145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Có thể tự học IELTS không? – Can IEELTS can do it yourself?

Home - IELTS - Có thể tự học IELTS không? – Can IEELTS can do it yourself?

Có thể tự học IELTS không? – Can IEELTS can do it yourself?

Có thể tự học IELTS không? – Học cách tự học IELTS thành công ngay hôm nay bằng cách sử dụng các tài liệu, bài tập và các bài thực hành của chúng tôi.

(English below)

Có thể tự học IELTS không?

Các ielts có thể được thực hiện một mình?

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra mà nhiều người thực hiện để đo lường sự thành thạo của họ trong ngôn ngữ tiếng Anh. IELTS được sử dụng bởi các tổ chức như trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của những người không phải là người nói tiếng Anh bản địa.

Có hai phiên bản của IELTS: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức khác, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần sử dụng tiếng Anh cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Các IELTS được tạo thành từ bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm có thể là 100.

Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn và bạn được dành thời gian để xem xét các câu hỏi trước khi mỗi phần bắt đầu. Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành phần nghe.

Phần đọc cũng bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn và bạn được dành thời gian để xem xét các câu hỏi trước khi mỗi phần bắt đầu. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần đọc.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Task 1 có giá trị 1/3 điểm viết và Task 2 có giá trị 2/3 điểm viết. Đối với Task 1, bạn sẽ được cung cấp một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và bạn sẽ được yêu cầu viết một báo cáo về nó. Đối với Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần viết.

Phần nói bao gồm ba phần. Trong Phần 1, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về bản thân và gia đình. Trong Phần 2, bạn sẽ nói trong 1-2 phút về một chủ đề nhất định. Trong Phần 3, bạn sẽ có một cuộc thảo luận với Người kiểm tra về chủ đề từ Phần 2. Bạn sẽ có 11-14 phút để hoàn thành phần Phát biểu.

IELTS là một thử nghiệm khó khăn, nhưng có thể tự mình làm điều đó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là IELTS không chỉ là một bài kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó cũng là một bài kiểm tra khả năng của bạn để hiểu và làm theo hướng dẫn và quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả. Nếu bạn không tự tin vào khả năng của mình để làm những việc này, có lẽ tốt nhất là tham gia khóa học chuẩn bị IELTS hoặc thuê một gia sư.

 

Tags: IELTS

 


Can IEELTS can do it yourself?

Can IELTS be done by yourself?

The IELTS, or International English Language Testing System, is a test that many people take in order to measure their proficiency in the English language. The IELTS is used by organizations such as universities and employers around the world in order to assess the English language skills of people who are not native English speakers.

There are two versions of the IELTS: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for people who want to study at a university or other institution where English is the language of instruction. The General Training version is for people who want to migrate to an English-speaking country, or who need to use English for work or training purposes.

The IELTS is made up of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total possible score of 100.

The Listening section consists of four sections, each with 10 questions. The sections get progressively more difficult, and you are given time to look at the questions before each section starts. You will have 30 minutes to complete the Listening section.

The Reading section also consists of four sections, each with 10 questions. The sections get progressively more difficult, and you are given time to look at the questions before each section starts. You will have 60 minutes to complete the Reading section.

The Writing section consists of two tasks. Task 1 is worth 1/3 of the Writing score, and Task 2 is worth 2/3 of the Writing score. For Task 1, you will be given a graph, table, chart, or diagram, and you will be asked to write a report about it. For Task 2, you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem. You will have 60 minutes to complete the Writing section.

The Speaking section consists of three parts. In Part 1, you will answer questions about yourself and your family. In Part 2, you will speak for 1-2 minutes on a given topic. In Part 3, you will have a discussion with the examiner on the topic from Part 2. You will have 11-14 minutes to complete the Speaking section.

The IELTS is a difficult test, but it is possible to do it by yourself. However, it is important to remember that the IELTS is not just a test of your English language skills. It is also a test of your ability to understand and follow instructions, and to manage your time effectively. If you are not confident in your ability to do these things, it is probably best to take an IELTS preparation course or to hire a tutor.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider