145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Test Free – Get Ready for Your IELTS with Us! – Free IELTS test

Home - IELTS - IELTS Test Free – Get Ready for Your IELTS with Us! – Free IELTS test

IELTS Test Free – Get Ready for Your IELTS with Us! – Free IELTS test

IELTS Test Free – Get Ready for Your IELTS with Us! – Prepare for the IELTS Test with us and get access to free practice materials and tips to help you get the best score possible.

(English below)

IELTS Test Free – Get Ready for Your IELTS with Us!

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được yêu cầu bởi nhiều tổ chức học thuật và các tổ chức chuyên nghiệp trên khắp thế giới.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư

Cả hai phiên bản của bài kiểm tra đều được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong cùng một ngày, lần lượt từng ngày. Phần nói có thể vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

IELTS thuộc sở hữu của ba đối tác, IDP: IELTS Australia, Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge và Hội đồng Anh.

Phí kiểm tra IELTS

Phí kiểm tra IELTS là khác nhau ở mỗi quốc gia. Để tìm hiểu phí kiểm tra IELTS tại quốc gia của bạn, vui lòng truy cập trang web của IELTS.

Định dạng thử nghiệm IELTS

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Lắng nghe: 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển)

Đọc: 60 phút

Viết: 60 phút

Nói: 11-14 phút

Kết quả kiểm tra IELTS

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo theo thang điểm chín, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Điểm ban nhạc

9

Người dùng chuyên gia

số 8

Người dùng rất tốt

7

Người dùng tốt

6

Người dùng có thẩm quyền

5

Người sử dụng khiêm tốn

4

Người dùng hạn chế

3

Người dùng cực kỳ hạn chế

2

người sử dụng trung gian

1

Người dùng mới làm quen

0

Không sử dụng

Ngày kiểm tra IELTS

Ngày kiểm tra IELTS có sẵn trên trang web của IELTS.

 

Tags: IELTS

 


Free IELTS test

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required by many academic institutions and professional organisations around the world.

There are two versions of the IELTS test:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training: for those who need English for work, training or migration purposes

Both versions of the test are made up of four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening, Reading and Writing sections are completed on the same day, one after the other. The Speaking section may be on the same day or up to seven days before or after the other sections.

IELTS is owned by three partners, IDP: IELTS Australia, Cambridge English Language Assessment and the British Council.

IELTS test fee

The IELTS test fee is different in each country. To find out the IELTS test fee in your country, please visit the IELTS website.

IELTS test format

The IELTS test has four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

Listening: 30 minutes (plus 10 minutes transfer time)

Reading: 60 minutes

Writing: 60 minutes

Speaking: 11-14 minutes

IELTS test results

IELTS test results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user).

Band score

9

Expert user

8

Very good user

7

Good user

6

Competent user

5

Modest user

4

Limited user

3

Extremely limited user

2

Intermediate user

1

Novice user

0

Non-user

IELTS test dates

IELTS test dates are available on the IELTS website.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider