145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện Thi IELTS 8.0 – IELTS exam preparation 8.0

Home - IELTS - Luyện Thi IELTS 8.0 – IELTS exam preparation 8.0

Luyện Thi IELTS 8.0 – IELTS exam preparation 8.0

Luyện Thi IELTS 8.0 – Học cách thi IELTS 8.0 chính xác và hiệu quả để đạt điểm cao với hướng dẫn từ chuyên gia

(English below)

Luyện Thi IELTS 8.0

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Các thành phần khác ở dạng bài kiểm tra viết.

IELTS là một bài kiểm tra của cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói. Thử nghiệm được thiết kế để bao gồm toàn bộ khả năng từ người không sử dụng đến chuyên gia.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – học thuật, đào tạo chung, lắng nghe và đọc. Các ứng viên có mô -đun đào tạo học thuật hoặc học tập chung. Các mô -đun nghe và đọc là giống nhau cho cả hai mô -đun, nhưng nội dung và phong cách của các mô -đun viết và nói khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện mô -đun đào tạo học thuật hay chung.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản:

Học thuật – Đối với các ứng viên nộp đơn xin giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung – Đối với các ứng viên đăng ký đào tạo nghề, kinh nghiệm làm việc hoặc di cư

Các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS không thể thay thế cho nhau. Các ứng viên phải đảm bảo rằng họ đăng ký phiên bản chính xác của bài kiểm tra.

Thử nghiệm IELTS được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính. Các ứng viên có thể chọn định dạng mà họ muốn thực hiện, tùy thuộc vào nơi có sẵn ở quốc gia của họ.

Thử nghiệm IELTS được tổ chức tại hơn 1.600 trung tâm thử nghiệm tại hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Phí kiểm tra IELTS được thiết lập bởi trung tâm thử nghiệm và thay đổi theo quốc gia này sang quốc gia khác.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo theo thang điểm chín, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu bởi các giám khảo IELTS được đào tạo và đủ điều kiện. Các giám khảo của IELTS là những giáo viên có kinh nghiệm của tiếng Anh, những người quen thuộc với các loại nhiệm vụ và tài liệu mà các ứng cử viên có khả năng gặp phải trong bài kiểm tra.

Thử nghiệm IELTS được đánh dấu theo các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, được thiết kế công bằng nhất có thể đối với tất cả các ứng cử viên, bất kể quốc tịch, dân tộc hoặc ngôn ngữ đầu tiên của họ.

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm chín, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ khả năng tiếng Anh khác nhau. Các ban nhạc như sau:

Ban nhạc 9 – Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8 – Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7 – người dùng tốt

Ban nhạc 6 – Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5 – Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4 – Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2 – Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1-không phải người dùng

Các ứng cử viên đạt được số điểm của ban nhạc 8 trở lên được phân loại là người thành công cao.

Thử nghiệm IELTS được thiết kế công bằng nhất có thể đối với tất cả các ứng cử viên, bất kể quốc tịch, dân tộc hay ngôn ngữ đầu tiên của họ. Để đảm bảo điều này, bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, được thiết kế có thể khách quan nhất có thể.

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu bởi các giám khảo IELTS được đào tạo và có trình độ, là những giáo viên tiếng Anh có kinh nghiệm. Các giám khảo của IELTS đã quen thuộc với các loại nhiệm vụ và tài liệu mà các ứng cử viên có khả năng gặp phải trong thử nghiệm, và do đó có thể đánh dấu thử nghiệm theo các tiêu chí đánh giá một cách công bằng và khách quan.

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm chín, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ khả năng tiếng Anh khác nhau. Các ban nhạc như sau:

Ban nhạc 9 – Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8 – Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7 – người dùng tốt

Ban nhạc 6 – Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5 – Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4 – Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2 – Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1-không phải người dùng

Các ứng cử viên đạt được số điểm của ban nhạc 8 trở lên được phân loại là người thành công cao.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


IELTS exam preparation 8.0

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. The Speaking test is a face-to-face interview with a certified IELTS Examiner. The other components are in the form of a written test.

IELTS is a test of all four language skills: listening, reading, writing and speaking. The test is designed to cover the full range of ability from non-user to expert.

The IELTS test has four modules – Academic, General Training, Listening and Reading. Candidates take either the Academic or the General Training module. The Listening and Reading modules are the same for both modules, but the content and style of the Writing and Speaking modules differ depending on whether you are taking the Academic or General Training module.

The IELTS test is offered in two versions:

Academic – for candidates applying for higher education or professional registration

General Training – for candidates applying for vocational training, work experience or migration

The Academic and General Training versions of the IELTS test are not interchangeable. Candidates must ensure that they register for the correct version of the test.

The IELTS test is offered in both paper-based and computer-delivered formats. Candidates can choose which format they wish to take, depending on which is available in their country.

The IELTS test is held in over 1,600 test centres in more than 140 countries around the world.

The IELTS test fee is set by the test centre and varies from country to country.

IELTS test results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

The IELTS test is marked by trained and qualified IELTS Examiners. IELTS Examiners are experienced teachers of English who are familiar with the types of tasks and materials that candidates are likely to encounter in the test.

The IELTS test is marked according to strict assessment criteria, which are designed to be as fair as possible to all candidates, regardless of their nationality, ethnicity or first language.

The IELTS test is marked on a nine-band scale, with each band representing a different level of English language ability. The bands are as follows:

Band 9 – Expert User

Band 8 – Very Good User

Band 7 – Good User

Band 6 – Competent User

Band 5 – Modest User

Band 4 – Limited User

Band 3 – Extremely Limited User

Band 2 – Intermittent User

Band 1 – Non-User

Candidates who achieve a score of Band 8 or above are classed as IELTS High Achievers.

The IELTS test is designed to be as fair as possible to all candidates, regardless of their nationality, ethnicity or first language. To ensure this, the IELTS test is marked according to strict assessment criteria, which are designed to be as objective as possible.

The IELTS test is marked by trained and qualified IELTS Examiners, who are experienced teachers of English. IELTS Examiners are familiar with the types of tasks and materials that candidates are likely to encounter in the test, and are therefore able to mark the test according to the assessment criteria in a fair and objective manner.

The IELTS test is marked on a nine-band scale, with each band representing a different level of English language ability. The bands are as follows:

Band 9 – Expert User

Band 8 – Very Good User

Band 7 – Good User

Band 6 – Competent User

Band 5 – Modest User

Band 4 – Limited User

Band 3 – Extremely Limited User

Band 2 – Intermittent User

Band 1 – Non-User

Candidates who achieve a score of Band 8 or above are classed as IELTS High Achievers.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider