145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1: Cách Viết Mở Bài – How to write the article Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1: Cách Viết Mở Bài – How to write the article Writing Task 1

IELTS Writing Task 1: Cách Viết Mở Bài – How to write the article Writing Task 1

IELTS Writing Task 1: Cách Viết Mở Bài – Cụ thể hướng dẫn cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 1 với các bạn học sinh Việt Nam.

(English below)

IELTS Writing Task 1: Cách Viết Mở Bài

Khi bạn ngồi xuống để viết IELTS writing task 1 của mình, điều quan trọng là phải hiểu những gì người kiểm tra đang tìm kiếm. Nhiệm vụ này kiểm tra khả năng của bạn để chọn và báo cáo về các tính năng chính của biểu đồ, bảng hoặc quy trình. Bạn sẽ cần xác định và mô tả các tính năng chính và so sánh các nơi có liên quan.

Người kiểm tra sẽ tìm kiếm khả năng của bạn:

– Xác định các tính năng chính của dữ liệu

– Chọn và báo cáo về thông tin quan trọng nhất

– Sử dụng một loạt từ vựng để mô tả dữ liệu

– Sử dụng ngữ pháp và tổ chức thích hợp

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn viết một nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS có điểm cao 1:

1. Đọc kỹ câu hỏi

Trước khi bạn bắt đầu viết, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu nhiệm vụ. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận và nhấn mạnh các từ khóa. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những gì bạn cần đưa vào câu trả lời của bạn.

2. Lập kế hoạch câu trả lời của bạn

Dành một vài phút để lên kế hoạch cho câu trả lời của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức ý tưởng và cấu trúc bài luận của bạn một cách rõ ràng và hợp lý.

3. Viết giới thiệu rõ ràng

Giới thiệu của bạn sẽ giải thích dữ liệu là gì và những gì bạn sẽ viết về. Điều quan trọng là đảm bảo giới thiệu của bạn rõ ràng và súc tích.

4. Viết về các tính năng chính

Trong phần chính của bài luận của bạn, bạn cần viết về các tính năng chính của dữ liệu. Hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm tất cả các thông tin có liên quan đến nhiệm vụ.

5. so sánh

Nếu dữ liệu bao gồm thông tin có thể được so sánh, hãy đảm bảo bạn bao gồm điều này trong bài luận của bạn. Ví dụ: nếu bạn được cung cấp dữ liệu về hai quốc gia khác nhau, bạn có thể so sánh dữ liệu và thảo luận về bất kỳ điểm tương đồng và khác biệt nào.

6. Viết kết luận

Kết luận của bạn nên tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn. Điều quan trọng là đảm bảo kết luận của bạn là rõ ràng và súc tích.

7. Kiểm tra ngữ pháp và từ vựng của bạn

Trước khi bạn gửi bài luận của mình, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra ngữ pháp và từ vựng của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tránh mắc bất kỳ sai lầm nào có thể làm giảm điểm số của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write the article Writing Task 1

When you sit down to write your IELTS Writing Task 1, it is important to understand what the examiner is looking for. This task tests your ability to select and report on the main features of a graph, table, or process. You will need to identify and describe the main features, and make comparisons where relevant.

The examiner will be looking for your ability to:

– identify the main features of the data

– select and report on the most important information

– use a range of vocabulary to describe the data

– use appropriate grammar and organisation

Here are some tips to help you write a high-scoring IELTS Writing Task 1:

1. Read the question carefully

Before you start writing, make sure you understand the task. Read the question carefully and underline the key words. This will help you to focus on what you need to include in your answer.

2. Plan your answer

Spend a few minutes planning your answer. This will help you to organise your ideas and structure your essay in a clear and logical way.

3. Write a clear introduction

Your introduction should explain what the data is about and what you are going to write about. It is important to make sure your introduction is clear and concise.

4. Write about the main features

In the main body of your essay, you need to write about the main features of the data. Make sure you include all the information that is relevant to the task.

5. Make comparisons

If the data includes information that can be compared, make sure you include this in your essay. For example, if you are given data about two different countries, you could compare the data and discuss any similarities and differences.

6. Write a conclusion

Your conclusion should summarise the main points of your essay. It is important to make sure your conclusion is clear and concise.

7. Check your grammar and vocabulary

Before you submit your essay, make sure you check your grammar and vocabulary. This will help you to avoid making any mistakes that could lower your score.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider