145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Các trạng từ hay dùng trong IELTS – Order commonly used in IELTS

Home - IELTS - Các trạng từ hay dùng trong IELTS – Order commonly used in IELTS

Các trạng từ hay dùng trong IELTS – Order commonly used in IELTS

Các trạng từ hay dùng trong IELTS – Học cách sử dụng các trạng từ trong IELTS để cải thiện điểm bài thi của bạn. Tìm hiểu các trạng từ hay dùng trong IELTS để cải thiện kỹ năng làm bài thi của bạn.

(English below)

Các trạng từ hay dùng trong IELTS

IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng để đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ của người nói tiếng Anh không bản địa. IELTS được chia thành hai phần: phần đào tạo chung và phần học thuật. Phần đào tạo chung được sử dụng để đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa, những người đang có kế hoạch di chuyển đến một quốc gia nói tiếng Anh, trong khi phần học thuật được sử dụng để đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không phải là người bản địa Học tại một trường đại học nói tiếng Anh.

IELTS là một thử nghiệm trên giấy, có nghĩa là nó được lấy trên một mảnh giấy vật lý. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số 100 điểm.

Phần nghe của IELTS được chia thành bốn phần. Phần đầu tiên là một cuộc trò chuyện giữa hai người, kéo dài trong khoảng ba phút. Phần thứ hai là một đoạn độc thoại, kéo dài trong khoảng hai phút. Phần thứ ba là một cuộc trò chuyện giữa ba người, kéo dài khoảng bốn phút. Phần thứ tư là một đoạn độc thoại, kéo dài trong khoảng ba phút.

Phần đọc của IELTS được chia thành ba phần. Phần đầu tiên là một câu hỏi trắc nghiệm, có bốn tùy chọn. Phần thứ hai là một câu hỏi trả lời ngắn, có ba tùy chọn. Phần thứ ba là một câu hỏi trả lời dài, có năm tùy chọn.

Phần viết của IELTS được chia thành hai phần. Phần đầu tiên là một bài luận, có giá trị 20 điểm. Phần thứ hai là một lá thư, có giá trị 10 điểm.

Phần nói của IELTS được chia thành ba phần. Phần đầu tiên là một cuộc phỏng vấn, kéo dài trong khoảng ba phút. Phần thứ hai là một đoạn độc thoại, kéo dài trong khoảng hai phút. Phần thứ ba là một cuộc trò chuyện, kéo dài trong khoảng bốn phút.

 

Tags: IELTS

 


Order commonly used in IELTS

The IELTS is an English language test that is used to assess the language skills of non-native English speakers. The IELTS is divided into two sections: the General Training section and the Academic section. The General Training section is used to assess the language skills of non-native English speakers who are planning to migrate to an English-speaking country, while the Academic section is used to assess the language skills of non-native English speakers who are planning to study at an English-speaking university.

The IELTS is a paper-based test, which means that it is taken on a physical piece of paper. The test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total of 100 points.

The Listening section of the IELTS is divided into four parts. The first part is a conversation between two people, which lasts for about three minutes. The second part is a monologue, which lasts for about two minutes. The third part is a conversation between three people, which lasts for about four minutes. The fourth part is a monologue, which lasts for about three minutes.

The Reading section of the IELTS is divided into three parts. The first part is a multiple-choice question, which has four options. The second part is a short-answer question, which has three options. The third part is a long-answer question, which has five options.

The Writing section of the IELTS is divided into two parts. The first part is an essay, which is worth 20 points. The second part is a letter, which is worth 10 points.

The Speaking section of the IELTS is divided into three parts. The first part is an interview, which lasts for about three minutes. The second part is a monologue, which lasts for about two minutes. The third part is a conversation, which lasts for about four minutes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider