145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Tài Liệu Ôn Thi IELTS Cấp Tốc – IELTS exam preparation document

Home - IELTS - Tài Liệu Ôn Thi IELTS Cấp Tốc – IELTS exam preparation document

Tài Liệu Ôn Thi IELTS Cấp Tốc – IELTS exam preparation document

Tài Liệu Ôn Thi IELTS Cấp Tốc – Tải miễn phí tài liệu ôn thi IELTS cấp tốc từ các chuyên gia hàng đầu để có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi IELTS!

(English below)

Tài Liệu Ôn Thi IELTS Cấp Tốc

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các mô -đun nghe và nói. Các mô -đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo học tập hay chung của bài kiểm tra.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

Bạn sẽ cần phải ngồi tất cả bốn mô -đun IELTS – lắng nghe, đọc, viết và nói – để nhận được điểm IELTS.

IELTS Listening

Bài kiểm tra IELTS Listening sẽ kéo dài khoảng 30 phút. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó viết câu trả lời của bạn cho một loạt các câu hỏi.

kỹ năng đọc trong IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS sẽ kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ đọc ba đoạn và trả lời một loạt các câu hỏi.

IELTS writing

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS sẽ kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ cần phải viết hai bài tiểu luận:

Task 1 – Bạn sẽ được trình bày với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ của bạn. Bạn sẽ phải viết ít nhất 150 từ.

Task 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ cần phải viết ít nhất 250 từ.

IELTS Speaking

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS sẽ kéo dài khoảng 11-14 phút. Bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, chẳng hạn như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích của bạn.

Chuẩn bị IELTS

Có một số cách bạn có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, bao gồm tự học, tham dự một khóa học hoặc học phí riêng.

Nếu bạn tự học, có một số sách và tài liệu chuẩn bị IELTS có sẵn. Trang web của Hội đồng Anh cũng có một loạt các tài nguyên IELTS miễn phí, bao gồm các bài kiểm tra thực hành.

Nếu bạn đang tham dự một khóa học, giáo viên của bạn sẽ có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn về những gì mong đợi trong bài kiểm tra IELTS và cách cải thiện kỹ năng của bạn.

Nếu bạn đang học phí riêng, gia sư của bạn sẽ có thể điều chỉnh các bài học của bạn theo nhu cầu cụ thể của bạn và giúp bạn tập trung vào các lĩnh vực bạn cần làm việc.

Lời khuyên của IELTS

Dưới đây là một số mẹo chung để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS:

• Làm quen với định dạng kiểm tra và loại câu hỏi

• Thực hành nghe các chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng Anh

• Đọc báo và tạp chí bằng tiếng Anh

• Mở rộng vốn từ vựng của bạn bằng cách học các từ và cụm từ mới

• Thực hành viết bài luận và báo cáo bằng tiếng Anh

• Thực hành nói tiếng Anh với gia đình và bạn bè

 

Tags: IELTS cấp tốc, IELTS

 


IELTS exam preparation document

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries.

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules. The Reading and Writing modules differ depending on whether you are taking the Academic or General Training version of the test.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programs.

You will need to sit all four IELTS modules – Listening, Reading, Writing and Speaking – to receive an IELTS score.

IELTS Listening

The IELTS Listening test will last for about 30 minutes. You will listen to four recordings of native English speakers and then write your answers to a series of questions.

IELTS Reading

The IELTS Reading test will last for 60 minutes. You will read three passages and answer a series of questions.

IELTS Writing

The IELTS Writing test will last for 60 minutes. You will need to write two essays:

Task 1 – you will be presented with a graph, table, chart or diagram and asked to describe, summarise or explain the information in your own words. You will have to write at least 150 words.

Task 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will need to write at least 250 words.

IELTS Speaking

The IELTS Speaking test will last for about 11-14 minutes. You will have a conversation with a certified IELTS examiner. The examiner will ask you questions about yourself and a range of familiar topics, such as your home, family, work, studies and interests.

IELTS Preparation

There are a number of ways you can prepare for the IELTS test, including self-study, attending a course or taking private tuition.

If you are self-studying, there are a number of IELTS preparation books and materials available. The British Council website also has a range of free IELTS resources, including practice tests.

If you are attending a course, your teacher will be able to give you guidance on what to expect in the IELTS test and how to improve your skills.

If you are taking private tuition, your tutor will be able to tailor your lessons to your specific needs and help you to focus on the areas you need to work on.

IELTS Tips

Here are some general tips to help you prepare for the IELTS test:

• Familiarise yourself with the test format and question types

• Practice listening to English-language radio and TV programs

• Read newspapers and magazines in English

• Expand your vocabulary by learning new words and phrases

• Practice writing essays and reports in English

• Practice speaking English with family and friends

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider