145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Listening: Types of Questions and Answers (Vietnamese) – IELTS Listening

Home - IELTS - IELTS Listening: Types of Questions and Answers (Vietnamese) – IELTS Listening

IELTS Listening: Types of Questions and Answers (Vietnamese) – IELTS Listening

IELTS Listening: Types of Questions and Answers (Vietnamese) – Learn about the different types of questions found in IELTS Listening and how to answer them in Vietnamese. Get tips and strategies to help you succeed on the IELTS Listening exam.

(English below)

IELTS Listening: Types of Questions and Answers (Vietnamese)

Bài kiểm tra IELTS Listening được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Nó bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn và bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS Listening không phải là một bài kiểm tra kiến ​​thức về tiếng Anh của bạn, mà là khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Do đó, điều quan trọng là bạn phải làm quen với nhiều điểm nhấn và phương ngữ. Bài kiểm tra IELTS Listening được thiết kế thực tế nhất có thể, và bạn sẽ nghe thấy một loạt các điểm nhấn trong bài kiểm tra, bao gồm Anh, Mỹ, Úc và New Zealand.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS Listening là nghe một loạt các chương trình phát thanh và truyền hình nói tiếng Anh. Bạn cũng có thể nghe podcast, hoặc đọc bảng điểm của các bài phát biểu hoặc phỏng vấn. Khi bạn lắng nghe, hãy cố gắng xác định các điểm chính của cuộc thảo luận và ghi chú bất kỳ từ vựng mới nào.

Trong bài kiểm tra IELTS Listening, bạn sẽ được yêu cầu trả lời nhiều loại câu hỏi. Chúng có thể bao gồm nhiều lựa chọn, trả lời ngắn, hoàn thành câu và câu hỏi hoàn thành bảng. Bạn sẽ cần phải lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện hoặc độc thoại, sau đó chọn câu trả lời đúng từ các tùy chọn được đưa ra.

Bài kiểm tra IELTS Listening không phải là một bài kiểm tra kiến ​​thức về tiếng Anh của bạn, mà là khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Do đó, điều quan trọng là bạn phải làm quen với nhiều điểm nhấn và phương ngữ. Bài kiểm tra IELTS Listening được thiết kế thực tế nhất có thể, và bạn sẽ nghe thấy một loạt các điểm nhấn trong bài kiểm tra, bao gồm Anh, Mỹ, Úc và New Zealand.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS Listening là nghe một loạt các chương trình phát thanh và truyền hình nói tiếng Anh. Bạn cũng có thể nghe podcast, hoặc đọc bảng điểm của các bài phát biểu hoặc phỏng vấn. Khi bạn lắng nghe, hãy cố gắng xác định các điểm chính của cuộc thảo luận và ghi chú bất kỳ từ vựng mới nào.

Trong bài kiểm tra IELTS Listening, bạn sẽ được yêu cầu trả lời nhiều loại câu hỏi. Chúng có thể bao gồm nhiều lựa chọn, trả lời ngắn, hoàn thành câu và câu hỏi hoàn thành bảng. Bạn sẽ cần phải lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện hoặc độc thoại, sau đó chọn câu trả lời đúng từ các tùy chọn được đưa ra.

 

Tags: Listening, IELTS

 


IELTS Listening

The IELTS Listening test is designed to assess your ability to understand spoken English. It consists of four sections, each with 10 questions. The sections get progressively more difficult, and you will have 30 minutes to complete the test.

The IELTS Listening test is not a test of your knowledge of English, but rather of your ability to understand spoken English. Therefore, it is important that you familiarise yourself with a variety of accents and dialects. The IELTS Listening test is designed to be as realistic as possible, and you will hear a range of accents in the test, including British, American, Australian and New Zealand.

The best way to prepare for the IELTS Listening test is to listen to a variety of English-speaking radio and television programmes. You could also listen to podcasts, or read transcripts of speeches or interviews. As you listen, try to identify the main points of the discussion, and make a note of any new vocabulary.

In the IELTS Listening test, you will be asked to answer a variety of question types. These may include multiple-choice, short-answer, sentence completion and table completion questions. You will need to listen carefully to the conversation or monologue, and then select the correct answer from the options given.

The IELTS Listening test is not a test of your knowledge of English, but rather of your ability to understand spoken English. Therefore, it is important that you familiarise yourself with a variety of accents and dialects. The IELTS Listening test is designed to be as realistic as possible, and you will hear a range of accents in the test, including British, American, Australian and New Zealand.

The best way to prepare for the IELTS Listening test is to listen to a variety of English-speaking radio and television programmes. You could also listen to podcasts, or read transcripts of speeches or interviews. As you listen, try to identify the main points of the discussion, and make a note of any new vocabulary.

In the IELTS Listening test, you will be asked to answer a variety of question types. These may include multiple-choice, short-answer, sentence completion and table completion questions. You will need to listen carefully to the conversation or monologue, and then select the correct answer from the options given.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider