽ các điểm dữ liệu trên biểu đồ.

4. Kết nối các điểm dữ liệu với một dòng.

5. Thêm một tiêu đề và nhãn vào biểu đồ.

Tạo biểu đồ dòng có thể là một cách hữu ích để trực quan hóa dữ liệu thay đổi theo thời gian hoặc để so sánh dữ liệu giữa các nhóm khác nhau. Bằng cách làm theo các bước trên, bạn có thể tạo một biểu đồ dòng truyền đạt hiệu quả dữ liệu của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write Line Graph

A line graph is a type of chart used to visualize data that changes over time. Line graphs can be used to show changes in data over a period of time, or to compare data between different groups.

To create a line graph, you will need a data set that contains at least two variables. The first variable will be represented on the x-axis, and the second variable will be represented on the y-axis.

To create a line graph, you will need to:

1. Choose a data set that contains at least two variables.

2. Decide which variable will be represented on the x-axis, and which variable will be represented on the y-axis.

3. Plot the data points on the graph.

4. Connect the data points with a line.

5. Add a title and labels to the graph.

Creating a line graph can be a helpful way to visualize data that changes over time, or to compare data between different groups. By following the steps above, you can create a line graph that effectively communicates your data.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider