145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Exam Preparation – 1 IELTS test

Home - IELTS - IELTS Exam Preparation – 1 IELTS test

IELTS Exam Preparation – 1 IELTS test

IELTS Exam Preparation – Get the best tips and advice for IELTS, the International English Language Testing System, to ensure you get the best score possible.

(English below)

IELTS Exam Preparation

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được quốc tế công nhận được nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng trên thế giới yêu cầu. Bài kiểm tra được chia thành hai phần, đào tạo học thuật và chung, và mỗi phần được chia thành bốn phần phụ: đọc, viết, nghe và nói.

Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của một ứng cử viên trên cả bốn kỹ năng. Bài kiểm tra được chia thành hai phần, đào tạo học thuật và chung, và mỗi phần được chia thành bốn phần phụ: đọc, viết, nghe và nói.

Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho các ứng viên muốn học ở cấp đại học hoặc sau đại học tại một trường đại học nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần phụ: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần phụ trị giá 25% tổng số điểm.

Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho các ứng cử viên muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc những người cần chứng minh trình độ tiếng Anh của họ cho mục đích làm việc hoặc học tập. Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần phụ: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần phụ trị giá 25% tổng số điểm.

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau. Bảng dưới đây hiển thị 9 dải và những gì mỗi băng tần đại diện:

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Không phải người dùng

Thử nghiệm IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc do máy tính kéo dài trong 2 giờ 45 phút. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn theo sau là một bộ câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sách, tạp chí, báo và trang web. Các câu hỏi kiểm tra một loạt các kỹ năng đọc, bao gồm lướt qua, quét, hiểu các ý tưởng và chi tiết chính, hiểu ý nghĩa ngầm và nhận ra ý kiến, thái độ và mục đích của nhà văn.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Task 1 là một nhiệm vụ viết báo cáo và Task 2 là một nhiệm vụ viết bài luận. Trong Task 1, các ứng cử viên được yêu cầu mô tả dữ liệu, chẳng hạn như biểu đồ hoặc bảng hoặc mô tả một quy trình, chẳng hạn như cách thức hoạt động của một cái gì đó. Trong Task 2, các ứng cử viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Phần nghe bao gồm bốn bản ghi, mỗi bản theo sau là một bộ câu hỏi. Các bản ghi được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các đoạn độc thoại, cuộc trò chuyện và bài giảng. Các câu hỏi kiểm tra một loạt các kỹ năng nghe, bao gồm hiểu các ý tưởng và chi tiết chính, hiểu ý nghĩa ngầm, nhận ra ý kiến ​​và thái độ của người nói và tuân theo một lập luận phức tạp.

Phần nói bao gồm ba phần. Trong Phần 1, các ứng cử viên được đặt câu hỏi về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc. Trong Phần 2, các ứng cử viên được trao thẻ nhiệm vụ với một chủ đề và được yêu cầu phát biểu trong 2 phút. Trong Phần 3, các ứng cử viên được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề từ Phần 2. Các câu hỏi kiểm tra một loạt các kỹ năng nói, bao gồm lưu loát và gắn kết, tài nguyên từ vựng, phạm vi ngữ pháp và độ chính xác và phát âm.

 

Tags: IELTS

 


1 IELTS test

The IELTS test is an internationally recognised English proficiency test that is required by many universities and employers around the world. The test is split into two sections, the Academic and the General Training, and each section is further split into four sub-sections: Reading, Writing, Listening and Speaking.

The IELTS test is designed to assess a candidate’s ability to communicate in English across all four skills. The test is split into two sections, the Academic and the General Training, and each section is further split into four sub-sections: Reading, Writing, Listening and Speaking.

The IELTS Academic test is for candidates who want to study at undergraduate or postgraduate level at an English-speaking university. The test is made up of four sub-sections: Reading, Writing, Listening and Speaking. Each sub-section is worth 25% of the total score.

The IELTS General Training test is for candidates who want to migrate to an English-speaking country, or who need to prove their English proficiency for work or study purposes. The test is made up of four sub-sections: Reading, Writing, Listening and Speaking. Each sub-section is worth 25% of the total score.

The IELTS test is marked on a 9-band scale, with each band representing a different level of English proficiency. The table below shows the 9 bands and what each band represents:

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

The IELTS test is a paper-based or computer-delivered test that lasts for 2 hours and 45 minutes. The test is split into four sections: Reading, Writing, Listening and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The Reading section consists of three passages, each followed by a set of questions. The passages are taken from a variety of sources, including books, magazines, newspapers and websites. The questions test a range of reading skills, including skimming, scanning, understanding main ideas and details, understanding implicit meaning and recognizing writers’ opinions, attitudes and purpose.

The Writing section consists of two tasks. Task 1 is a report writing task, and Task 2 is an essay writing task. In Task 1, candidates are required to describe data, such as a graph or table, or describe a process, such as how something works. In Task 2, candidates are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

The Listening section consists of four recordings, each followed by a set of questions. The recordings are taken from a variety of sources, including monologues, conversations and lectures. The questions test a range of listening skills, including understanding main ideas and details, understanding implicit meaning, recognizing speakers’ opinions and attitudes and following a complex argument.

The Speaking section consists of three parts. In Part 1, candidates are asked questions about themselves and a range of familiar topics. In Part 2, candidates are given a task card with a topic and asked to speak for 2 minutes. In Part 3, candidates are asked further questions about the topic from Part 2. The questions test a range of speaking skills, including fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy and pronunciation.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider