145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện điểm số viết IELTS từ 6 đến 7 – How to improve IELTS writing score from 6 to 7

Home - IELTS - Cách cải thiện điểm số viết IELTS từ 6 đến 7 – How to improve IELTS writing score from 6 to 7

Cách cải thiện điểm số viết IELTS từ 6 đến 7 – How to improve IELTS writing score from 6 to 7

Cách cải thiện điểm số viết IELTS từ 6 đến 7 – How to improve IELTS writing score from 6 to 7 Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện điểm số viết IELTS từ 6 đến 7

1. Hiểu bài kiểm tra viết IELTS: Trước khi cố gắng cải thiện điểm số IELTS của bạn, bạn nên hiểu rõ về những gì kỳ thi liên quan. Bài kiểm tra viết IELTS bao gồm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ 1 yêu cầu bạn mô tả một biểu đồ, sơ đồ hoặc quy trình theo từ của riêng bạn. Nhiệm vụ 2 yêu cầu bạn viết một bài luận để đáp lại một đối số hoặc quan điểm nhất định.

2. Lập kế hoạch bài viết của bạn: Lập kế hoạch bài viết của bạn là điều cần thiết để cải thiện điểm số IELTS của bạn. Bạn nên lên kế hoạch trước bài luận của bạn và đảm bảo rằng bạn nhận thức rõ về những điểm chính bạn muốn thảo luận. Điều này sẽ giúp bạn cấu trúc bài luận của bạn một cách hợp lý và mạch lạc.

3. Sử dụng từ vựng phù hợp: Sử dụng một loạt các từ vựng phù hợp sẽ giúp cải thiện điểm số viết IELTS của bạn. Điều quan trọng là sử dụng các từ phù hợp với chủ đề và mức độ của kỳ thi.

4. Sử dụng ngữ pháp chính xác: Ngữ pháp là một phần quan trọng của bài kiểm tra viết IELTS. Bạn nên đảm bảo rằng bạn sử dụng cấu trúc ngữ pháp và câu chính xác trong bài luận của bạn. Điều này sẽ giúp làm cho bài viết của bạn mạch lạc và dễ đọc hơn.

5. Hiểu các tiêu chí đánh dấu: Biết các tiêu chí đánh dấu là điều cần thiết nếu bạn muốn cải thiện điểm số viết IELTS của mình. Các tiêu chí đánh dấu được chia thành bốn lĩnh vực chính: thành tích nhiệm vụ, sự gắn kết và sự gắn kết, tài nguyên từ vựng và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác.

6. Nhận phản hồi: Nhận phản hồi về bài viết của bạn là một cách tuyệt vời để cải thiện điểm viết IELTS của bạn. Bạn có thể nhận được phản hồi từ một gia sư, một người bạn hoặc thậm chí từ các diễn đàn trực tuyến. Điều này sẽ giúp bạn hiểu những lĩnh vực bạn cần làm việc và những khu vực bạn đang làm tốt.

7. Thực hành viết: Thực hành làm cho hoàn hảo! Bạn nên thực hành viết càng nhiều càng tốt để cải thiện điểm số IELTS của bạn. Bạn có thể thực hành viết bài luận, mô tả đồ thị hoặc sơ đồ và trả lời các lập luận.

8. Xem lại bài viết của bạn: Trước khi gửi bài luận của bạn, điều quan trọng là phải xem lại bài viết của bạn. Bạn nên kiểm tra bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, cũng như bất kỳ lĩnh vực nào có thể cần phát triển hơn nữa. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng bài luận của bạn có chất lượng cao nhất.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể cải thiện điểm viết IELTS của mình từ 6 lên 7. Chúc may mắn!

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve IELTS writing score from 6 to 7

1. Understand the IELTS Writing Exam: Before attempting to improve your IELTS writing score, you should have a good understanding of what the exam involves. The IELTS Writing exam consists of two tasks: Task 1 and Task 2. Task 1 requires you to describe a graph, diagram or process in your own words. Task 2 requires you to write an essay in response to a given argument or point of view.

2. Plan Your Writing: Planning your writing is essential to improving your IELTS Writing score. You should plan your essay in advance and make sure you are well aware of the main points you wish to discuss. This will help you to structure your essay in a logical and coherent manner.

3. Use Appropriate Vocabulary: Using a wide range of appropriate vocabulary will help to improve your IELTS Writing score. It is important to use words that are appropriate to the topic and to the level of the exam.

4. Use Correct Grammar: Grammar is an important part of the IELTS Writing exam. You should make sure that you use correct grammar and sentence structure in your essay. This will help to make your writing more coherent and readable.

5. Understand the Marking Criteria: Knowing the marking criteria is essential if you wish to improve your IELTS Writing score. The marking criteria are divided into four main areas: Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource and Grammatical Range and Accuracy.

6. Get Feedback: Getting feedback on your writing is a great way to improve your IELTS Writing score. You can get feedback from a tutor, a friend or even from online forums. This will help you to understand what areas you need to work on and which areas you are doing well in.

7. Practice Writing: Practice makes perfect! You should practice writing as much as possible in order to improve your IELTS Writing score. You can practice writing essays, describing graphs or diagrams and responding to arguments.

8. Review Your Writing: Before submitting your essay, it is important to review your writing. You should check for any spelling or grammar mistakes, as well as any areas which may need further development. This will help to ensure that your essay is of the highest quality.

By following these tips, you should be able to improve your IELTS Writing score from 6 to 7. Good luck!

Tags: ,5, ielts, ieltswriting, scoring, improvement, 7,5, 6, exam

Hashtag: #IELTSThànhCôngTừ6Đến7

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider