145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện Nói IELTS Theo Chủ Đề – Practice IELTS by topic

Home - IELTS - Luyện Nói IELTS Theo Chủ Đề – Practice IELTS by topic

Luyện Nói IELTS Theo Chủ Đề – Practice IELTS by topic

Luyện Nói IELTS Theo Chủ Đề – Tổng hợp các chủ đề IELTS để giúp bạn luyện nói IELTS một cách hiệu quả và nhanh chóng.

(English below)

Luyện Nói IELTS Theo Chủ Đề

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Bài kiểm tra được thực hiện bởi những người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh và cũng được nhiều tổ chức chuyên nghiệp chấp nhận.

IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học, trong khi mô -đun đào tạo chung dành cho những người muốn làm việc, đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn.

IELTS được tạo thành từ bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, có nghĩa là bạn sẽ cần viết câu trả lời của mình trên một bảng câu trả lời. Bài kiểm tra được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung.

Mô -đun học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học, trong khi mô -đun đào tạo chung dành cho những người muốn làm việc, đào tạo hoặc học tập ở cấp độ thấp hơn.

IELTS được tạo thành từ bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, có nghĩa là bạn sẽ cần viết câu trả lời của mình trên một bảng câu trả lời.

IELTS Listening

Bài kiểm tra IELTS Listening kéo dài trong 30 phút. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó viết câu trả lời của bạn cho một loạt các câu hỏi.

Các bản ghi âm sẽ được phát một lần. Bạn sẽ có thời gian để đọc các câu hỏi trước khi mỗi lần ghi bắt đầu.

Bạn sẽ được cung cấp một bài viết câu hỏi và một bảng câu trả lời.

kỹ năng đọc trong IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ đọc ba đoạn văn bản và sau đó trả lời một loạt các câu hỏi.

Các đoạn văn sẽ được lấy từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và hướng dẫn.

Bạn sẽ có thời gian để đọc các đoạn trước khi bạn bắt đầu trả lời các câu hỏi.

Bạn sẽ được cung cấp một bài viết câu hỏi và một bảng câu trả lời.

IELTS writing

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ cần phải viết hai bài tiểu luận:

Task 1 – Bạn sẽ được cung cấp một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ ngữ của bạn. Bạn sẽ phải viết ít nhất 150 từ.

Task 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ cần phải viết ít nhất 250 từ.

Bạn sẽ được cung cấp một bài viết câu hỏi và một bảng câu trả lời.

IELTS Speaking

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS kéo dài trong 11-14 phút. Bạn sẽ được phỏng vấn bởi một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Cuộc phỏng vấn sẽ được ghi lại.

Bạn sẽ được hỏi một loạt các câu hỏi về các chủ đề khác nhau.

Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

Chuẩn bị IELTS

Có một số cách bạn có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Bạn có thể tham gia khóa học chuẩn bị IELTS tại một trường ngôn ngữ hoặc đại học.

Bạn có thể mua tài liệu thực hành IELTS từ một loạt các nguồn, bao gồm các hiệu sách, nhà bán lẻ trực tuyến và Hội đồng Anh.

Bạn có thể thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn với một người bạn hoặc thành viên gia đình.

Bạn cũng có thể tìm thấy một loạt các tài liệu thực hành IELTS miễn phí trên Internet.

 

Tags: IELTS

 


Practice IELTS by topic

IELTS is one of the most popular English language proficiency tests in the world. The test is taken by people who want to study or work in an English-speaking country, and is also accepted by many professional organizations.

IELTS is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for people who want to study at university level, while the General Training Module is for people who want to work, train or study at a lower level.

IELTS is made up of four parts: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each part is worth 25% of the total score.

IELTS is a paper-based test, which means that you will need to write your answers on a answer sheet. The test is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module.

The Academic Module is for people who want to study at university level, while the General Training Module is for people who want to work, train or study at a lower level.

IELTS is made up of four parts: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each part is worth 25% of the total score.

IELTS is a paper-based test, which means that you will need to write your answers on a answer sheet.

IELTS Listening

The IELTS Listening test lasts for 30 minutes. You will listen to four recordings of native English speakers and then write your answers to a series of questions.

The recordings will be played once. You will have time to read the questions before each recording starts.

You will be given a question paper and an answer sheet.

IELTS Reading

The IELTS Reading test lasts for 60 minutes. You will read three passages of text and then answer a series of questions.

The passages will be taken from books, magazines, newspapers, notices, advertisements, company handbooks and guidelines.

You will have time to read the passages before you start to answer the questions.

You will be given a question paper and an answer sheet.

IELTS Writing

The IELTS Writing test lasts for 60 minutes. You will need to write two essays:

Task 1 – you will be given a graph, table, chart or diagram and asked to describe, summarise or explain the information in your own words. You will have to write at least 150 words.

Task 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will need to write at least 250 words.

You will be given a question paper and an answer sheet.

IELTS Speaking

The IELTS Speaking test lasts for 11-14 minutes. You will be interviewed by a certified IELTS examiner.

The interview will be recorded.

You will be asked a range of questions on different topics.

The test is designed to assess your ability to communicate in English.

IELTS Preparation

There are a number of ways you can prepare for the IELTS test.

You can take an IELTS preparation course at a language school or college.

You can buy IELTS practice materials from a range of sources, including bookshops, online retailers and the British Council.

You can practice your English skills with a friend or family member.

You can also find a range of free IELTS practice materials on the internet.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider