145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Line Graph Exercises – IELTS Writing Task 1 Line Graph Exercises

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Line Graph Exercises – IELTS Writing Task 1 Line Graph Exercises

IELTS Writing Task 1 Line Graph Exercises – IELTS Writing Task 1 Line Graph Exercises

IELTS Writing Task 1 Line Graph Exercises – Practise your skills with these IELTS Writing Task 1 line graph exercises to prepare for the IELTS exam.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Line Graph Exercises

IELTS writing task 1 – Bài tập đồ thị dòng

Các bài tập đồ thị dòng IELTS writing 1 bên dưới được chia thành 2 phần. Phần đầu tiên là biểu đồ dòng hiển thị các thay đổi theo thời gian và phần thứ hai là bảng cung cấp thông tin về một năm cụ thể.

Biểu đồ dòng đầu tiên cho thấy những thay đổi về số lượng người làm việc trong ngành du lịch ở Anh từ năm 2001 đến 2010. Biểu đồ dòng thứ hai cho thấy những thay đổi về số lượng người làm việc trong ngành sản xuất ở Anh từ năm 2001 đến 2010.

Bảng dưới đây cung cấp thông tin về số lượng người làm việc trong ngành du lịch ở Anh vào năm 2010.

Task 1 – Bài tập đồ thị dòng

Biểu đồ dòng dưới đây cho thấy những thay đổi về số lượng người làm việc trong ngành du lịch ở Anh từ năm 2001 đến 2010.

Bảng dưới đây cung cấp thông tin về số lượng người làm việc trong ngành sản xuất ở Anh vào năm 2010.

Task 2 – Bài tập bàn

Bảng dưới đây cung cấp thông tin về số lượng người làm việc trong ngành du lịch ở Anh vào năm 2010.

Tổng số người làm việc trong ngành du lịch ở Anh vào năm 2010:

2.360.000

Biểu đồ hình tròn dưới đây cho thấy tỷ lệ người làm việc trong các lĩnh vực khác nhau của ngành du lịch ở Anh vào năm 2010.

Bảng dưới đây cung cấp thông tin về số lượng người làm việc trong ngành sản xuất ở Anh vào năm 2010.

Tổng số người làm việc trong ngành sản xuất ở Anh vào năm 2010:

2.425.000

Biểu đồ hình tròn dưới đây cho thấy tỷ lệ người được tuyển dụng trong các lĩnh vực khác nhau của ngành sản xuất ở Anh vào năm 2010.

Nhiệm vụ 3 – Bài tập kết hợp

Biểu đồ dòng dưới đây cho thấy những thay đổi về số lượng người làm việc trong ngành du lịch ở Anh từ năm 2001 đến 2010.

Bảng dưới đây cung cấp thông tin về số lượng người làm việc trong ngành sản xuất ở Anh vào năm 2010.

Nhiệm vụ 4 – Viết biểu đồ dòng của riêng bạn

Biểu đồ dòng dưới đây cho thấy những thay đổi về số lượng người làm việc trong ngành du lịch ở Anh từ năm 2001 đến 2010.

Nhiệm vụ 5 – Giải thích biểu đồ dòng

Biểu đồ dòng dưới đây cho thấy những thay đổi về số lượng người làm việc trong ngành du lịch ở Anh từ năm 2001 đến 2010.

Nhiệm vụ 6 – Phân tích hai biểu đồ dòng

Hai biểu đồ dòng dưới đây cho thấy những thay đổi về số lượng người làm việc trong ngành du lịch và sản xuất ở Anh từ năm 2001 đến 2010.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 1 Line Graph Exercises

IELTS Writing Task 1 – Line Graph Exercises

The IELTS Writing Task 1 line graph exercises below are split into 2 parts. The first part is a line graph showing changes over time and the second part is a table giving information about a particular year.

The first line graph shows changes in the number of people employed in the tourism industry in the UK from 2001 to 2010. The second line graph shows changes in the number of people employed in the manufacturing industry in the UK from 2001 to 2010.

The table below gives information about the number of people employed in the tourism industry in the UK in 2010.

Task 1 – Line Graph Exercises

The line graph below shows changes in the number of people employed in the tourism industry in the UK from 2001 to 2010.

The table below gives information about the number of people employed in the manufacturing industry in the UK in 2010.

Task 2 – Table Exercise

The table below gives information about the number of people employed in the tourism industry in the UK in 2010.

Total number of people employed in the tourism industry in the UK in 2010:

2,360,000

The pie chart below shows the percentage of people employed in different sectors of the tourism industry in the UK in 2010.

The table below gives information about the number of people employed in the manufacturing industry in the UK in 2010.

Total number of people employed in the manufacturing industry in the UK in 2010:

2,425,000

The pie chart below shows the percentage of people employed in different sectors of the manufacturing industry in the UK in 2010.

Task 3 – Combined Exercise

The line graph below shows changes in the number of people employed in the tourism industry in the UK from 2001 to 2010.

The table below gives information about the number of people employed in the manufacturing industry in the UK in 2010.

Task 4 – Writing Your Own Line Graph

The line graph below shows changes in the number of people employed in the tourism industry in the UK from 2001 to 2010.

Task 5 – Interpreting a Line Graph

The line graph below shows changes in the number of people employed in the tourism industry in the UK from 2001 to 2010.

Task 6 – Analysing Two Line Graphs

The two line graphs below show changes in the number of people employed in the tourism and manufacturing industries in the UK from 2001 to 2010.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider