145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Học Cách Thi Tốt Nhất – IELTS TIPS

Home - IELTS - IELTS – Học Cách Thi Tốt Nhất – IELTS TIPS

IELTS – Học Cách Thi Tốt Nhất – IELTS TIPS

IELTS – Học Cách Thi Tốt Nhất – Học cách thi IELTS tốt nhất bằng cách làm bài tập, tham khảo tài liệu và các mẹo vặt để đạt điểm cao.

(English below)

IELTS – Học Cách Thi Tốt Nhất

Lời khuyên của IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hay IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assignment, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Anh, Canada, Úc, Ailen, New Zealand và Nam Phi, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau trên toàn thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

Bài kiểm tra có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau nhưng bài kiểm tra đọc và viết là khác nhau đối với các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Lắng nghe

Bài kiểm tra nghe dài 30 phút và có 40 câu hỏi. Các ứng viên được cung cấp một tập sách nghe và một bảng câu trả lời. Họ được dành thời gian để xem qua các câu hỏi trước khi ghi âm bắt đầu. Các bản ghi được phát một lần chỉ.

Bài kiểm tra là trong bốn phần. Phần một và hai là về các chủ đề chung, chẳng hạn như công việc, du lịch và giải trí. Phần ba và bốn là về các môn học hơn.

Đọc

Bài kiểm tra đọc dài 60 phút và có 40 câu hỏi. Các ứng viên được cung cấp một cuốn sách nhỏ đọc và một bảng câu trả lời. Họ được dành thời gian để xem qua các câu hỏi trước khi các đoạn đọc được đọc. Các đoạn đọc chỉ được đọc một lần.

Bài kiểm tra là trong ba phần. Phần một có hai hoặc ba văn bản thực tế ngắn. Phần hai có hai văn bản về một môn học. Phần ba có một văn bản dài về một môn học.

Viết

Bài kiểm tra viết dài 60 phút và có hai nhiệm vụ. Ứng viên được cung cấp một cuốn sách nhỏ và một bảng câu trả lời.

Nhiệm vụ một là một báo cáo. Ứng viên được yêu cầu mô tả một số thông tin trực quan. Chúng được đưa ra một hoặc hai biểu đồ hoặc đồ thị, hoặc bảng, hoặc sơ đồ quy trình. Họ được yêu cầu viết 150 từ trong khoảng 20 phút.

Nhiệm vụ hai là một bài luận. Các ứng viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề. Họ được lựa chọn các loại bài luận: Ưu điểm và nhược điểm, nguyên nhân và giải pháp, vấn đề và giải pháp, hoặc hai ý kiến. Họ được yêu cầu viết 250 từ trong khoảng 40 phút.

Nói

Bài kiểm tra nói dài 11 phút14 và có ba phần. Các ứng viên được phỏng vấn bởi một giám khảo được đào tạo.

Trong phần một, các ứng cử viên được hỏi các câu hỏi chung về bản thân, nhà của họ, công việc và các chủ đề quen thuộc khác.

Trong phần hai, các ứng cử viên được cấp một thẻ với một chủ đề cụ thể về nó. Họ có một phút để chuẩn bị trước khi nói trong một đến hai phút.

Trong Phần ba, các ứng cử viên được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần hai. Những câu hỏi này cung cấp cho các ứng cử viên cơ hội để thảo luận về các vấn đề và ý tưởng trừu tượng hơn.

Lời khuyên của IELTS

Dưới đây là một số mẹo hàng đầu để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của mình:

1. Đảm bảo bạn hiểu nhiệm vụ

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là không đọc đúng câu hỏi và bỏ lỡ các từ khóa. Điều này có thể dẫn đến lãng phí thời gian viết thông tin không liên quan. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đọc câu hỏi một cách cẩn thận và nhấn mạnh các từ khóa.

2. Lập kế hoạch câu trả lời của bạn

Một khi bạn đã hiểu nhiệm vụ, bạn cần lên kế hoạch cho câu trả lời của mình. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức ý tưởng và cấu trúc bài luận hoặc báo cáo của bạn.

3. Sử dụng một loạt các từ vựng

Các giám khảo của IELTS đang tìm kiếm một loạt các từ vựng, vì vậy hãy cố gắng bao gồm một số từ và cụm từ ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, don lồng sử dụng các từ mà bạn không hiểu – nếu bạn sử dụng một từ không chính xác, nó sẽ không ghi điểm cho bạn bất kỳ điểm nào.

4. Sử dụng một loạt các cấu trúc câu

Để có được điểm số cao cho ngữ pháp, bạn cần sử dụng một loạt các cấu trúc câu. Vì vậy, thay đổi độ dài và loại câu bạn sử dụng.

5. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn

Trước khi bạn gửi bài luận hoặc báo cáo của bạn, hãy kiểm tra nó để biết lỗi chính tả và ngữ pháp. Đây có thể là những sai lầm tốn kém và có thể hạ thấp điểm số của bạn.

6. Thực hành, thực hành, thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Có một số bài kiểm tra thực hành có sẵn trực tuyến hoặc bạn có thể mua một cuốn sách thực hành.

 

Tags: IELTS

 


IELTS TIPS

IELTS tips

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

IELTS is accepted by most British, Canadian, Australian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world. More than 3 million tests were taken last year.

The test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking tests but the Reading and Writing tests are different for the Academic and General Training versions of the test.

Listening

The Listening test is 30 minutes long and has 40 questions. Candidates are given a listening booklet and an answer sheet. They are given time to look through the questions before the recording starts. The recording is played ONCE only.

The test is in four sections. Sections one and two are on general topics, such as work, travel and leisure. Sections three and four are on more academic subjects.

Reading

The Reading test is 60 minutes long and has 40 questions. Candidates are given a reading booklet and an answer sheet. They are given time to look through the questions before the reading passages are read. The reading passages are only read once.

The test is in three sections. Section one has two or three short factual texts. Section two has two texts on an academic subject. Section three has one long text on an academic subject.

Writing

The Writing test is 60 minutes long and has two tasks. Candidates are given a writing booklet and an answer sheet.

Task one is a report. Candidates are asked to describe some visual information. They are given one or two charts or graphs, or a table, or a process diagram. They are asked to write 150 words in about 20 minutes.

Task two is an essay. Candidates are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. They are given a choice of essay types: advantages and disadvantages, causes and solutions, problems and solutions, or two opinions. They are asked to write 250 words in about 40 minutes.

Speaking

The Speaking test is 11–14 minutes long and has three parts. Candidates are interviewed by a trained examiner.

In part one, candidates are asked general questions about themselves, their homes, their jobs and other familiar topics.

In part two, candidates are given a card with a particular topic on it. They have one minute to prepare before speaking for one to two minutes.

In part three, candidates are asked further questions about the topic in part two. These questions give candidates the opportunity to discuss more abstract issues and ideas.

IELTS tips

Here are some top tips to help you prepare for your IELTS test:

1. Make sure you understand the task

One of the most common mistakes is not reading the question properly and missing out key words. This can lead to wasting time writing irrelevant information. So, make sure you read the question carefully and underline the key words.

2. Plan your answer

Once you have understood the task, you need to plan your answer. This will help you to organise your ideas and structure your essay or report.

3. Use a range of vocabulary

IELTS examiners are looking for a range of vocabulary, so try to include some less common words and phrases. However, don’t use words that you don’t understand – if you use a word incorrectly, it will not score you any points.

4. Use a range of sentence structures

To get a high score for grammar, you need to use a range of sentence structures. So, vary the length and type of sentences that you use.

5. Check your spelling and grammar

Before you submit your essay or report, check it for spelling and grammar mistakes. These can be costly mistakes and can lower your score.

6. Practice, practice, practice

The best way to prepare for the IELTS test is to practice as much as possible. There are a number of practice tests available online or you can buy a practice book.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider