145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Table Sample Answers (Vietnamese) – Writing tasks 1 Task

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Table Sample Answers (Vietnamese) – Writing tasks 1 Task

IELTS Writing Task 1 Table Sample Answers (Vietnamese) – Writing tasks 1 Task

IELTS Writing Task 1 Table Sample Answers (Vietnamese) – Find IELTS Writing Task 1 table sample answers in Vietnamese and get your IELTS score higher with our expert tips and guidance.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Table Sample Answers (Vietnamese)

IELTS writing task 1 – Mẹo, Kỹ thuật và Chiến lược

Giới thiệu

IELTS writing task 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng của bạn để mô tả dữ liệu và xu hướng thống kê của bạn. Nhiệm vụ được chia thành hai phần:

Phần 1 – Bạn sẽ được trình bày với một hoặc nhiều biểu đồ, sơ đồ hoặc bảng và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ ngữ của bạn.

Phần 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Task 1 – Mẹo

Dưới đây là một số mẹo chung để giải quyết IELTS writing task 1:

1. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi giáo viên của bạn hoặc người bản ngữ.

2. Dành một vài phút để động não các ý tưởng và từ vựng quan trọng trước khi bạn bắt đầu viết. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức suy nghĩ và cấu trúc bài luận của bạn.

3. Viết theo phong cách rõ ràng, súc tích và chính thức. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và các câu ngắn.

4. Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn được tổ chức tốt và bao gồm một giới thiệu, đoạn văn và một kết luận.

5. Sử dụng các từ và cụm từ liên kết để kết nối ý tưởng của bạn và cho thấy chúng có liên quan như thế nào.

6. Sử dụng một loạt các từ vựng, bao gồm các động từ, danh từ và tính từ và tránh lặp lại cùng một từ.

7. Sử dụng câu chính xác ngữ pháp và chính tả chính xác.

8. Kiểm tra bài luận của bạn để biết sai lầm và thực hiện bất kỳ sửa chữa cần thiết trước khi bạn gửi nó.

Task 1 – Kỹ thuật

Dưới đây là một số kỹ thuật cụ thể bạn có thể sử dụng để mô tả các loại dữ liệu khác nhau trong bài luận về IELTS writing task 1 của bạn:

1. Số và số liệu thống kê

Khi bạn đang mô tả các con số và số liệu thống kê, điều quan trọng là có thể sử dụng một loạt các từ vựng để thể hiện các ý tưởng khác nhau.

Dưới đây là một số từ và cụm từ hữu ích để nói về số và thống kê:

Tăng/giảm – Khi một cái gì đó lớn hơn hoặc nhỏ hơn

Rise/Fall – Khi một cái gì đó đi lên hoặc xuống

Phát triển/co lại – Khi thứ gì đó lớn hơn hoặc nhỏ hơn

Đi lên/xuống – Khi một cái gì đó thay đổi hướng

cấp độ tắt/đỉnh/cao nguyên – khi một cái gì đó đạt đến một điểm nhất định và sau đó vẫn giữ nguyên

dao động – khi một cái gì đó đi lên xuống

2. Xu hướng

Khi bạn đang mô tả các xu hướng, điều quan trọng là có thể sử dụng một loạt các từ vựng để thể hiện những ý tưởng khác nhau.

Dưới đây là một số từ và cụm từ hữu ích để nói về xu hướng:

Xu hướng – một hướng đi chung trong đó một cái gì đó đang di chuyển

Xu hướng tăng/giảm – một xu hướng đang tăng hoặc giảm

Xu hướng tích cực/tiêu cực – Một xu hướng đang cải thiện hoặc trở nên tồi tệ hơn

Xu hướng ổn định/nhất quán – một xu hướng không thay đổi nhiều

Xu hướng nhanh chóng/dần dần – một xu hướng đang diễn ra nhanh chóng hoặc chậm

3. So sánh

Khi bạn đang so sánh, điều quan trọng là có thể sử dụng một loạt các từ vựng để thể hiện những ý tưởng khác nhau.

Dưới đây là một số từ và cụm từ hữu ích để so sánh:

Tương tự/khác nhau – khi hai điều giống nhau hoặc khác nhau

thích/không giống như – khi hai điều giống nhau hoặc khác nhau

giống nhau/khác nhau – khi hai điều giống nhau hoặc khác nhau

có thể so sánh/không thể so sánh – khi hai điều có thể được so sánh hoặc không so sánh

4. Nguyên nhân và hiệu ứng

Khi bạn đang mô tả các nguyên nhân và hiệu ứng, điều quan trọng là có thể sử dụng một loạt các từ vựng để thể hiện những ý tưởng khác nhau.

Dưới đây là một số từ và cụm từ hữu ích để nói về nguyên nhân và hiệu ứng:

Nguyên nhân – một cái gì đó làm cho điều gì đó khác xảy ra

hiệu ứng – điều gì đó xảy ra vì một nguyên nhân

kết quả – điều gì đó xảy ra vì một nguyên nhân

hậu quả – điều gì đó xảy ra vì một nguyên nhân

Lý do – tại sao điều gì đó xảy ra

Task 1 – Chiến lược

Dưới đây là một số chiến lược cụ thể bạn có thể sử dụng để trả lời IELTS writing task 1:

1. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi giáo viên của bạn hoặc người bản ngữ.

2. Dành một vài phút để động não các ý tưởng và từ vựng quan trọng trước khi bạn bắt đầu viết. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức suy nghĩ và cấu trúc bài luận của bạn.

3. Viết theo phong cách rõ ràng, súc tích và chính thức. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và các câu ngắn.

4. Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn được tổ chức tốt và bao gồm một giới thiệu, đoạn văn và một kết luận.

5. Sử dụng các từ và cụm từ liên kết để kết nối ý tưởng của bạn và cho thấy chúng có liên quan như thế nào.

6. Sử dụng một loạt các từ vựng, bao gồm các động từ, danh từ và tính từ và tránh lặp lại cùng một từ.

7. Sử dụng câu chính xác ngữ pháp và chính tả chính xác.

8. Kiểm tra bài luận của bạn để biết sai lầm và thực hiện bất kỳ sửa chữa cần thiết trước khi bạn gửi nó.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing tasks 1 Task

IELTS Writing Task 1 – Tips, Techniques, and Strategies

Introduction

The IELTS writing task 1 is designed to test your ability to describe statistical data and trends. The task is divided into two parts:

Part 1 – you will be presented with one or more graphs, diagrams or tables and asked to describe, summarise or explain the information in your own words.

Part 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

Task 1 – Tips

Here are some general tips for tackling the IELTS writing task 1:

1. Read the question carefully and make sure you understand what you are being asked to do. If you are unsure, ask your teacher or a native speaker.

2. Spend a few minutes brainstorming ideas and key vocabulary before you start writing. This will help you to organise your thoughts and structure your essay.

3. Write in a clear, concise and formal style. Use simple language and short sentences.

4. Make sure your essay is well-organised and includes an introduction, body paragraphs and a conclusion.

5. Use linking words and phrases to connect your ideas and show how they are related.

6. Use a range of vocabulary, including verbs, nouns and adjectives, and avoid repeating the same word.

7. Use grammatically correct sentences and correct spelling.

8. Check your essay for mistakes and make any necessary corrections before you submit it.

Task 1 – Techniques

Here are some specific techniques you can use to describe different types of data in your IELTS writing task 1 essay:

1. Numbers and statistics

When you are describing numbers and statistics, it is important to be able to use a range of vocabulary to express different ideas.

Here are some useful words and phrases for talking about numbers and statistics:

increase/decrease – when something gets bigger or smaller

rise/fall – when something goes up or down

grow/shrink – when something gets bigger or smaller

go up/down – when something changes direction

level off/peak/plateau – when something reaches a certain point and then stays the same

fluctuate – when something goes up and down

2. Trends

When you are describing trends, it is important to be able to use a range of vocabulary to express different ideas.

Here are some useful words and phrases for talking about trends:

trend – a general direction in which something is moving

upward/downward trend – a trend that is going up or down

positive/negative trend – a trend that is improving or getting worse

steady/consistent trend – a trend that is not changing much

rapid/gradual trend – a trend that is happening quickly or slowly

3. Comparisons

When you are making comparisons, it is important to be able to use a range of vocabulary to express different ideas.

Here are some useful words and phrases for making comparisons:

similar/different – when two things are the same or different

like/unlike – when two things are the same or different

alike/different – when two things are the same or different

comparable/incomparable – when two things can be compared or not compared

4. Causes and effects

When you are describing causes and effects, it is important to be able to use a range of vocabulary to express different ideas.

Here are some useful words and phrases for talking about causes and effects:

cause – something that makes something else happen

effect – something that happens because of a cause

result – something that happens because of a cause

consequence – something that happens because of a cause

reason – why something happens

Task 1 – Strategies

Here are some specific strategies you can use to answer the IELTS writing task 1:

1. Read the question carefully and make sure you understand what you are being asked to do. If you are unsure, ask your teacher or a native speaker.

2. Spend a few minutes brainstorming ideas and key vocabulary before you start writing. This will help you to organise your thoughts and structure your essay.

3. Write in a clear, concise and formal style. Use simple language and short sentences.

4. Make sure your essay is well-organised and includes an introduction, body paragraphs and a conclusion.

5. Use linking words and phrases to connect your ideas and show how they are related.

6. Use a range of vocabulary, including verbs, nouns and adjectives, and avoid repeating the same word.

7. Use grammatically correct sentences and correct spelling.

8. Check your essay for mistakes and make any necessary corrections before you submit it.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider