145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Từ Vựng IELTS Chủ Đề Communication – IELTS vocabulary Communication

Home - IELTS - Từ Vựng IELTS Chủ Đề Communication – IELTS vocabulary Communication

Từ Vựng IELTS Chủ Đề Communication – IELTS vocabulary Communication

Từ Vựng IELTS Chủ Đề Communication – Học các từ vựng thông dụng trong chủ đề Communication để thi IELTS thành công!

(English below)

Từ Vựng IELTS Chủ Đề Communication

Từ vựng IELTS rất quan trọng đối với bài kiểm tra IELTS của bạn. Điều quan trọng là phải biết ý nghĩa của từng từ và cách sử dụng nó một cách chính xác trong một câu. Từ vựng IELTS có thể được chia thành bốn loại chính: đọc, viết, nghe và nói.

Đọc:

Khi bạn đang đọc cho bài kiểm tra IELTS, bạn cần có khả năng hiểu ý tưởng chính của văn bản và cả thông tin chi tiết. Để làm điều này, bạn cần có một sự hiểu biết tốt về từ vựng IELTS.

Có ba loại đoạn kỹ năng đọc trong IELTS: học thuật, đào tạo chung và hỗn hợp. Các đoạn đọc học thuật được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Những văn bản này thường khó đọc hơn các đoạn đào tạo chung. Các đoạn đào tạo chung được lấy từ các tài liệu hàng ngày như quảng cáo, hướng dẫn, hình thức và thư. Các đoạn đọc hỗn hợp có chứa một hỗn hợp của cả văn bản đào tạo học thuật và nói chung.

Bạn sẽ có một giờ để hoàn thành cả ba đoạn đọc. Đối với mỗi đoạn đọc, bạn sẽ cần trả lời 40 câu hỏi.

Viết:

Có hai nhiệm vụ viết trong bài kiểm tra IELTS: Task 1 và Task 2.

Task 1:

Trong Task 1, bạn sẽ được cung cấp một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Bạn cần mô tả thông tin bằng lời của bạn. Bạn sẽ có một giờ để hoàn thành Task 1.

Task 2:

Trong Task 2, bạn sẽ được đưa ra một ý kiến, thảo luận hoặc tranh luận. Bạn cần viết một bài luận để trả lời câu hỏi. Bạn sẽ có một giờ để hoàn thành Task 2.

Lắng nghe:

Trong bài kiểm tra nghe, bạn sẽ cần nghe một cuộc trò chuyện hoặc một bài giảng và trả lời các câu hỏi. Cuộc trò chuyện sẽ là giữa hai người và bài giảng sẽ được đưa ra bởi một người.

Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành bài kiểm tra nghe. Có bốn phần trong bài kiểm tra và mỗi phần trở nên khó khăn hơn.

Nói:

Trong bài kiểm tra nói, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề trong một đến hai phút. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu trả lời một số câu hỏi về chủ đề này.

Bài kiểm tra nói được chia thành ba phần:

Phần 1: Giới thiệu và Phỏng vấn

Phần 2: lượt dài

Phần 3: Thảo luận

Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị cho từng phần của bài kiểm tra nói.

 

Tags: IELTS

 


IELTS vocabulary Communication

IELTS vocabulary is very important for your IELTS test. It is important to know the meaning of each word and how to use it correctly in a sentence. IELTS vocabulary can be divided into four main categories: reading, writing, listening and speaking.

Reading:

When you are reading for the IELTS test, you need to be able to understand the main idea of the text and also the detailed information. To do this, you need to have a good understanding of IELTS vocabulary.

There are three types of IELTS reading passages: academic, general training and mixed. The academic reading passages are taken from books, journals, magazines and newspapers. These texts are usually more difficult to read than the general training passages. The general training passages are taken from everyday materials such as advertisements, instructions, forms and letters. The mixed reading passages contain a mixture of both academic and general training texts.

You will have one hour to complete all three reading passages. For each reading passage, you will need to answer 40 questions.

Writing:

There are two writing tasks in the IELTS test: task 1 and task 2.

Task 1:

In task 1, you will be given a graph, table, chart or diagram. You need to describe the information in your own words. You will have one hour to complete task 1.

Task 2:

In task 2, you will be given an opinion, discussion or argument. You need to write an essay in response to the question. You will have one hour to complete task 2.

Listening:

In the listening test, you will need to listen to a conversation or a lecture and answer questions. The conversation will be between two people and the lecture will be given by one person.

You will have 30 minutes to complete the listening test. There are four sections in the test and each section gets more difficult.

Speaking:

In the speaking test, you will be asked to talk about a topic for one to two minutes. You will then be asked to answer some questions about the topic.

The speaking test is divided into three parts:

Part 1: Introduction and interview

Part 2: Long turn

Part 3: Discussion

You will have one minute to prepare for each part of the speaking test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider