145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Pie Chart Exercises – IELTS Writing Task 1 Pie Chart Exercises

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Pie Chart Exercises – IELTS Writing Task 1 Pie Chart Exercises

IELTS Writing Task 1 Pie Chart Exercises – IELTS Writing Task 1 Pie Chart Exercises

IELTS Writing Task 1 Pie Chart Exercises – Học cách viết và làm bài tập về biểu đồ tròn (Pie Chart) để chuẩn bị cho IELTS Writing Task 1.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Pie Chart Exercises

Một trong những câu hỏi của IELTS writing phổ biến nhất là biểu đồ hình tròn. Nếu bạn muốn thực hành loại câu hỏi này, có một vài bài tập bạn có thể làm để cải thiện kỹ năng của mình.

1. Nhìn vào các biểu đồ hình tròn khác nhau

Một cách để làm quen với biểu đồ hình tròn là xem xét càng nhiều ví dụ khác nhau càng tốt. Bạn có thể tìm thấy biểu đồ hình tròn trên báo, tạp chí và trực tuyến. Khi bạn nhìn thấy một biểu đồ hình tròn, hãy dành vài phút để kiểm tra nó và suy nghĩ về những gì dữ liệu đang hiển thị.

2. Thực hành giải thích dữ liệu

Khi bạn đã xem xét một số biểu đồ hình ảnh ví dụ, đó là thời gian để bắt đầu thực hành giải thích dữ liệu. Bạn có thể tìm thấy dữ liệu biểu đồ hình tròn trực tuyến, trên báo hoặc trên các tạp chí. Khi bạn đã tìm thấy một bộ dữ liệu, hãy thử trả lời các câu hỏi sau:

· Tổng số được biểu thị bằng dữ liệu là bao nhiêu?

· Tỷ lệ phần trăm của mỗi loại là bao nhiêu?

· Sự khác biệt giữa các loại lớn nhất và nhỏ nhất là gì?

· Bạn nhận thấy xu hướng nào trong dữ liệu?

3. Thực hành viết về biểu đồ hình tròn

Một khi bạn thoải mái giải thích dữ liệu, đó là thời gian để bắt đầu thực hành viết về biểu đồ hình tròn. Bạn có thể tìm thấy bộ dữ liệu trực tuyến, trên báo hoặc trên tạp chí. Khi bạn đã tìm thấy một bộ dữ liệu, hãy thử trả lời các câu hỏi sau:

· Điểm chính của dữ liệu là gì?

· Các chi tiết quan trọng nhất trong dữ liệu là gì?

· Làm thế nào bạn có thể tổ chức thông tin để dễ hiểu?

4. Nhận phản hồi về bài viết của bạn

Một khi bạn đã thực hành viết về biểu đồ hình tròn, điều quan trọng là nhận được phản hồi về bài viết của bạn. Bạn có thể nhận được phản hồi từ một người bạn, gia sư hoặc khóa học chuẩn bị IELTS. Phản hồi sẽ giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực cần cải thiện.

5. Thực hành bài kiểm tra thực hành

Một khi bạn đã thực hành tất cả những điều trên, đó là thời gian để thực hành bài kiểm tra IELTS. Điều này sẽ giúp bạn thấy các kỹ năng của bạn đã được cải thiện như thế nào và xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần làm việc thêm.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 1 Pie Chart Exercises

One of the most popular IELTS Writing Task 1 questions is the pie chart. If you want to practise this question type, there are a few exercises you can do to improve your skills.

1. Look at different pie charts

One way to become familiar with pie charts is to look at as many different examples as possible. You can find pie charts in newspapers, magazines, and online. When you see a pie chart, take a few minutes to examine it and think about what the data is showing.

2. Practice interpreting data

Once you’ve looked at some example pie charts, it’s time to start practising interpreting data. You can find pie chart data online, in newspapers, or in magazines. Once you’ve found a data set, try to answer the following questions:

· What is the total number represented by the data?

· What is the percentage of each category?

· What is the difference between the largest and smallest categories?

· What trends do you notice in the data?

3. Practice writing about pie charts

Once you’re comfortable interpreting data, it’s time to start practising writing about pie charts. You can find data sets online, in newspapers, or in magazines. Once you’ve found a data set, try to answer the following questions:

· What is the main point of the data?

· What are the most important details in the data?

· How can you organise the information to make it easy to understand?

4. Get feedback on your writing

Once you’ve practised writing about pie charts, it’s important to get feedback on your writing. You can get feedback from a friend, a tutor, or an IELTS preparation course. Feedback will help you identify any areas that need improvement.

5. Take a practice test

Once you’ve practised all of the above, it’s time to take a practice IELTS test. This will help you see how your skills have improved and identify any areas that need further work.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider