145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Tốt Nhất – Tự Tin Đạt Kết Quả Cao – Best IELTS learning website

Home - IELTS - Học IELTS Tốt Nhất – Tự Tin Đạt Kết Quả Cao – Best IELTS learning website

Học IELTS Tốt Nhất – Tự Tin Đạt Kết Quả Cao – Best IELTS learning website

Học IELTS Tốt Nhất – Tự Tin Đạt Kết Quả Cao – Học các kĩ năng nền tảng tốt nhất để đạt điểm cao trong IELTS với trang web học ielts hay nhất.

(English below)

Học IELTS Tốt Nhất – Tự Tin Đạt Kết Quả Cao

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, đây là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người muốn học, làm việc hoặc di chuyển đến một quốc gia nói tiếng Anh. IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người cần tiếng Anh cho công việc hoặc mục đích nhập cư.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Bài kiểm tra dựa trên giấy IELTS: Đây là bài kiểm tra IELTS truyền thống, nơi bạn sẽ trả lời các câu hỏi ở định dạng dựa trên giấy.

Bài kiểm tra phân phối máy tính IELTS: Đây là định dạng mới hơn của bài kiểm tra IELTS, nơi bạn sẽ trả lời các câu hỏi trên máy tính.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì với bốn phần:

Lắng nghe: 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển)

Đọc: 60 phút

Viết: 60 phút

Nói: 11 phút14 phút

Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn, cho dù bạn là người bản ngữ hay người nói không bản ngữ. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm của bạn.

Nghe: Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó viết câu trả lời của bạn cho một loạt câu hỏi.

Đọc: Bạn sẽ đọc ba hoặc bốn đoạn văn và trả lời nhiều câu hỏi về các văn bản.

Viết: Bạn sẽ viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể.

Nói: Bạn sẽ nói trong 11 phút14 trên ba chủ đề khác nhau.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì, điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần mang bút chì và xóa đến trung tâm thử nghiệm. Bạn cũng sẽ cần mang theo hộ chiếu hợp lệ hoặc hình thức nhận dạng khác.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp theo hai định dạng: dựa trên giấy và được giao máy tính. Các bài kiểm tra trên giấy được cung cấp tại các địa điểm không có các thử nghiệm do máy tính giao.

IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia. Để tìm một trung tâm thử nghiệm gần bạn, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì, điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần mang bút chì và xóa đến trung tâm thử nghiệm. Bạn cũng sẽ cần mang theo hộ chiếu hợp lệ hoặc hình thức nhận dạng khác.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp theo hai định dạng: dựa trên giấy và được giao máy tính. Các bài kiểm tra trên giấy được cung cấp tại các địa điểm không có các thử nghiệm do máy tính giao.

IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia. Để tìm một trung tâm thử nghiệm gần bạn, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

Phí kiểm tra IELTS thay đổi theo quốc gia. Để tìm phí kiểm tra ở quốc gia của bạn, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

IELTS cung cấp nhiều tài liệu chuẩn bị để giúp bạn sẵn sàng cho bài kiểm tra của mình.

IELTS cũng cung cấp một bài kiểm tra thực hành miễn phí để giúp bạn làm quen với định dạng thử nghiệm.

Để tìm hiểu thêm về bài kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

 

Tags: IELTS

 


Best IELTS learning website

IELTS is the International English Language Testing System, which is an English proficiency test for people who want to study, work, or migrate to an English-speaking country. IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge Assessment English.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English test. Over 3 million tests are taken each year.

There are two versions of the IELTS test:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training: for those who need English for work, or immigration purposes.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Paper-based test: This is the traditional IELTS test, where you will answer questions in a paper-based format.

IELTS Computer-delivered test: This is a newer format of the IELTS test, where you will answer questions on a computer.

IELTS is a paper-and-pencil test with four sections:

Listening: 30 minutes (plus 10 minutes transfer time)

Reading: 60 minutes

Writing: 60 minutes

Speaking: 11–14 minutes

The IELTS test is designed to assess your English language skills, whether you are a native speaker or non-native speaker. The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of your total score.

Listening: You will listen to four recordings of native English speakers and then write your answers to a series of questions.

Reading: You will read three or four passages and answer a variety of questions about the texts.

Writing: You will write an essay in response to a particular question.

Speaking: You will speak for 11–14 minutes on three different topics.

IELTS is a paper-and-pencil test, which means that you will need to bring a pencil and eraser to the test center. You will also need to bring a valid passport or other form of identification.

The IELTS test is offered in two formats: paper-based and computer-delivered. Paper-based tests are offered in locations where computer-delivered tests are not available.

IELTS is offered in over 140 countries. To find a test center near you, please visit the IELTS website.

IELTS is a paper-and-pencil test, which means that you will need to bring a pencil and eraser to the test center. You will also need to bring a valid passport or other form of identification.

The IELTS test is offered in two formats: paper-based and computer-delivered. Paper-based tests are offered in locations where computer-delivered tests are not available.

IELTS is offered in over 140 countries. To find a test center near you, please visit the IELTS website.

The IELTS test fee varies by country. To find the test fee in your country, please visit the IELTS website.

IELTS offers a variety of preparation materials to help you get ready for your test.

IELTS also offers a free practice test to help you familiarize yourself with the test format.

To learn more about the IELTS test, please visit the IELTS website.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider