145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Chart Types – Types of IELTS charts

Home - IELTS - IELTS Chart Types – Types of IELTS charts

IELTS Chart Types – Types of IELTS charts

IELTS Chart Types – Understand the different chart types and how to answer IELTS questions about them with this comprehensive guide in Vietnamese.

(English below)

IELTS Chart Types

Có hai loại biểu đồ IELTS: biểu đồ thanh và đồ thị dòng.

Biểu đồ thanh được sử dụng để so sánh dữ liệu giữa các loại khác nhau. Ví dụ: bạn có thể sử dụng biểu đồ thanh để so sánh nhiệt độ trung bình hàng tháng ở hai thành phố khác nhau.

Biểu đồ dòng được sử dụng để hiển thị cách thay đổi dữ liệu theo thời gian. Ví dụ: bạn có thể sử dụng biểu đồ dòng để theo dõi doanh số hàng tháng của sản phẩm.

Cả hai biểu đồ thanh và biểu đồ dòng có thể được sử dụng để hiển thị dữ liệu trong nhiều chuỗi. Ví dụ: bạn có thể sử dụng biểu đồ thanh để so sánh nhiệt độ hàng tháng ở hai thành phố khác nhau, và sau đó thêm biểu đồ đường để hiển thị nhiệt độ trung bình hàng tháng cho mỗi thành phố.

Khi chọn loại biểu đồ nào sẽ sử dụng, bạn nên xem xét dữ liệu bạn đang cố gắng trực quan hóa và thông điệp bạn muốn giao tiếp. Nói chung, biểu đồ thanh tốt hơn để so sánh dữ liệu giữa các loại khác nhau, trong khi biểu đồ dòng tốt hơn để hiển thị cách thay đổi dữ liệu theo thời gian.

 

Tags: IELTS

 


Types of IELTS charts

There are two types of IELTS charts: bar charts and line graphs.

Bar charts are used to compare data between different categories. For example, you could use a bar chart to compare the average monthly temperatures in two different cities.

Line graphs are used to show how data changes over time. For example, you could use a line graph to track the monthly sales of a product.

Both bar charts and line graphs can be used to show data in multiple series. For example, you could use a bar chart to compare the monthly temperatures in two different cities, and then add a line graph to show the average monthly temperatures for each city.

When choosing which type of chart to use, you should consider the data you are trying to visualize and the message you want to communicate. In general, bar charts are better for comparing data between different categories, while line graphs are better for showing how data changes over time.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider